ภาพกิจกรรม
     
พิธีลงนาม บันทึกความเข้าใจการดำเนินงานควบคุมวัณโรคและเอดส์
ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน
จังหวัดนครราชสีมา
วันที่
11 ธ.ค.2551