ภาพกิจกรรม
อบรมพัฒนาบุคลากรในการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่องานป้องกันควบคุมโรค ให้แก่เจ้าหน้าที่ สคร.5,6,7
ระหว่างวันที่ 16-20 พฤษภาคม 2548 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา