บทบาทหน้าที่ โครงสร้างกลุ่ม PMQA ตัวชี้วัดคำรับรอง HRD
 
ขั้นตอนการให้บริการด้าน IT สคร.9 (IT Service)
การจัดหา จัดเก็บ จัดสรร แจ้งซ่อม ส่งคืน ขอยืม ขอใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สคร.9
การใช้ระบบประชุมทางไกล การจองห้องประชุม สคร.9 และระบบติดตามตำแหน่ง (MOPH Tracking)
ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2566   
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) สคร.9 (คำสั่ง สคร9 ที่ 39/2566 สั่ง ณ วันที่ 24 มี.ค.2566)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สคร.9 (คำสั่งสคร.9 ที่ 38/2566 สั่ง ณ วันที่ 24 มี.ค.2566)
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สคร.9 (คำสั่งสคร.9 ที่ 146/2565 สั่ง ณ วันที่ 23 ธ.ค.2565)
หนังสือแจ้ง ขั้นตอนการให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สคร.9 (หนังสือแจ้งเวียน ที่ สธ 0426.3/ว88 วันที่ 7 เม.ย.2565)
หนังสือแจ้ง แนวทางการปฏิบัติงานของงานพัสดุ สคร.9 (การจัดซื้อจัดจ้าง, การส่งถ่ายเอกสาร, การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง, การเบิก-ยืม วัสดุ ครุภัณฑ์ และวัสดุในการจัดประชุม, การเบิกวัสดุ) (หนังสือแจ้งเวียน ที่ สธ 0426.1(5)/ว40 วันที่ 5 พ.ค.2565)
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมควบคุมโรค ปี 2565 (ประกาศ ณ วันที่ 19 พ.ค.2565)
ระเบียบว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2563 (ประกาศ ณ วันที่ 11 ส.ค.2563)
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (ประกาศ ณ วันที่ 19 ก.พ.2564)
   - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดสาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ (ไม่ได้ใช้มาตรฐานสากลในการเชื่อมโยงข้อมูล)
   - ถ้าจัดซื้อเฉพาะกล้องวงจรปิดอย่างเดียว ไม่ต้องทำรายงานการจัดหา ถ้าในกรณีที่ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมกับเครื่องควบคุม (controller) ต้องทำรายงานการจัดหา
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 (ประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค.2564)
   - การเช่าทุกประเภทไม่ต้องทำรายงานการจัดหา เช่น การเช่า cloud, ระบบจัดเก็บ log file
   - กล้อง webcam เป็นครุภัณฑ์โสตฯ ไม่ใช่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ตามมาตรฐานรายการวัสดุของสำนักงบประมาณ)
   - กรณีไม่ตรงเกณฑ์ราคากลาง แนบใบเสนอราคา 3 ราย 3 ยี่ห้อ
แนวทางการพิจารณาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงสาธารณสุข ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 31 มี.ค.2565 (ประกาศใช้ ณ วันที่ 1 ก.ค.2565)
.
.
ขอความร่วมมือจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบลงทุน: ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

โปรดส่งแบบคำของบประมาณฯ (File Excel) ให้กลุ่มพัฒนาองค์กร ทางอีเมล์ audjira2524@gmail.com (คุณจิระเดช) ภายในวันที่ 9 ก.ย.2565

- หนังสือแจ้ง ศตม.9.1 ศตม.9.3 ศตม.9.4 (หนังสือ สธ 0426.3/ว175 วันที่ 30 ส.ค.2565)
- หนังสือแจ้ง กลุ่ม/งาน/ศตม.9.2 (เว้น ศตม.9.1 ศตม.9.3 ศตม.9.4)
- แบบฟอร์มและตัวอบ่าง (File Excel) >> แบบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

.
ข้อมูลความรู้ด้าน.. การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล สคร.9 (Digital Transformation, EA, Open Data) และพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
.

