ภาพกิจกรรม
     
เมื่อวันที่ 21 พค 50 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สคร.5
คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สคร.5
ได้ร่วมกับกลุ่มโรคติดต่อทั่วไปพิจารณาการถ่ายทอดงานและตัวชี้วัดลงสู่บุคคล ตามโครงการ
พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร หรือ Performance Management System : PMS

         
  คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่ คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่ คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่ คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่