ภาพกิจกรรม
     
เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2550 นพ.ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร และนายธีรศักดิ์ พรหมพันใจ
ได้ออกเยี่ยมสนับสนุนการทำงานของโรงเรียนสุรวิทยาคาร อ.เมือง จ. สุรินทร์
ได้มอบสื่อ ประกาศนียบัตรครูแกนนำ ทำเนียบให้แก่ ผอ. รร คือ นายสมหมาย เจริญรัตน์
ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง

         
  คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่ คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่ คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่ คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่