หน้าแรก บทบาทหน้าที่ โครงสร้างกลุ่ม แจ้งข่าว-Download เอกสาร แผนงาน PMQA KM ตัวชี้วัดคำรับรอง ISMART HRD นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี PMS online (DPIS) คลินิก PMS online อัตรากำลัง e-Learning สำนักงาน ก.พ. e-Learning สำนัก KM
     
 
พ.ร.บ. นโยบาย คู่มือ แนวทาง
  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน :: นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (OG) ปี 2557
  คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร :: คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน
  ประกาศกรมควบคุมโรคเรื่อง สายโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) :: หลักเกณฑ์ TPSA ปี ๒๕๕๗
  คู่มือสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน
  คู่มือการจัดการความรู้ :: สรุปบทเรียนการจัดการความรู้
  พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารราชการ กรมควบคุมโรค :: มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมควบคุมโรค พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑
  คู่มือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมควบคุมโรค :: วิธีใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (สคร.5)
  การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
 
  Download เอกสาร แบบฟอร์ม หลักเกณฑ์
 
คู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
  หลักเกณฑ์และอัตราเบิกจ่ายการปฏิบัติราชการ
 
แบบฟอร์มการอบรม
 
แบบฟอร์ม PMS
 
ตัวอย่างตัวชี้วัดรายบุคคล (ก.พ.)
 
สมรรถนะหลัก ISMART
 
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน
     
ลิงค์เว็บธรรมะ เสวนาธรรม ไขข้อข้องใจ ภาพกิจกรรมต่างๆ ฟังเทศน์ หนังสือธรรมะ แนะนำหลักธรรมที่ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมต่างๆ ข่าวสารและกิจกรรมของชมรม วิสัยทัศน์ พันธกิจ คำสั่ง