คู่มือการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สคร.9
- คู่มือการใช้งานโปรแกรม Webex Meeting
- คู่มือการใช้งานโปรแกรม Zoom Clound Meeting
- คู่มือขั้นตอนการใช้งาน E-Board

 

    ** ขั้นตอนการให้บริการด้าน IT สคร.9 **
การให้บริการด้าน IT
ขั้นตอน/แนวทาง
แบบฟอร์ม/ วิธีการ
ผู้รับผิดชอบ
1. การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(งบลงทุน เงินบำรุง)
1. กยผ.สคร.9 แจ้งทุกกลุ่ม/ศูนย์/งาน จัดทำแผนจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ตามแนวทางและแบบฟอร์ม) ส่งงาน IT ภายในระยะเวลาที่กำหนด
2. งาน IT พิจารณาความเหมาะสมด้านเทคนิค ส่ง กยผ.
3. กยผ. รวบรวมและจัดทำแผนงบลงทุนของหน่วยงาน เสนอ ผอ.สคร.9 พิจารณา และส่งกรมควบคุมโรค
4. กรณีที่ไม่ได้รับการอนุมัติงบลงทุน สามารถเสนอคณะกรรมการพิจารณาเงินบำรุง สคร.9 เพื่อพิจารณาต่อไป
5. กรมควบคุมโรค แจ้งผลการอนุมัติงบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
6. งาน IT จัดทำรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท (แนบ: สรุปรายงานการจัดหาฯ ใบเสนอราคา เลขครุภัณฑ์ทดแทน เหตุผลความจำเป็น อัตรากำลังสคร.9) ส่งกองดิจิทัลฯ กรมควบคุมโรค เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กรมควบคุมโรค พิจารณาอนุมัติ (เดือนละ 1 ครั้ง)
7. งานพัสดุ ดำเนินการจัดซื้อตามที่ได้รับอนุมัติ (คณะกรรมการฯ และงาน IT กำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
8. คณะกรรมการฯ งาน IT และงานพัสดุ ตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
9. งาน IT จัดเก็บครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อรอการจัดสรร
.
หมายเหตุ: ระยะเวลาการจัดทำแผนงบลงทุน เดือนพ.ย.-ธ.ค. (ทำล่วงหน้า 1 ปีงบประมาณ) เงินบำรุง เดือนส.ค.-ก.ย. (ทำแผนปีต่อปี)

-
กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงานและ
เครือข่าย (กยผ.)
044212900 ต่อ 309

คุณประวิทย์
กลุ่มพัฒนาองค์กร (งาน IT)
044212900 ต่อ 409

2. การจัดเก็บครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ที่รอจัดสรร 1. งาน IT จัดเก็บ ดูแล รักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่รอจัดสรร (จัดหาใหม่/ รับโอน/ ส่งคืน ที่มีสภาพพร้อมจัดสรรได้)
2. งาน IT จัดเก็บ/ปรับปรุงข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่รอจัดสรร
3. งาน IT ประสานงานพัสดุ เมื่อมีการจัดสรร
.
-
คุณจิระเดช
กลุ่มพัฒนาองค์กร (งาน IT)
044212900 ต่อ 415
3. การจัดสรรครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์

เกณฑ์การจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สคร.9
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สคร.9 (คำสั่งสคร.9 ที่ 42/2565 สั่ง ณ วันที่ 28 มี.ค.2565)
1. กลุ่ม/ศูนย์/งาน ทำหนังสือขอสนับสนุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เรียน ผอ. (ผ่านกลุ่มพัฒนาองค์กร) โดยระบุรายละเอียดตามเกณฑ์การจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สคร.9 ให้ครบถ้วน (ตามแบบฟอร์มและตัวอย่าง)
2. งาน IT (เลขาคณะกรรมการฯ) รวบรวมข้อมูล และเสนอคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สคร.9 (คำสั่งสคร.9 ที่ 42/2565 สั่ง ณ วันที่ 28 มี.ค.2565) พิจารณา
3. คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สคร.9 พิจารณาปีละ 2 รอบ (มี.ค. และ ส.ค.) (ปิดรับหนังสือภายใน 15 มี.ค. และ 15 ส.ค.)
4. งาน IT (เลขาคณะกรรมการฯ) สรุปรายงานเสนอ ผอ.สคร.9 ทราบ แจ้งกลุ่ม/ศูนย์/งาน และจัดเก็บ/ปรับปรุงข้อมูลการจัดสรร
5. งานพัสดุ ดำเนินการจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้กลุ่ม/ศูนย์/งาน ที่ได้รับจัดสรร
.
3.1 ขอสนับสนุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ไฟล์ Word
ไฟล์ Pdf
ตัวอย่าง
ส่งหนังสือที่กลุ่มพัฒนาองค์กร (ปิดรับหนังสือภายใน 15 มี.ค. และ 15 ส.ค.)
คุณจิระเดช
กลุ่มพัฒนาองค์กร (งาน IT)
044212900 ต่อ 415
4. การแจ้งซ่อม/
ส่งคืน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. กรณีพบปัญหาการใช้งานด้าน IT กลุ่มงานโทรแจ้งงาน IT เพื่อให้คำแนะนำ ตรวจสอบ แก้ไขปัญหา
2. กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขได้ และกลุ่มงานต้องการแจ้งซ่อม/ ส่งคืนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
   1) กลุ่มงานทำหนังสือแจ้งซ่อม/ ส่งคืนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เรียน ผอ. (ผ่านกลุ่มพัฒนาองค์กร) (ตามแบบฟอร์ม)
   2) งาน IT รายงานการตรวจสอบเบื้องต้น และส่งต่องานพัสดุ เพื่อจ้างซ่อม/ จำหน่าย หรือจัดเก็บเพื่อรอจัดสรรต่อไป
3. งาน IT ติดตาม และจัดเก็บ/ปรับปรุงข้อมูล การแก้ไขปัญหา/ แจ้งซ่อม/ ส่งคืนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

หมายเหตุ:
1. กลุ่มงานโปรดประสานการส่งเครื่องครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กับงาน IT ล่วงหน้า
2. การส่งคืนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เช่น
เสีย ซ่อมไม่ได้ ไม่ได้ใช้งาน หรือได้รับการจัดสรรทดแทน เป็นต้น
3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ส่งคืน เมื่องาน IT ตรวจสอบแล้ว ใช้งานได้/ซ่อมแล้ว จัดเก็บที่งาน IT เพื่อรอจัดสรร กรณีที่ซ่อมไม่ได้/เสีย จัดเก็บที่งานพัสดุ เพื่อรอจำหน่าย

.
4.1 ขอแจ้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชำรุด
ไฟล์ Word
ไฟล์ Pdf
ส่งหนังสือที่กลุ่มพัฒนาองค์กร

4.2 ขอส่งคืนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ไฟล์ Word
ไฟล์ Pdf
ส่งหนังสือที่กลุ่มพัฒนาองค์กร
คุณพรศักดิ์
กลุ่มพัฒนาองค์กร (งาน IT)
044212900 ต่อ 409
5. การขอยืม ขอใช้ อุปกรณ์/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ได้แก่ Notebook, กล้อง Web Camera

*หมายเหตุ:
1. การเบิก/ ยืม วัสดุ ครุภัณฑ์ และวัสดุในการจัดประชุม ให้แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน หากเกิดความชำรุดบกพร่อง หรือสูญหาย ผู้ยืมต้องรับผิดชอบ (ตามแนวทางปฏิบัติของงานพัสดุ สคร.9 แจ้งเวียนวันที่ 5 พฤษภาคม 2565)
2. ไม่มีการจัดสรร Printer สำหรับให้ยืม โดยสามารถขอใช้บริการ Print ได้ที่งานพัสดุ สคร.9
5.1 การขอยืม Notebook (ขอยืมที่งานพัสดุ)
1) กลุ่มงานทำหนังสือขอยืมอุปกรณ์/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส่งที่งานพัสดุ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน
2) ระยะเวลาการยืมไม่เกิน 7 วัน หากจำเป็นต้องใช้ต่อ ให้แจ้งงานพัสดุล่วงหน้า และทำหนังสือขอยืมต่อ
3) กลุ่มงานส่งคืน Notebook ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ครบถ้วนและมีสภาพที่ใช้งานได้ดังเดิม
.


