การพัฒนาบุคลากร (HRD) และการถ่ายระดับตัวชี้วัดกลุ่มงานลงสู่บุคคล
แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาบุคลากร กรมควบคุมโรค
  แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล สคร.9 ปี 2560
  แนวทางการประเมินสมรรถนะและการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลกรมควบคุมโรค ปี 2559
  แผนพัฒนาบุคลากร สคร.5 ปี 2558
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ.2556-2561
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2554-2556 [Video]
  แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2554-2558 กรมควบคุมโรค
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ กรมควบคุมโรค ปี 2557- 2561 :: ปี 2553-2556 :: ปี 2557
  เเผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2554-2558
 
คู่มือ แนวทาง แบบฟอร์ม เอกสารดำเนินงาน
     
  เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2562 (19 ต.ค.2561) ประกอบด้วย // Download จาก Google Drive
    - เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2562
    - แบบฟอร์มประเมินผล PMS
    - แบบประเมินสมรรถนะปี 2562
  ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานราชการ กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่ 1 (1 ต.ค. 2561 - 31 มี.ค.2562) (หนังสือวันที่ 6 ธ.ค.2561)
     
  รายชื่อหลักสูตรฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ E-learning สำนักงาน ก.พ. // Link e-Learning สำนักงาน ก.พ.
  คู่มือการใช้งาน ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ผ่านระบบออนไลน์ (PMS Online) (18 ส.ค.2560) // ระบบ PMS online (DPIS)
  แนวทางการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
  สมรรถนะบุคลากร
  กรอบการพัฒนาบุคลากร (Training Roadmap) ผ่านระบบ E-Learning ของสำนักงาน ก.พ.
  รายชื่อหลักสูตรฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ E-learning สำนักงาน ก.พ. // Link e-Learning สำนักงาน ก.พ.
     
  เอกสารการถ่ายระดับตัวชี้วัดกลุ่มงานลงสู่บุคคล << Download ทั้งหมด >> ได้แก่
   1. Template ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรของกลุ่ม รอบ 6 เดือนแรก ปี 2560
   2. ตารางถ่ายระดับ OS ภาพรวมปี 2560 (ล่าสุด 3 ธ.ค.2559)
   3. Template คำรับรองปี 2560
   4. ตัวอย่าง Template ตัวชี้วัดสนับสนุน บริหาร งานกลาง
   5.1 แบบฟอร์มที่ 1 ตาราง OS Matrix กลุ่ม และแบบฟอร์มที่ 2 การถ่ายระดับตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน สู่กลุ่มงาน และสู่ระดับบุคคล (RPUI)
   5.2 แบบฟอร์มที่ 3 (PMS รายบุคคล)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ได้แก่
   1. แนวทางการจัดทำรายงานสรุป (รายโรค) RDCP
   2. แบบฟอร์มบทสรุปผู้บริหารการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
   3. แบบฟอร์มบทสรุปสำหรับผู้บริหาร
   4. แบบประเมินความพึงพอใจโครงการฝึกอบรม
   5. แบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ
  เกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการให้คะแนนผลงานเด่น สำหรับรอบการประเมิน 6 เดือนหลัง ปี 2559 (24 พ.ค.2559)
  แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PMS) ปี 2559 รอบ 6 เดือนหลัง (ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว) (ปรับปรุงแบบฟอร์ม 19 พ.ค.2559)
  แบบประเมินสมรรถนะ ปี 2559 แยกรายกลุ่ม
  แบบฟอร์มการขอฝึกอบรม (9 พ.ย.2559)
  รายงานการวิเคราะห์อัตรากำลัง ปี 2559 (24 มิ.ย.2559)
  แนวทางการสรุปรายงานผลการดำเนินงานและแบบประเมินความพึงพอใจ ปี 2559 (21 ก.ค.2559)
  เอกสารการประชุมสื่อสารแนวทางประเมิน PMS และสมรรถนะ รอบ 6 เดือนหลัง ปี 2559 (10 มิ.ย.2559)
  เอกสารประกอบการประชุมการส่งเสริมสร้างความผูกพันองค์กร สคร.9 ปี 2559 (2-3 ก.ค.2559)
  เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ เเนวทางการบริหารผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรกรมควบคุมโรค วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 (ผ่านระบบ Web Conference)
  คู่มือเเนวทางการกำหนดตัวชี้วัดเเละค่าเป้าหมาย
  คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ผ่านระบบออนไลน์ (PMS online) ปีงบประมาณ 2558 (5 มิ.ย.2558)
  แบบบันทึกพฤติกรรมสมรรถนะ
  คู่มือระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) :: คู่มือการบริหารงานพนักงานราชการ 2555 :: ระเบียบ ประกาศ เอกสารพนักงานราชการ
 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PMS)
  เกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการให้คะแนนผลงานเด่น สำหรับรอบการประเมิน 6 เดือนหลัง ปี 2559 (24 พ.ค.2559)
  แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PMS) ปี 2559 รอบ 6 เดือนหลัง (ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว) (ปรับปรุงแบบฟอร์ม 19 พ.ค.2559)
  แบบประเมินสมรรถนะ ปี 2559 แยกรายกลุ่ม
  รายละเอียดตัวชี้วัดตาม MOU หน่วยงาน รอบ 6 เดือนหลัง ประจำปี 2559 (ประกาศ 13 พ.ค.2559)
  รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ (KPI Template) สคร.9 ปีงบประมาณ 2559
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธ.ค.2558)
  Download ข้อมูล PMS ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (กองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค)
- หนังสือกรมควบคุมโรค ที่ สธ 0402.8/ว2441 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2558
- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการกรมควบคุมโรค พ.ศ.2558
- เเนวทางการบริหารผลการปฏิบัติราชการของบุคากรกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 

ขั้นตอนการดำเนินงานตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากร รอบ 6 เดือนหลังปี 2558 ใน MOU ของกลุ่ม

  ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ สคร.5 ปี 2558 (ปรับปรุงวันที่ 31 ม.ค.2558)
  - รายละเอียดตัวชี้วัดตาม MOU ของหน่วยงาน
  - รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ (KPI Template)
  - Template ตัวชี้วัดกลางสายงานสนับสนุน
  - ตารางการถ่ายระดับ O-S matrix และ Template O-S
  ปรับ Template ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานวิจัยที่ได้รับทุนสภาวิจัยแห่งชาติ
(ปรับปรุง ณ วันที่ 15 พ.ค.2558)
  ปรับ Template ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรของกลุ่ม
(ปรับปรุง ณ วันที่ 15 พ.ค.2558)
  Template ตัวชี้วัด OS ภาพรวมสคร.5 (ปรับปรุง 19 พ.ค.2558)
  Template ตัวชี้วัดกลาง (สายงานสนับสนุน) (ปรับปรุง 20 พ.ค.2558)
  Template ตัวชี้วัด KM และแบบฟอร์มต่างๆ (ปรับปรุง 26 พ.ค.2558)
  Template ตัวชี้วัด SOP และแบบฟอร์มต่างๆ (ปรับปรุง 26 พ.ค.2558)
     
  ประกาศ สคร.5 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2558 (ที่ สธ 0412.1/ว12 วันที่ 17 ก.พ.2558)
  เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติราชการของสคร.5 รอบ 6 เดือนแรกและ 6 เดือนหลัง ปี พ.ศ.2558 (เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน MOU, พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) (ที่ สธ 0412.1(1)/ 15 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558)
  ขั้นตอนการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ(PMS) ปี 2558 รอบ 6 เดือนแรก
  เอกสารดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ PMS Online (16 ก.พ.2558)
    * กำหนดการ PMS Online
13-18 กพ. ข้าราชการ พนักงานราชการ บันทึกข้อมูล
18-20 กพ. หัวหน้าตรวจสอบ
20-27 กพ. บุคลากรรายงานผลงาน แนบหลักฐาน และประเมินสมรรถนะตนเอง
28 กพ.-3 มีค. ผู้ให้ข้อมูล (หัวหน้า) ประเมิน
3-5 มีค. ผู้ประเมิน (ผอ.) ให้คะแนน
9 มีค. 58 พิมพ์แบบรายงานผลการประเมินฯ พร้อมลงนามรับทราบ และส่งกลับกลุ่มพัฒนาองค์กร
  แนวทางการประเมินสมรรถนะบุคลากรกรมควบคุมโรค ปี 2558 (4 พ.ย.2557)
  เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพสายงานแพทย์และนักวิชาการสาธารณสุข กรมควบคุมโรค
  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ สู่บทบาทการเป็น National Health Anthority: NHA ของกรมควมคุมโรค
  รายงานผลการวิเคราะห์สภาพกำลังคน : การวิเคราะห์อุปทานกำลังคน (Supply Analysis) กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
  Link เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค
  Link คลินิกให้คำปรึกษาระบบ PMS Online สคร.5
ฐานข้อมูล
  ข้อมูลบุคลากร สคร.๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) :: Admin (เพิ่มข้อมูล)
  การฝึกอบรม ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ :: การฝึกอบรม (ข้อมูลเก่าถึงปี ๒๕๕๔)
  โครงการ ปี ๒๕๕๕ เข้าหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรม
  การรับดูงาน
  การรับนักศึกษาฝึกงาน
  หลักสูตรการอบรม
  ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS)
  ฐานข้อมูลบุคลากร (เก่า)
  ฐานข้อมูลการฝึกอบรม (สคร.๑๒)
   
