ภาพกิจกรรม
ติดตาม นำเสนอความก้าวหน้าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (CoP) สคร.5 นครราชสีมา
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2549 ณ ห้องประชุมกลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร.5
   

 

คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่
คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่
คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่
คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่
คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่
คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่