5.1 ขอยืมอุปกรณ์/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Notebook)
ไฟล์ Word
ไฟล์ Pdf
ส่งหนังสือที่งานพัสดุ

คุณวิษณุ
กลุ่มบริหารทั่วไป
(งานพัสดุ)
044212900 ต่อ 204 , 209
5.2 การขอยืมกล้อง Web Camera สำหรับระบบประชุมทางไกล/การประชุมออนไลน์ (ขอยืมที่งาน IT)
1) กลุ่มงานทำหนังสือขอยืมอุปกรณ์/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส่งที่กลุ่มพัฒนาองค์กร ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน
2) ระยะเวลาการยืมไม่เกิน 7 วัน หากจำเป็นต้องใช้ต่อ ให้แจ้งงาน IT ล่วงหน้า และทำหนังสือขอยืมต่อ
3) กลุ่มงานส่งคืน กล้อง Web Camera ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ครบถ้วนและมีสภาพที่ใช้งานได้ดังเดิม
.
5.2 ขอยืมอุปกรณ์/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กล้อง Web Camera)
ไฟล์ Word
ไฟล์ Pdf
ส่งหนังสือที่กลุ่มพัฒนาองค์กร
คุณพรศักดิ์
กลุ่มพัฒนาองค์กร (งาน IT)
044212900 ต่อ 409
5.3 การขอใช้บริการ (Print สี) (ขอใช้ที่งานพัสดุ)
1) กลุ่มงานขอใช้บริการ ที่งานพัสดุ
2) กลุ่มงานบันทึกข้อมูลจำนวนการพิมพ์ (ที่งานพัสดุ) เพื่อให้งานพัสดุเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการเบิกหมึกพิมพ์ (งานพัสดุ รับผิดชอบเบิกหมึกพิมพ์)
.
-
กลุ่มบริหารทั่วไป
(งานพัสดุ)
044212900 ต่อ 204 , 209
6. การใช้ระบบประชุมทางไกล/ ระบบประชุมออนไลน์ (Tele Conference)

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ สคร.9 (คำสั่ง สคร.9 ที่ 48/2565 สั่ง ณ วันที่ 12 เม.ย.2565)

*หมายเหตุ: การเบิก/ ยืม วัสดุ ครุภัณฑ์ และวัสดุในการจัดประชุม ให้แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน หากเกิดความชำรุดบกพร่อง หรือสูญหาย ผู้ยืมต้องรับผิดชอบ (ตามแนวทางปฏิบัติของงานพัสดุ สคร.9 แจ้งเวียนวันที่ 5 พฤษภาคม 2565)


6.1 กรณีเป็นผู้จัดประชุม (Host)
   1) กลุ่มงานจองห้องประชุมผ่าน "ระบบจองห้องประชุม online" และแจ้งงาน IT ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อจัดทำลิงค์เข้าร่วมประชุมออนไลน์
   2) กลุ่มงานใช้ Notebook ของท่าน/ของกลุ่ม หรือยืม Notebook ที่งานพัสดุ (ใบยืมที่งานพัสดุ หรือตามแบบฟอร์ม) และเก็บส่งคืนเมื่อใช้เสร็จ
   3) งาน IT ติดตั้งระบบประชุมทางไกลให้ โดยกลุ่มงานเป็นผู้ควบคุมระบบเอง (ผู้รับผิดชอบ ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สคร.9)
     * กรณีการประชุมสำคัญ เช่น เขตสุขภาพ ฯลฯ งาน IT ติดตั้งและควบคุมระบบให้
   4) หากต้องการ File บันทึกการประชุมทางไกล ให้แจ้งงาน IT ก่อนเริ่มประชุม และแจ้งงาน IT เมื่อใช้งานเสร็จ

6.2 กรณีเข้าร่วมประชุม (Join)
   1) กลุ่มงานจองห้องประชุมผ่าน "ระบบจองห้องประชุม online" หรือร่วมประชุม ณ ห้องปฏิบัติงาน
   2) กลุ่มงานใช้ Notebook ของท่าน/ของกลุ่ม หรือยืม Notebook ที่งานพัสดุ (ใบยืมที่งานพัสดุ หรือตามแบบฟอร์ม) และเก็บส่งคืนเมื่อใช้เสร็จ
   3) กลุ่มงานยืมกล้อง Web Camera ที่งาน IT โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน (ใบยืมตามแบบฟอร์ม)
   4) กลุ่มงานเป็นผู้ติดตั้ง ควบคุมระบบประชุมทางไกลเอง (ผู้รับผิดชอบ ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สคร.9) และเก็บกล้อง Web Camera ส่งคืนงาน IT เมื่อใช้เสร็จ

*หากพบปัญหาในการใช้งานระบบประชุมทางไกล ให้แจ้งงาน IT

หมายเหตุ
1. คณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สคร.9 (ตามคำสั่งสคร.9 ที่ 48/2565 สั่ง ณ วันที่ 12 เม.ย.2565) รับผิดชอบติดตั้ง และควบคุมระบบประชุมทางไกล ในการประชุมที่กลุ่มงานรับผิดชอบ
2. ห้องประชุมที่มีกล้อง Web Camera สำหรับใช้ในการประชุมทางไกลแล้ว ได้แก่
    - ห้องประชุมอาคารเก่า ชั้น 2, 3
    - ห้องประชุมอาคารใหม่ ชั้น 5 (ห้องใหญ่)
3. ห้องประชุมอาคารใหม่ ชั้น 3,4,5 จะติดตั้งกล้อง Web Camera ภายในเดือน มิ.ย.2565
4. ห้องประชุมที่ไม่มีการติดตั้งกล้อง Web Camera ได้เแก่ Lab และ ศตม.9.2
.
6.1 ขอยืมอุปกรณ์/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Notebook)
ไฟล์ Word
ไฟล์ Pdf
ส่งหนังสือที่งานพัสดุ

6.2 ขอยืมอุปกรณ์/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กล้อง Web Camera)
ไฟล์ Word
ไฟล์ Pdf
ส่งหนังสือที่กลุ่มพัฒนาองค์กร


6.3 วิธีการใช้โปรแกรมประชุมทางไกล
     - Webex
     - Zoom

ยืม Notebook
คุณวิษณุ
กลุ่มบริหารทั่วไป
(งานพัสดุ)
044212900 ต่อ 204 , 209

-----------------

ยืมกล้อง Web Camera ระบบประชุมทางไกล
คุณพรศักดิ์
กลุ่มพัฒนาองค์กร (งาน IT)
044212900 ต่อ 409 หรือ Line ผู้รับผิดชอบ7. การจองห้องประชุม สคร.9

รายละเอียดห้องประชุม
ระบบจองห้องประชุม Online


*หมายเหตุ: การจองห้องประชุม และการเบิก/ ยืม วัสดุ ครุภัณฑ์ และวัสดุในการจัดประชุม ให้จอง/แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน หากเกิดความชำรุดบกพร่อง หรือสูญหาย ผู้ยืมต้องรับผิดชอบ (ตามแนวทางปฏิบัติของงานพัสดุ สคร.9 แจ้งเวียนวันที่ 5 พฤษภาคม 2565)
1. กลุ่มงานจองห้องประชุมผ่าน ระบบจองห้องประชุม Online เท่านั้น โดยพิจารณาห้องประชุมให้เหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม (รายละเอียดห้องประชุมตามตารางด้านล่าง) ไม่จองห้องประชุมซ้ำกับกลุ่มงานที่จองไว้แล้ว และควรจองล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน
2. กรณีที่จำเป็นต้องใช้ห้องประชุมที่มีการจองไว้แล้ว ให้กลุ่มงานประสานกับกลุ่มที่จองก่อนเอง และแจ้งกลุ่มบริหารทั่วไป (คุณพุทธชาติ) เพื่อให้ลบข้อมูลการจองเดิม
3. กรณียกเลิกการจองห้องประชุม ให้แจ้งกลุ่มบริหารทั่วไป (คุณพุทธชาติ) เพื่อให้ลบข้อมูลการจอง
4. วิธีจองห้องประชุม
     - เข้าเว็บไซต์ ระบบจองห้องประชุม Online คลิกปุ่ม จองห้องประชุม (ด้านล่างของหน้า)
     - Login ด้วยชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของกลุ่มงานตนเอง
     - คลิก วันที่ต้องการจองห้องประชุม คลิกปุ่ม หัวข้อใหม่ (ด้านล่างของหน้า)
     - กรอกข้อมูลการจองให้ครบถ้วน แล้วกดปุ่ม ยืนยัน

