ภาพกิจกรรม
Pre-seminar การสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 10
" ก้าวใหม่ วัยทีน "
วันที่ 10 มิถุนายน 2548 ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์
   

 

คลิก คลิก คลิก