ภาพกิจกรรม
อบรมพัฒนาบุคลากรในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน ควบคุม โรคติดต่อนำโดยแมลง
ระหว่างวันที่ 5-6 มกราคม 2548 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา