ภาพกิจกรรม
รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
วันที่ 31 พฤษภาคม 2548 ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา