ภาพกิจกรรม
     
เมื่อวันที่ 21 พค 2550 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สคร.5
คณะกรรมการตรวจประเมิน Healthy workplace จากจังหวัดนครราชสีมา
ได้มาตรวจเยี่ยม สคร.5 และกลุ่มงานระบาดวิทยา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกท่านด้วยดี

         
  คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่ คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่ คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่ คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่