ภาพกิจกรรม
     
โครงการประชุม การจัดทำฐานข้อมูลข่าวกรองเตือนภัย สคร.5
เมื่อวันที่ 25 พค 2550 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สคร.5นครราชสีมา

         
  คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่ คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่ คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่ คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่
         
  คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่ คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่ คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่ คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่