ภาพกิจกรรม
     
ประชุมคณะกรรมการสารสนเทศ และข้อมูลข่าวสาร สคร.5 ครั้งที่ 2/2552
วันที่
4 มีนาคม 2552
ณ ห้องประชุม สคร.5