ภาพกิจกรรม
     
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการเครือข่าย
โรคไข้เลือดออกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ปี 2552
วันที่
15-16 ม.ค.2552
ณ โรงแรมโคราชรีสอร์ท จ.นครราชสีมา