ภาพกิจกรรม
     
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2550 ณ โรงเรียนบุญวัฒนา 2 นครราชสีมา
เครือข่ายรณรงค์งดเหล้า ซึ่งประกอบด้วยหลายหน่วยงาน
ได้ร่วมกันจัดประชุมเพื่อระดมปัญหาและร่วมหาแนวทางในการปกป้องคุ้มครองเด็กจากปัญหาแอลกอฮอล์
ซึ่งได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่า จะมีการสร้างครูแกนนำ นักเรียนแกนนำ และเครือข่ายรณรงค์งดเหล้าร่วมกับชุมชนต่อไป

         
  คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่ คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่ คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่ คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่
         
  คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่