ภาพกิจกรรม
     
สัมมนาวิชาการเครือข่าย สคร.5,6,7 ปี 2552
วันที่
24-27 ก.พ. 2552
ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ จ.นครราชสีมา