ภาพกิจกรรม
ประชุมเครือข่ายสารสนเทศหน่วยงานศูนย์วิชาการ เขตสาธารณสุขที่ 13 ครั้งที่ 3
วันที่ 15 ธันวาคม 2548 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา
   

 

คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่
คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่
คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่
คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่
คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่
คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่
คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่
คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่