เอกสารเก่า
  แบบฟอร์มการขอฝึกอบรม ปี ๒๕๕๗
  เอกสารประกอบการประชุมชี้เเจงเเนวทาง PMS รอบ ๖ เดือนหลัง ผ่านระบบ VDO Conference (๓๐ เมย.๕๗)
  กำหนดการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ ๖ เดือนหลัง (พนักงานราชการ 4 กย.57, พนักงานกระทรวง 9 กย.57, MOU ทุกกลุ่มงาน 10-11 กย.57)
  ขอความร่วมมือทุกกลุ่ม/ศูนย์/งาน ส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PMS) รอบที่ 2/2557 ที่กลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.5 (ภายใน 29 สค.57)
  แบบฟอร์ม PMS สคร.๕ รอบ ๖ เดือนหลัง ปี ๒๕๕๗ (Update ๓ มิ.ย.๒๕๕๗)
  แบบประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะที่จำเป็นตามภารกิจกรม (Functional Competency) ปี ๒๕๕๗ (Update ๒ ก.ค.๒๕๕๗)
  ขั้นตอนการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ ๖ เดือนหลัง (เม.ย.- ก.ย.๒๕๕๗)
  Technical competency ที่จำเป็นปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙
  คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง แนวทางการประเมินสมรรถนะและการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) กรมควบคุมโรค
  คำจำกัดความและเกณฑ์ประเมินสมรรถนะ ปี ๒๕๕๗ กรมควบคุมโรค (๗ มี.ค.๒๕๕๗)
  แนวทางการประเมินสมรรถนะ ปี ๒๕๕๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗)
  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์เเละวิธีประเมินฯ ข้าราชการ ปี ๒๕๕๗
  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์เเละวิธีประเมินฯ พนักงานราชการ ปี ๒๕๕๗
  ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PMS) รอบ ๖ เดือนแรก
*ยกเลิกการใช้ระบบ PMS online ทุกขั้นตอนจัดทำด้วยกระดาษ
  หนังสือข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (MOU) ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
  หนังสือลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
  รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ (KPI Template) สคร.๕ ปี ๒๕๕๗ (Update ๒๔ มี.ค.๒๕๕๗)
  ขั้นตอน (Flowchart) ระบบ PMS online
  หนังสือข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (MOU) สคร.๕ รอบ ๒ ปี ๒๕๕๖
  Template แนวทางและกำหนดการจัดทำ PMS สคร.๕ รอบ ๒ ปี ๒๕๕๖
  แบบฟอร์ม PMS สคร.๕ รอบ ๒ ปี ๒๕๕๖ (กำหนดส่งภายใน ๓๑ พ.ค.๒๕๕๖)
  ประกาศกรมควบคุมโรคเรื่อง หลักเกณฑ์เเละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือนสามัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์เเละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานราชการกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
  คู่มือแนวทางการประเมินสมรรถนะ และการจัดทำ IDP กรมควบคุมโรค ปี ๒๕๕๖
  แนวทางการประเมินสมรรถนะ (Competency) กรมควบคุมโรค ปี ๒๕๕๖
  แนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (PMS) สคร.๕ ปี ๒๕๕๖
  สรุปบทเรียน "รูปแบบการพัฒนาระบบ PMS"
  คู่มือ Template Competency
  ตัวอย่างตัวชี้วัดรายบุคคล (ก.พ.)
  สมรรถนะหลัก ISMART
  สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน
  ตารางการจัดเทียบสมรรถนะ
 
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมควบคุมโรค
  คู่มือหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรม (ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๕๘)
  แบบฟอร์มการขอฝึกอบรม ปี ๒๕๕๙
  แบบประเมินโครงการจัดอบรมบุคลากรกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
  หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม กรมควบคุมโรค
  หลักเกณฑ์การไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน ของสคร.๕
  หลักสูตรการฝึกอบรม
 
จริยธรรม
  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ปี ๒๕๕๗
  เครื่องมือวัดความโปร่งใสเเละตรวจสอบได้ของส่วนราชการ (สำนักงาน ก.พ.)
  คู่มือเเนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของกรมควบคุมโรค
  Link ชมรมจริยธรรม สคร.๕
   
Link Web site กองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค
   
e-Learning สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
   
     
ลิงค์เว็บธรรมะ เสวนาธรรม ไขข้อข้องใจ ภาพกิจกรรมต่างๆ ฟังเทศน์ หนังสือธรรมะ แนะนำหลักธรรมที่ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมต่างๆ ข่าวสารและกิจกรรมของชมรม วิสัยทัศน์ พันธกิจ คำสั่ง หน้าแรก บทบาทหน้าที่ โครงสร้างกลุ่ม แจ้งข่าว-Download เอกสาร แผนงาน PMQA KM ตัวชี้วัดคำรับรอง ISMART HRD นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี PMS online (DPIS) คลินิก PMS online อัตรากำลัง e-Learning สำนักงาน ก.พ. e-Learning สำนัก KM