ภาพกิจกรรม
     
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนรองรับอุบัติภัยสารเคมี และการเตรียมความพร้อมองค์กร
วันที่
27 มีนาคม 2552
ณ โรงแรมปัญจดารา จ.นครราชสีมา