5. ข้อมูลในระบบจองห้องประชุม Online ได้แก่ ชื่อการประชุม, วัน-เวลาที่ประชุม, จำนวนผู้ร่วมประชุม, ชื่อห้องประชุม (สถานที่ ความจุ), วัน-เวลาที่จอง, กลุ่มที่จอง
6. กลุ่มงานใช้ Notebook ของท่าน/ของกลุ่ม หรือยืม Notebook ที่งานพัสดุ (ใบยืมที่งานพัสดุ หรือตามแบบฟอร์ม) กลุ่มงานติดตั้งและเก็บส่งคืน เมื่อใช้เสร็จ

7. กลุ่มงานที่ประสงค์จะยืมวัสดุสำหรับใช้ในการประชุม เช่น ภาชนะใส่อาหารว่าง ปล๊กไฟ หรือวัสดุอื่น ให้เขียนใบยืมที่งานพัสดุ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน (ใบยืมที่งานพัสดุ หรือตามแบบฟอร์ม "ทะเบียนการยืมใช้พัสดุ") มารับวัสดุที่งานพัสดุ และเก็บส่งคืนงานพัสดุเมื่อใช้เสร็จ
8. การจัดประชุมที่มีอาหารว่าง อาหารกลางวัน ควรจัดแบบ Set Box ผู้เข้าร่วมประชุมรับอาหารที่หน้าห้องประชุม และเก็บขยะทิ้งเมื่อเลิกประชุม
9. กลุ่มงานที่ต้องการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล ให้ดำเนินการตามขั้นตอนการให้บริการ (ข้อ 6. การใช้ระบบประชุมทางไกล)

*หากพบปัญหา
1. ด้านระบบเครื่องเสียง ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ Projector ให้ประสานที่งานพัสดุ
2. ด้าน Computer Internet ระบบประชุมทางไกล ให้ประสานที่งาน IT

.
7.1 ขอยืมอุปกรณ์/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Notebook)
ไฟล์ Word
ไฟล์ Pdf
ส่งหนังสือที่งานพัสดุ


7.2 ขอยืมอุปกรณ์/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กล้อง Web Camera)
ไฟล์ Word
ไฟล์ Pdf
ส่งหนังสือที่กลุ่มพัฒนาองค์กร


7.3 แบบฟอร์ม "ทะเบียนการยืมใช้พัสดุ" เช่น ปลั๊กไฟ ภาชนะใส่อาหารว่าง เป็นต้น
ไฟล์ Pdf
ส่งหนังสือที่งานพัสดุ
ระบบจองห้องประชุม
คุณพุทธชาติ
กลุ่มบริหารทั่วไป
(งานธุรการ)
044212900 ต่อ 208

------------------
ยืม Notebook
คุณวิษณุ
กลุ่มบริหารทั่วไป
(งานพัสดุ)
044212900 ต่อ 204 , 209

-----------------
ยืมกล้อง Web Camera ระบบประชุมทางไกล
คุณพรศักดิ์
กลุ่มพัฒนาองค์กร (งาน IT)
044212900 ต่อ 409 หรือ Line ผู้รับผิดชอบ

------------------
ยืมวัสดุ
คุณญาณิศา
กลุ่มบริหารทั่วไป
(งานพัสดุ)
044212900 ต่อ 204 , 209
8. ระบบติดตามตำแหน่ง (MOPH Tracking)

1. เปิดระบบ MOPH Tracking ทุกครั้งที่ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ตั้งแต่เริ่มเดินทาง จนเสร็จสิ้นภารกิจ (ต้องลงทะเบียนหมายเลขอุปกรณ์ก่อน โดยแจ้งงาน IT สคร.9)
2. ก่อนลงพื้นที่ ต้องแจ้งข้อมูลแผนปฏิบัติงาน ให้ผู้ดูแลระบบฯ (คุณพรศักดิ์ งาน IT สคร.9) ทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
    1) วันที่ลงปฏิบัติงาน
    2) ชื่อกลุ่มงาน
    3) กิจกรรมที่ลงปฏิบัติงาน
    4) ชื่อสถานที่ลงปฏิบัติงาน
    - ตัวอย่างเช่น วันที่ 19 พ.ย.2565 ศตม.ที่ 9.4 ปากช่อง ออกประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย 7 ร. พื้นที่ตำบลบิง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
3. เมื่อเดินทางถึงที่หมาย ให้แจ้งให้ผู้ดูแลระบบฯ ทราบทาง Line เพื่อ Capture หน้าจอ รวบรวมข้อมูลเสนอผู้บริหารต่อไป
แนวทางปฏิบัติและวิธีใช้งาน ระบบติดตามตำแหน่ง (MOPH Tracking)
คุณพรศักดิ์
กลุ่มพัฒนาองค์กร (งาน IT)
044212900 ต่อ 409 หรือ Line ผู้รับผิดชอบ

