ภาพกิจกรรม
     
การประชุมผู้บริหาร สคร.5 ครั้งที่ 6/2551
30 กันยายน 2551 โรงแรมวีวัน นครราชสีมา