ภาพกิจกรรม
รณรงค์ร่วมใจ งดเหล้า เข้าพรรษา
วันที่ 20 กรกฎาคม 2548 ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
   

 

คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่ คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่ คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่ คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่
       
คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่ คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่ คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่ คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่
       
คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่ คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่