ภาพกิจกรรม
     
ประชุมการสร้างและใช้แผนที่ยุทธศาสตร์
วันที่
15-17 ธ.ค. 2551 ณ โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น