update 2 พฤศจิกายน 2565
การพัฒนาบุคลากร (HRD) แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และการเรียนรู้ผ่าน E-Learning
  เว็บไซต์ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค :: กลุ่มงานจริยธรรม กรมควบคุมโรค
  เว็บไซต์ การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ สคร.9
 
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
       1. Career Path (สายงานแพทย์)
       2. Career Path (สายงานนักวิชาการสาธารณสุข)
       3. Career Path (สายงานทรัพยากรบุคคล)
       4. Career Path (สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน)
       5. Career Path (สายงานเทคนิคการแพทย์)
       6. Career Path (สายงานเภสัชกรรม)
       7. Career Path (สายงานวิชาการตรวจสอบภายใน
)
       8. Career Path (สายงานพยาบาลวิชาชีพ
)

  ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค พ.ศ.2563 - 2567
  แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  การพัฒนาบุคลากร กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2565
  แผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สคร.9 ประจำปีงบประมาณ 2565
  E-learning หลักสูตร "การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตในการปฏิบัติราชการ" (DDC Academy)
 
การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP)
บุคลากรสคร.9 ทุกท่านโปรดดำเนินการดังนี้
1. จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของท่านเอง โดยกรอกข้อมูลส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป และส่วนที่ 2 แนวทางการพัฒนาบุคลากร (ในตารางช่อง (1) แผนพัฒนารายบุคคล) ให้สมบูรณ์ ลงนามและส่งมายังกลุ่มพัฒนาองค์กร ภายในวันที่ 7 เมษายน 2565 รายละเอียดดังนี้
     - กลุ่มพัฒนาองค์กร ได้ส่งข้อมูลการจัดทำ IDP (ข้าราชการ และพนักงานราชการ) ที่มีการประเมินสมรรถนะรอบที่ 2/2564 รายบุคคล ให้แก่หัวหน้ากลุ่มแล้ว (ไฟล์ Excel) ทางอีเมล์
     - ในไฟล์ Exel จะประกอบไปด้วยหลาย Sheet ให้จัดทำข้อมูลใน Sheet ที่ 1 (IDPรอบ1 2565) โดยใช้ข้อมูลจาก Sheet อื่นประกอบ
     - คัดเลือก Gap จากการประเมินสมรรถนะรอบที่ 2/2564 (ใส่ไว้ให้ใน Sheet ที่ 2) มาอย่างน้อย 1 ตัว
     - ปิด Gap 1 ตัว ด้วย 3 วิธีการ (รูปแบบ 70:20:10 Learning Model) รายละเอียดใน Sheet
     - คัดเลือก Gap จากการประเมินทักษะดิจิทัลที่คะแนนต่ำกว่า 75 คะแนน มาเป็น Gap ข้อที่ 2 ปิดด้วยการเรียน E-Learning
     *หมายเหตุ หาก E-Learning ของ Gap ดิจิทัล สามารถปิด Gap สมรรถนะได้ สามารถรวมเป็น Gap เดียวกันได้
     - จัดทำ IDP ในส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป และส่วนที่ 2 แนวทางการพัฒนาบุคลากร ช่องที่ (1) แผนพัฒนารายบุคคล ลงลายมือชื่อผู้จัดทำและผู้บังคับบัญชา ในรอบที่ 1 รวบรวมจัดส่งให้กลุ่มพัฒนาองค์กร ภายในวันที่ 7 เมษายน 2565

2. ดำเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล ภายในเดือนสิงหาคม 2565
3. รายงานผลการพัฒนาตามแผนฯ (IDP) โดยดำเนินการดังนี้
    1) กรอกข้อมูลใน "แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP)" (ไฟล์ Excel) ในช่อง (2) ผลการพัฒนารายบุคคล
    2) แนบหลักฐานในการพัฒนา อย่างน้อย 1 อย่าง ตามเครื่องมือการพัฒนา เช่น ใบประกาศ สรุปหัวข้อการเรียนรู้ กำหนดการอบรม Capture ภาพหน้าจอการอบรม เป็นต้น
    3) เสนอผู้บังคับบัญชาลงนามรับทราบ (ในรอบที่ 2) ส่งมายังกลุ่มพัฒนาองค์กร ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2565
    4) หากพบปัญหาในการดำเนินงาน สามารถปรับเปลี่ยนรายละเอียดการอบรมได้ แต่ต้องคงรูปแบบ 70:20:10 Learning Model

