ภาพกิจกรรม
 
 
ประชุมผู้บริหาร สคร.5 ครั้งที่ 2/2552
วันที่
9 มกราคม 2552 โรงแรมดุสิตปริ๊นเซสโคราช