ภาพกิจกรรม
ประชุมประชาพิจารณ์ จัดทำยุทธศาสตร์แผนบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ระดับจังหวัด พ.ศ.2550-2554
วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2549 ณ โรงแรมราชพฤกษ์ แกรนด์โฮเต็ล นครราชสีมา
   

 

คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่
คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่
คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่
คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่
คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่
คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่
คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่
คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่
คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่
คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่
คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่
คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่