ภาพกิจกรรม
     
การประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายบริหารจัดการวัคซีน และระบบลูกโซ่ความเย็น
ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ครั้งที่ 1 ปี 2552
วันที่
29-30 ม.ค.2552
ณ โรงแรมราชพฤกษ์ จ.นครราชสีมา