ภาพกิจกรรม
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ ลูกจ้างที่ดี และพลังของแผ่นดินไทย
วันที่ 2 ธันวาคม 2548 ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
   

 

คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่
คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่
คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่
คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่
คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่
คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่