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก OnePage ตามภาพด้านล่างนี้ (หากต้องการดูภาพขนาดเต็ม ให้คลิ๊กที่ภาพ)
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่.. คุณณัฐดนัย (อาร์ม) กลุ่มพัฒนาองค์กร ต่อ 419
  วิธีการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ระยะที่ 1 : วางแผนการพัฒนา
   
     
  วิธีการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ระยะที่ 2 : พัฒนาตนเองตามแผน IDP และรายงานผล
   
     
รายละเอียดทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ สําหรับองค์กรที่มีพัฒนาการด้านดิจิทัล ระยะกําลังพัฒนา (Developing)
(คลิ๊กที่ชื่อกลุ่มตำแหน่ง เพื่อดูรายละเอียดทักษะดิจิทัล)
1. ผู้อำนวยการ
2. ผู้ทำงานด้านนโยบายและงานวิชาการ
3. ผู้ทำงานด้านบริการ
4. ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
5. ผู้ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ


ช่องทางการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ E-Learning ท่านสามารถเลือกวิชาเรียนเพื่อใช้ปิด Gap ที่สอดคล้องกับ IDP ของท่านได้
1. ทักษะดิจิทัล เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th/Digital_Learning_Sources เป็นหลัก
    ซึ่งบางหลักสูตรปิดการลงทะเบียน ไม่สามารถเข้าเรียนได้ ดังนี้
       - DLit 301 หลักสูตรย่อย เครื่องมือ Cloud-Based ศตวรรษ 21 เพื่อชีวิตประจำวัน (21st Century Cloud-Based Tools for everyday life)
       - DT600 หลักสูตรย่อย วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น (Fundamentals of Data Science)
       - DT602 หลักสูตรย่อย การจัดคลังข้อมูลเพื่อการตัดสินใจขององค์กร (Data Warehouse or Decision Making in Organization)
       - DT603 หลักสูตรย่อย ภาษา Python สำหรับวิทยาการข้อมูล (Fundamental of Computer Programming with Python Language)
       - DS300 ออกแบบนวัตกรรมการบริการ ทั้ง3หลักสูตรย่อย
สามารถดูผลการประเมินทักษะด้านดิจิทัลของท่านเองได้ที่ เว็บไซต์ https://dg-sa.tpqi.go.th/ หากท่านยังไม่ได้ประเมิน จำเป็นต้องประเมินตนเองก่อน)
       - จากนั้นให้เลือกด้านที่ท่านได้คะแนน ต่ำกว่า 75 คะแนน เพื่อเลือกหลักสูตรในการเรียนอย่างน้อย 1 หลักสูตร โดยสามารถใช้ผลการเรียนดังกล่าวในการปิด Gap ของ IDP ได้
2. E-Learning หลักสูตรต่างๆ ของสำนักงาน ก.พ. (OCSC Learning Space) https://learningportal.ocsc.go.th/learningspace
3. โปรดส่งใบประกาศหรือผลการเรียนมาที่ กลุ่มพัฒนาองค์กร ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2565

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก OnePage ตามภาพด้านล่างนี้ (หากต้องการดูภาพขนาดเต็ม ให้คลิ๊กที่ภาพ)
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่... คุณณัฐดนัย (อาร์ม) กลุ่มพัฒนาองค์กร ต่อ 418
Update 10 พ.ค.2565
   
     
   
     
   
   
     
  ลิงค์เว็บไซต์ E-Learning
    1. E-Learning หลักสูตรต่างๆ ของสำนักงาน ก.พ. (OCSC Learning Space) https://learningportal.ocsc.go.th/learningspace
    2. ทักษะดิจิทัล เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th/Digital_Learning_Sources เป็นหลัก
    3. การประเมินทักษะด้านดิจิทัล https://dg-sa.tpqi.go.th/
    4. OCSC Learning Portal สำนักงาน ก.พ. https://learningportal.ocsc.go.th/learningportal
    5. สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) https://tdga.dga.or.th/index.php/th/
    6. โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (ThaiMOOC) https://lms.thaimooc.org/courses
    7. หลักสูตร การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ผ่านระบบ DDC Academy
   - Username คือ ชื่อ.อักษรแรกของนามสกุล (ภาษาอังกฤษ) **รหัสผ่าน เหมือน Username
    8. หลักสูตร การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระบบบัญชาการเหตุการณ์ และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
    9. หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0” ในระบบ DDC Academy (วิธีการเข้าอบรม)
    10. บทเรียนออนไลน์ โควิด-19 และระบาดวิทยา
   
    11. E-learning หลักสูตร "การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตในการปฏิบัติราชการ" (ผ่านระบบ DDC Academy)
     - กลุ่มเป้าหมาย: ผู้รับผิดชอบงานจัดซื้อจัดจ้าง งานการเงิน งบประมาณ งานแผนและยุทธศาสตร์ งานด้านคุณธรรมจริยธรรม และบุคลากรที่สนใจ
     - วิธีการเข้าเรียน
     - โปรดประเมินความพึงพอใจหลังการอบรม
     
  คู่มือ แนวทาง แบบฟอร์ม เอกสารดำเนินงาน
  การอบรมระยะสั้น (1คน1หลักสูตร)
   - แบบแสดงความจำนงการอบรมระยะสั้น
   - หลักเกณฑ์การพิจารณาฯ 1คน1หลักสูตร
     
- - - ข้อมูลเก่า - - -
     
  แนวทางการพัฒนาบุคลากรตามกรอบการพัฒนาบุคลากร (Training Roadmap) และกรอบการพัฒนาทักษะดิจิทัล ระยะเริ่มต้น (Early) ผ่านระบบ e-Learning ของสำนักงาน ก.พ.
     
คู่มือ แนวทาง แบบฟอร์ม เอกสารดำเนินงาน
  แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน PMS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สื่อสารถ่ายทอดในการประชุมผู้บริหารสัญจร ต.ค.2562)
  ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานราชการ กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่ 1 (1 ต.ค. 2561 - 31 มี.ค.2562) (หนังสือวันที่ 6 ธ.ค.2561)
  เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PMS) ปี 2562 (19 ต.ค.2561) หรือ Download จาก Google Drive
   - เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน (PMS) ปี 2562
   - รายละเอียดสมรรถนะ และแบบประเมินสมรรถนะ ปี 2562
   - แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงาน (PMS) ปี 2562
  คู่มือการใช้งาน ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ผ่านระบบออนไลน์ (PMS Online) (18 ส.ค.2560) // ระบบ PMS online (DPIS)
 
การฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ (e-Learning)
  รายชื่อหลักสูตรฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ (e-Learning)
  e-Learning สำนักงาน ก.พ.
   
  e-Learning สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA)
  e-Learning สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
  e-Learning กองนวัตกรรมและวิจัย กรมควบคุมโรค
  e-Learning การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
  e-Learning ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
  e-Learning มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เช่น การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Transformation) การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) Google Tools เพื่อการพัฒนางาน (Google Tools to Improve Work Performance) การคิดเชิงวิพากษ์และการจัดการปัญหา (Critical thinking and problem solving)
     
ผลงานและรางวัล
  นายไชยฤทธิ์ ทวีสัตย์ ได้รับเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมกรมควบคุมโรค ปี 2559 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 และคนดีศรีสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข มอบให้ไว้ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2559
  รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดหน่วยงานดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ในโครงการสัมมนาเครือข่ายจริยธรรมกรมควบคุมโรค ปี 2559 (วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ) ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 "บุคคลต้นแบบ คนดีศรี คร." ในงานสัมมนาเครือข่ายจริยธรรมกรมควบคุมโรค ปี 2560 (วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2560)
  นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำนวยการสคร.9 เข้ารับเหรียญเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2559 (วันที่ 2 เมษายน 2560)
 
