ภาพกิจกรรม
ประชุมเครือข่ายสารสนเทศหน่วยงานศูนย์วิชาการ เขตสาธารณสุขที่ 13 ครั้งที่ 1
วันที่ 26 กันยายน 2548 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
   

 

คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่
คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่
คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่
คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่