ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสารสนเทศ สคร.5 นม. ครั้งที่ 1/2549
วันที่ 19 ตุลาคม 2548 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
   

 

คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่
คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่
คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่
คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่