------------------

ผู้รับผิดชอบของ ศตม. และด่านฯ
ศตม.9.1 ชัยภูมิ
1.คุณจินตนา
2.คุณจีรวรรณ
ศตม.9.2 บุรีรัมย์
1.คุณพรรณทิพย์
ศตม.9.3 สุรินทร์
1.คุณศรเพชร
2.คุณปรเมศร์
3.คุณพรณรงค์
ศตม.9.4 ปากช่อง
1.คุณภุชงค์
2.คุณปฐมพงศ์
3.คุณทิพยรัตน์
ด่านควบคุมโรคฯ
1.คุณสุเมธ
หมายเหตุ: ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 (ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
รายละเอียดห้องประชุม สคร.9
ชื่อห้องประชุม
สถานที่
ความจุ
(จำนวนคน)
อุปกรณ์ที่มีในห้องประชุม
กล้อง Web Camera (ประชุมทางไกล)
TV
E-board
VDO wall
Projector
เครื่องเสียง
1
ห้องพวงคราม อาคารใหม่ ชั้น 5 ห้องใหญ่
50
/
/
/
/
/
2
ห้องทองอุไร อาคารใหม่ ชั้น 5 หน้าลิฟต์
25
/
/
/
3
ห้องกาสะลอง อาคารใหม่ ชั้น 5 ห้องเล็ก
10
/
/
/
4
ห้องราชาวดี อาคารใหม่ ชั้น 3 ศูนย์ฝึก
10
/
/
/
5
ห้องราชพฤกษ์ อาคารเก่า ชั้น 3
30
/
/
/
/
6
ห้องดอกคูณ อาคารเก่า ชั้น 2
20
/
/
/
/
7
ห้องอินทนิล ศตม.9.2
30
       
/
/
8
ห้องพุทธรักษา
พัฒนาองค์กร
10
9
ห้องทานตะวัน
(งดใช้ในการประชุม ชั่วคราว
เนื่องจากใช้เก็บครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ที่รอจัดสรร)
ห้องสมุด
10
/
  หมายเหตุ:
1. จองห้องประชุมผ่านระบบจองห้องประชุม Online เท่านั้น โดยพิจารณาห้องประชุมให้เหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ไม่จองห้องประชุมซ้ำกับกลุ่มงานที่จองไว้แล้ว และควรจองล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน
2. ข้อมูลที่แสดงในระบบจองห้องประชุม Online ได้แก่ ชื่อการประชุม, วัน-เวลาที่ประชุม, จำนวนผู้ร่วมประชุม, ชื่อห้องประชุม (สถานที่ ความจุ), วัน-เวลาที่จอง, กลุ่มที่จอง
 
