หน้าแรก บทบาทหน้าที่ โครงสร้างกลุ่ม แจ้งข่าว-Download เอกสาร แผนงาน PMQA KM ตัวชี้วัดคำรับรอง ISMART HRD นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี PMS online (DPIS) คลินิก PMS online อัตรากำลัง e-Learning สำนักงาน ก.พ. e-Learning สำนัก KM
     
 
I SMART
  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
  จรรยาข้าราชการกรมควบคุมโรค
  คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร
  แนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสกรมควบคุมโรค
  I : Integrity : การยึดมั่น ยืนหยัด ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้
  S : Service Mind : การมีจิตใจบริการ ไม่เลือกปฏิบัติ
  M : Mastery : การทำงานอย่างมืออาชีพ โดยประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
  A : Achievement Motivation : การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
  R : Relationship : การมีน้ำใจเปิดกว้าง เป็นพี่เป็นน้อง
  T : Teamwork : การทำงานเป็นทีม
 
ลิงค์เว็บธรรมะ เสวนาธรรม ไขข้อข้องใจ ภาพกิจกรรมต่างๆ ฟังเทศน์ หนังสือธรรมะ แนะนำหลักธรรมที่ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมต่างๆ ข่าวสารและกิจกรรมของชมรม วิสัยทัศน์ พันธกิจ คำสั่ง