ภาพกิจกรรม
     
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2550 นพ.ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร และนายธีรศักดิ์ พรหมพันใจ
ได้ออกสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันควบคุมปัญหาพฤติกรรมสุขภาพของเยาวชนในสถานศึกษา
พร้อมได้มอบประกาศนียบัตรครูแกนนำ สื่อ และทำเนียบ
รวมทั้งได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ รอง ผอ.รร. และครูแกนนำ ดังภาพ
         
  คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่ คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่ คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่ คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่