ภาพกิจกรรม
ประชุมเครือข่ายสารสนเทศหน่วยงานศูนย์วิชาการ เขตสาธารณสุขที่ 13 ครั้งที่ 2
วันที่ 28 ตุลาคม 2548 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
   

 

คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่
คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่
คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่
คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่
คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่
คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่
คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่
คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่