โล่ประกาศเกียรติคุณ ในการสนับสนุนงานเครือข่ายจิตอาสาราชประชาสมาสัย เพื่อการค้นหาและฟื้นฟูสภาพผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อน ปี 2560
  "จริยธรรมนำพาองค์กรในการทำงานอย่างมีความสุข" หน่วยงานที่มีความโดดเด่น (Bright Spot) ด้านการบริหารจัดการกำลังคนและองค์กรสร้างสุข นำเสนอในงานสัมมนาเครือข่ายจริยธรรมกรมควบคุมโรค ปี 2561 (วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่)
  นางสุนทรา ไพฑูรย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มพัฒนาวิชาการ (SALT) ได้รับโล่บุคคลและองค์กรผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นและสนับสนุนงานโรคเรื้อน (วันที่ 16 มกราคม 2561 วันราชประชาสมาสัย)
  นายสุริยันต์ บุติมาลย์ หัวหน้าศตม.ที่ 9.3 สุรินทร์ ได้รับคัดเลือกรับรางวัลเกียรติคุณสุรินทร์ พิพิจพงศ์ (วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ในการประชุมพัฒนาเครือข่ายโรคติดต่อนำโดยแมลง ปี 2562)
  นางสาวพวงเพชร กฤษหมื่นไวย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มแผนงานและประเมินผล สคร.9 ได้รับรางวัลชนะเลิศ บุคลากรดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค ปี 2562 (วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ในโครงการสัมมนาเครือข่ายจริยธรรม กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
  วิถีหน่วยงานคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดหน่วยงานดีเด่น ด้านการพัฒนาหน่วยงานคุณธรรม ในโครงการสัมมนาเครือข่ายจริยธรรม กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 5-7 มิถุนายน 2562 (ให้ไว้ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2562)
     
ฐานข้อมูล
  ข้อมูลบุคลากร สคร.9 (ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2558) :: Admin (เพิ่มข้อมูล)
  การฝึกอบรม ปี 2555 - 2559 :: การฝึกอบรม (ข้อมูลเก่าถึงปี 2554)
  โครงการ ปี 2555 เข้าหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรม
  การรับดูงาน
  การรับนักศึกษาฝึกงาน
  ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS)
  ฐานข้อมูลบุคลากร (เก่า)
     
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม กรมควบคุมโรค
  คู่มือหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรม กรมควบคุมโรค (ฉบับปรับปรุงปี 2558)
  แบบฟอร์มการขอฝึกอบรม ปี 2559
  แบบประเมินโครงการจัดอบรมบุคลากรกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
  หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม กรมควบคุมโรค
  หลักเกณฑ์การไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน ของสคร.9
  หลักสูตรการฝึกอบรม
 
ข้อมูลเก่า
  เอกสารการถ่ายระดับตัวชี้วัดกลุ่มงานลงสู่บุคคล << Download ทั้งหมด >> ได้แก่
   1. Template ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรของกลุ่ม รอบ 6 เดือนแรก ปี 2560
   2. ตารางถ่ายระดับ OS ภาพรวมปี 2560 (ล่าสุด 3 ธ.ค.2559)
   3. Template คำรับรองปี 2560
   4. ตัวอย่าง Template ตัวชี้วัดสนับสนุน บริหาร งานกลาง
   5.1 แบบฟอร์มที่ 1 ตาราง OS Matrix กลุ่ม และแบบฟอร์มที่ 2 การถ่ายระดับตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน สู่กลุ่มงาน และสู่ระดับบุคคล (RPUI)
   5.2 แบบฟอร์มที่ 3 (PMS รายบุคคล)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ได้แก่
   1. แนวทางการจัดทำรายงานสรุป (รายโรค) RDCP
   2. แบบฟอร์มบทสรุปผู้บริหารการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
   3. แบบฟอร์มบทสรุปสำหรับผู้บริหาร
   4. แบบประเมินความพึงพอใจโครงการฝึกอบรม
   5. แบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ
  เกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการให้คะแนนผลงานเด่น สำหรับรอบการประเมิน 6 เดือนหลัง ปี 2559 (24 พ.ค.2559)
  แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PMS) ปี 2559 รอบ 6 เดือนหลัง (ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว) (ปรับปรุงแบบฟอร์ม 19 พ.ค.2559)
  แบบประเมินสมรรถนะ ปี 2559 แยกรายกลุ่ม
  แบบฟอร์มการขอฝึกอบรม (9 พ.ย.2559)
  รายงานการวิเคราะห์อัตรากำลัง ปี 2559 (24 มิ.ย.2559)
  แนวทางการสรุปรายงานผลการดำเนินงานและแบบประเมินความพึงพอใจ ปี 2559 (21 ก.ค.2559)
  เอกสารการประชุมสื่อสารแนวทางประเมิน PMS และสมรรถนะ รอบ 6 เดือนหลัง ปี 2559 (10 มิ.ย.2559)
  เอกสารประกอบการประชุมการส่งเสริมสร้างความผูกพันองค์กร สคร.9 ปี 2559 (2-3 ก.ค.2559)
  เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ เเนวทางการบริหารผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรกรมควบคุมโรค วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 (ผ่านระบบ Web Conference)
  คู่มือเเนวทางการกำหนดตัวชี้วัดเเละค่าเป้าหมาย
  คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ผ่านระบบออนไลน์ (PMS online) ปีงบประมาณ 2558 (5 มิ.ย.2558)
  แบบบันทึกพฤติกรรมสมรรถนะ
  คู่มือระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) :: คู่มือการบริหารงานพนักงานราชการ 2555 :: ระเบียบ ประกาศ เอกสารพนักงานราชการ
  เกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการให้คะแนนผลงานเด่น สำหรับรอบการประเมิน 6 เดือนหลัง ปี 2559 (24 พ.ค.2559)
  แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PMS) ปี 2559 รอบ 6 เดือนหลัง (ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว) (ปรับปรุงแบบฟอร์ม 19 พ.ค.2559)
  แบบประเมินสมรรถนะ ปี 2559 แยกรายกลุ่ม
  รายละเอียดตัวชี้วัดตาม MOU หน่วยงาน รอบ 6 เดือนหลัง ประจำปี 2559 (ประกาศ 13 พ.ค.2559)
  รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ (KPI Template) สคร.9 ปีงบประมาณ 2559
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธ.ค.2558)
  Download ข้อมูล PMS ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (กองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค)
- หนังสือกรมควบคุมโรค ที่ สธ 0402.8/ว2441 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2558
- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการกรมควบคุมโรค พ.ศ.2558
- เเนวทางการบริหารผลการปฏิบัติราชการของบุคากรกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 

ขั้นตอนการดำเนินงานตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากร รอบ 6 เดือนหลังปี 2558 ใน MOU ของกลุ่ม

  ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ สคร.5 ปี 2558 (ปรับปรุงวันที่ 31 ม.ค.2558)
  - รายละเอียดตัวชี้วัดตาม MOU ของหน่วยงาน
  - รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ (KPI Template)
  - Template ตัวชี้วัดกลางสายงานสนับสนุน
  - ตารางการถ่ายระดับ O-S matrix และ Template O-S
  ปรับ Template ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานวิจัยที่ได้รับทุนสภาวิจัยแห่งชาติ
(ปรับปรุง ณ วันที่ 15 พ.ค.2558)
  ปรับ Template ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรของกลุ่ม
(ปรับปรุง ณ วันที่ 15 พ.ค.2558)
  Template ตัวชี้วัด OS ภาพรวมสคร.5 (ปรับปรุง 19 พ.ค.2558)
  Template ตัวชี้วัดกลาง (สายงานสนับสนุน) (ปรับปรุง 20 พ.ค.2558)
  Template ตัวชี้วัด KM และแบบฟอร์มต่างๆ (ปรับปรุง 26 พ.ค.2558)
  Template ตัวชี้วัด SOP และแบบฟอร์มต่างๆ (ปรับปรุง 26 พ.ค.2558)
  ประกาศ สคร.5 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2558 (ที่ สธ 0412.1/ว12 วันที่ 17 ก.พ.2558)
  เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติราชการของสคร.5 รอบ 6 เดือนแรกและ 6 เดือนหลัง ปี พ.ศ.2558 (เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน MOU, พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) (ที่ สธ 0412.1(1)/ 15 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558)
  ขั้นตอนการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ(PMS) ปี 2558 รอบ 6 เดือนแรก
  เอกสารดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ PMS Online (16 ก.พ.2558)
    * กำหนดการ PMS Online
13-18 กพ. ข้าราชการ พนักงานราชการ บันทึกข้อมูล
18-20 กพ. หัวหน้าตรวจสอบ
20-27 กพ. บุคลากรรายงานผลงาน แนบหลักฐาน และประเมินสมรรถนะตนเอง
28 กพ.-3 มีค. ผู้ให้ข้อมูล (หัวหน้า) ประเมิน
3-5 มีค. ผู้ประเมิน (ผอ.) ให้คะแนน
9 มีค. 58 พิมพ์แบบรายงานผลการประเมินฯ พร้อมลงนามรับทราบ และส่งกลับกลุ่มพัฒนาองค์กร
  แนวทางการประเมินสมรรถนะบุคลากรกรมควบคุมโรค ปี 2558 (4 พ.ย.2557)
  เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพสายงานแพทย์และนักวิชาการสาธารณสุข กรมควบคุมโรค
  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ สู่บทบาทการเป็น National Health Anthority: NHA ของกรมควมคุมโรค
  รายงานผลการวิเคราะห์สภาพกำลังคน : การวิเคราะห์อุปทานกำลังคน (Supply Analysis) กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
  แบบฟอร์มการขอฝึกอบรม ปี ๒๕๕๗
  เอกสารประกอบการประชุมชี้เเจงเเนวทาง PMS รอบ ๖ เดือนหลัง ผ่านระบบ VDO Conference (๓๐ เมย.๕๗)
  กำหนดการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ ๖ เดือนหลัง (พนักงานราชการ 4 กย.57, พนักงานกระทรวง 9 กย.57, MOU ทุกกลุ่มงาน 10-11 กย.57)
