ภาพกิจกรรม
     
การประชุมประจำเดือน สคร.5
วันที่ 3 พฤษภาคม 2550
การประชุมผู้บริหาร/หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย ของ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
ซี่งมีเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับ การติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานต่างๆ ตามตัวชี้วัด
การติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนการวางแผน เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคในช่วงที่ผ่านมาร่วมกัน
         
  คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่ คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่ คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่ คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่
         
  คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่ คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่ คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่ คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่