ภาพกิจกรรม
     
วันที่ 17 พฤษภาคม 2550 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สคร.5
คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สคร.5 และฝ่ายบริหาร
ได้ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาการจัดทำ JOB รายบุคคลของฝ่ายบริหาร
ตลอดจนการถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่บุคคลตามโครงการ Performance Management System"

         
  คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่ คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่ คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่ คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่