  ขอความร่วมมือทุกกลุ่ม/ศูนย์/งาน ส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PMS) รอบที่ 2/2557 ที่กลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.5 (ภายใน 29 สค.57)
  แบบฟอร์ม PMS สคร.๕ รอบ ๖ เดือนหลัง ปี ๒๕๕๗ (Update ๓ มิ.ย.๒๕๕๗)
  แบบประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะที่จำเป็นตามภารกิจกรม (Functional Competency) ปี ๒๕๕๗ (Update ๒ ก.ค.๒๕๕๗)
  ขั้นตอนการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ ๖ เดือนหลัง (เม.ย.- ก.ย.๒๕๕๗)
  Technical competency ที่จำเป็นปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙
  คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง แนวทางการประเมินสมรรถนะและการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) กรมควบคุมโรค
  คำจำกัดความและเกณฑ์ประเมินสมรรถนะ ปี ๒๕๕๗ กรมควบคุมโรค (๗ มี.ค.๒๕๕๗)
  แนวทางการประเมินสมรรถนะ ปี ๒๕๕๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗)
  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์เเละวิธีประเมินฯ ข้าราชการ ปี ๒๕๕๗
  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์เเละวิธีประเมินฯ พนักงานราชการ ปี ๒๕๕๗
  ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PMS) รอบ ๖ เดือนแรก
*ยกเลิกการใช้ระบบ PMS online ทุกขั้นตอนจัดทำด้วยกระดาษ
  หนังสือข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (MOU) ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
  หนังสือลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
  รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ (KPI Template) สคร.๕ ปี ๒๕๕๗ (Update ๒๔ มี.ค.๒๕๕๗)
  ขั้นตอน (Flowchart) ระบบ PMS online
  หนังสือข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (MOU) สคร.๕ รอบ ๒ ปี ๒๕๕๖
  Template แนวทางและกำหนดการจัดทำ PMS สคร.๕ รอบ ๒ ปี ๒๕๕๖
  แบบฟอร์ม PMS สคร.๕ รอบ ๒ ปี ๒๕๕๖ (กำหนดส่งภายใน ๓๑ พ.ค.๒๕๕๖)
  ประกาศกรมควบคุมโรคเรื่อง หลักเกณฑ์เเละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือนสามัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์เเละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานราชการกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
  คู่มือแนวทางการประเมินสมรรถนะ และการจัดทำ IDP กรมควบคุมโรค ปี ๒๕๕๖
  แนวทางการประเมินสมรรถนะ (Competency) กรมควบคุมโรค ปี ๒๕๕๖
  แนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (PMS) สคร.๕ ปี ๒๕๕๖
  สรุปบทเรียน "รูปแบบการพัฒนาระบบ PMS"
  คู่มือ Template Competency
  ตัวอย่างตัวชี้วัดรายบุคคล (ก.พ.)
  สมรรถนะหลัก ISMART
  สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน
  ตารางการจัดเทียบสมรรถนะ
 
     
ลิงค์เว็บธรรมะ เสวนาธรรม ไขข้อข้องใจ ภาพกิจกรรมต่างๆ ฟังเทศน์ หนังสือธรรมะ แนะนำหลักธรรมที่ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมต่างๆ ข่าวสารและกิจกรรมของชมรม วิสัยทัศน์ พันธกิจ คำสั่ง บทบาทหน้าที่ โครงสร้างกลุ่ม PMQA ตัวชี้วัดคำรับรอง HRD PMS online (DPIS)