ภาพกิจกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน IT (CoP) ครั้งที่ 3
วันที่ 29 มีนาคม 2549 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สคร.5 นม.
   

 

คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่
คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่
คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่
คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่