ภาพกิจกรรม
อบรมการใช้งานฐานข้อมูล
วันที่ 27-29 กันยายน 2548 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
   

 

คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่
คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่
คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่
คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่