 
เกณฑ์การจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สคร.9
(ตามมติการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สคร.9 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 5 เมษายน 2565 และครั้งที่ 2/2565 วันที่ 20 เมษายน 2565)
1. เกณฑ์การจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สคร.9 ใช้พิจารณาจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้กับทุกกลุ่ม/ศูนย์/งาน ในสังกัด สคร.9 โดยคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สคร.9 มีหน้าที่พิจารณาจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของทุกกลุ่ม/ศูนย์/งานในสังกัด สคร.9 ทั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ สคร.9 จัดหาเอง และได้รับการสนับสนุนหรือโอนจากกรมควบคุมโรค หรือจากหน่วยงานส่วนกลางในสังกัดกรมควบคุมโรค หรือจากหน่วยงานอื่น ที่ไม่ได้ระบุว่าให้สำหรับกลุ่มงานหรือภารกิจงานใดงานหนึ่งโดยเฉพาะ
.
  2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายถึง อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 (ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564) เช่น PC, Notebook, UPS, Printer แบบ Inkjet/ Laser/ Multifunction สีหรือขาวดำ เป็นต้น
.
3. กลุ่ม/ศูนย์/งานที่ประสงค์ขอรับการจัดสรร ต้องทำหนังสือขอสนับสนุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เรียน ผอ. (ผ่านกลุ่มพัฒนาองค์กร) โดยระบุรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน (ตามแบบฟอร์ม) ประกอบด้วย
1) จำนวนบุคลากรในกลุ่ม/ศูนย์/งาน โดยแยกเป็นข้าราชการ/พนักงานราชการ และประเภทอื่น
2) จำนวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในกลุ่ม/ศูนย์/งาน โดยแยกตามประเภท เช่น PC, Notebook, Printer ระบุ Inkjet/Laser/Multifunction สี/ขาวดำ ที่มีอายุการใช้งาน 1-7 ปี และ 7 ปีขึ้นไป
3) ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น
         - กรณีขอเพิ่มเติม : ระบุชื่อบุคลากรที่เพิ่ม ตำแหน่ง ลักษณะงานที่รับผิดชอบ ประเภท และจำนวนครุภัณฑ์
     - กรณีขอทดแทน : ระบุประเภท เลขครุภัณฑ์เดิม จำนวนปีที่ใช้งาน ชื่อผู้ใช้งาน ตำแหน่ง จำนวนครุภัณฑ์ที่ขอ ลักษณะการใช้งาน/งานที่รับผิดชอบ และเหตุผลการขอทดแทน
 
4. คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สคร.9 (ตามคำสั่งสคร.9 ที่ 42/2565 สั่ง ณ วันที่ 28 มีนาคม 2565) มีหน้าที่พิจารณาจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของทุกกลุ่ม/ศูนย์/งานในสังกัด สคร.9 ตามความจำเป็นและความเหมาะสม ดังนี้
1) กรณีคอมพิวเตอร์ (PC Notebook) อัตราส่วนจำนวนบุคลากร (คน) : คอมพิวเตอร์ (เครื่อง)
         - ข้าราชการและพนักงานราชการ 1 : 1
     - ประเภทอื่น 2 : 1
2) กรณี Printer กลุ่ม/ศูนย์/งานละ 1 เครื่อง
3) การขอทดแทน จะต้องเป็นการขอทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่ชำรุดใช้งานไม่ได้ หรือมีสภาพเก่า (อายุการใช้งานเกิน 7 ปี)
    4) ลักษณะงาน ประเภทครุภัณฑ์ และข้อมูลอื่นๆ ประกอบการพิจารณา ได้แก่ หนังสือขอสนับสนุน ทะเบียนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
     การสำรวจ การสอบถามเพิ่มเติม เป็นต้น
5) ศตม.9.1 - 9.4 ได้รับการจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามแผนที่ได้รับอนุมัติ
5. กำหนดการพิจารณาจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สคร.9 ปีละ 2 รอบดังนี้
      - รอบที่ 1 เดือนมีนาคม (ปิดรับหนังสือขอสนับสนุนฯ ภายในวันที่ 15 มีนาคม)
    - รอบที่ 2 เดือนสิงหาคม (ปิดรับหนังสือขอสนับสนุนฯ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม)
6. กรณีที่ไม่ได้รับการพิจารณาจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในรอบนั้น หากกลุ่ม/ศูนย์/งานยังมีความประสงค์ขอรับการจัดสรร ให้ทำหนังสือขอสนับสนุนใหม่ เพื่อพิจารณาในรอบถัดไป
7. จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สคร.9 เสนอผอ.สคร.9 เห็นชอบ
  8. แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สคร.9 ให้กลุ่ม/ศูนย์/งานที่ขอรับการจัดสรรรับทราบ
  9. งานพัสดุ สคร.9 จัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามระเบียบพัสดุ
  10. กรณีที่กลุ่ม/ศูนย์/งานได้รับการจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน ให้ทำหนังสือส่งคืนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เดิม) เรียน ผอ. (ผ่านกลุ่มพัฒนาองค์กร) (ตามแบบฟอร์ม)
   
     
   
ลิงค์เว็บธรรมะ เสวนาธรรม ไขข้อข้องใจ ภาพกิจกรรมต่างๆ ฟังเทศน์ หนังสือธรรมะ แนะนำหลักธรรมที่ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมต่างๆ ข่าวสารและกิจกรรมของชมรม วิสัยทัศน์ พันธกิจ คำสั่ง