หน้าแรก บทบาทหน้าที่ โครงสร้างกลุ่ม แจ้งข่าว-Download เอกสาร แผนงาน PMQA KM ตัวชี้วัดคำรับรอง ISMART HRD นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี PMS online (DPIS) คลินิก PMS online อัตรากำลัง e-Learning สำนักงาน ก.พ. e-Learning สำนัก KM
     
 
ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สคร.9
  รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ ปี 2562 (Link กพร. กรมควบคุมโรค Update 7 ธ.ค.2561)
  เอกสารการประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัด ผ่านระบบ VDO Conference (18 ต.ค.2561)
  ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานราชการ กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่ 1 (1 ต.ค. 2561 - 31 มี.ค.2562) (หนังสือวันที่ 6 ธ.ค.2561)
  เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2562 (19 ต.ค.2561) หรือ Download จาก Google Drive (ประกอบด้วย เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ , แบบฟอร์มประเมินผล PMS, แบบประเมินสมรรถนะ)
  Template MOU รายกลุ่มงาน และรายละเอียดตัวชี้วัด Supporter ปี 2562 (23 พ.ย.2561)
     
  คู่มือการใช้งาน ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ผ่านระบบออนไลน์ (PMS Online) (18 ส.ค.2560)
  Link ระบบ PMS online (DPIS)
  รายชื่อหลักสูตรฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ E-learning สำนักงาน ก.พ. // Link e-Learning สำนักงาน ก.พ.
  Template ตัวชี้วัดคู่มือการปฏิบัติงาน และตัวอย่าง (Update 2 ก.พ.2561)
  คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) สคร.9 นครราชสีมา
  เกณฑ์ และเครื่องมือตรวจประเมินคุณภาพการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ในระบบ EstimatesSM (Check sheet) (Update 12 มิ.ย.2561)
  คู่มือการปฏิบัติงานเรือง มาตรฐานการรายงาน Self- Assessment Report (SAR) อย่างมีคุณภาพ
<< Download >>
(18 ส.ค.2560)
  แนวทางการรายงานตัวชี้วัดที่มีคุณภาพ (19 ก.พ.2561)
     
 
     
 
     
 
     
     
ปี 2561
  Template ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2561 (Update 20 ธ.ค.2560)
  ข้อตกลงปฏิบัติราชการรายกลุ่มงาน (MOU) ปี 2561 (Update 22 ม.ค.2561)
  Template ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์, เป้าหมายการให้บริการกรม (PSA), ผลผลิต (SDA) ปีงบประมาณ 2561
  ตารางภาพรวมการถ่ายทอดเป้าหมายตัวชี้วัดสู่กลุ่มงาน ปี 2561 (KPI matrix) (Update 21 ธ.ค.2560)
  Template ตัวชี้วัด Supporter ปี 2561 (Update 2 ก.พ.2561)
  Template ตัวชี้วัด MOU รายกลุ่มงาน ปี 2561 (Update 21 ธ.ค.2560)
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร สคร.9 ปี 2561 (29 ธ.ค.2560)
  แนวทางการดำเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรของหน่วยงาน รอบ 6 เดือนแรก ปี 2561
  เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และผลงานเด่น ปี 2561 (ปรับปรุง 22 พ.ค.2561)
  เกณฑ์การประเมินสมรรถนะ และแบบประเมินความพึงพอใจสมรรถนะตัว S, R ปี 2561 (ปรับปรุง 31 ก.ค.2561)
  หนังสือแจ้งเวียนเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2561 (วันที่ 6 ก.พ.2561)
    - เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ผลสัมฤิทธิ์) และผลงานเด่น
    - เกณฑ์การประเมินสมรรถนะ และแบบประเมินความพึงพอใจสมรรถนะตัว R, S
  คู่มือการใช้งาน ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ผ่านระบบออนไลน์ (PMS Online) (18 ส.ค.2560)
 
ปี 2560
  1. เล่ม Template ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ 21 ตัวชี้วัด Update 3 กุมภาพันธ์ 2560
  2. หนังสือข้อตกลงการปฏิบัติราชการของกลุ่มงาน ปี 2560 (MOU) Update 3 กุมภาพันธ์ 2560
  3. คำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มงาน ปี 2560 (ลงนามเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559) Update 26 ธันวาคม 2559
  4. ถ่ายระดับตัวชี้วัดคำรับรอง และ MOU ปี 2560 (Template Supporter) Update 21 มี.ค.2560
  5. เล่ม Template MOU รายกลุ่มงานปี 2560 Update 3 กุมภาพันธ์ 2560
  เอกสารประกอบการประเมินผล PMS ปี 2560 รอบ 6 เดือนหลัง << Download >>
 
ปี 2559
  รายละเอียดตัวชี้วัด MOU สคร.9 นครราชสีมา ปี 2559 (Update ณ วันที่ 20 เม.ย.2559)
  เอกสารการประชุมสื่อสารแนวทางประเมิน PMS และสมรรถนะ รอบ 6 เดือนหลัง ปี 2559 (10 มิ.ย.2559)
  (ร่าง) ตารางภาพรวมการถ่ายทอดเป้าหมายตัวชี้วัดสู่หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2559 , กรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ และ Template OS matrix ภาพรวม สคร.9 นครราชสีมา (Update วันที่ 12 ม.ค.2559)
  รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ (KPI Template) สคร.9 ปีงบประมาณ 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ม.ค.2559)
  หนังสือข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ปี 2559 รอบ 6 เดือนหลัง (MOU) (เม.ย.- ก.ย.2559)
  หนังสือข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ปี 2559 รอบ 6 เดือนแรก (MOU) (ต.ค.2558- มี.ค.2559)
  เอกสารตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2559 (ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558)
- รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ
- รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์และผลผลิต กรมควบคุมโรค ปี 2559
     
  แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PMS) ปี 2559 รอบ 6 เดือนหลัง (ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว) (ปรับปรุงแบบฟอร์ม 19 พ.ค.59)
  เกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการให้คะแนนผลงานเด่น สำหรับรอบการประเมิน 6 เดือนหลัง ปี 2559 (24 พ.ค.2559)
  Download หลักฐานการดำเนินงานตัวชี้วัด PMQA TPSA KM IT เพื่อประกอบ PMS รายบุคคล
(ณ 2 ก.พ.2559)
  การประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล (PMS) ปี 2559 รอบ 6 เดือนหลัง
5 ขั้นตอนดังนี้
1. จัดทำ PMS รายบุคคลทั้งกระดาษ และสร้างในระบบ PMS Online ที่มีคุณภาพ ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2559
2. รายงานผลการปฏิบัติราชการและแนบหลักฐานการปฏิบัติราชการ ในระบบ PMS Online ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2559
3. บุคลากรประเมินสมรรถนะตนเองตามแบบฟอร์มเกณฑ์การประเมินสมรรถนะของหน่วยงาน และดำเนินการต่อไปดังนี้
    ** ข้าราชการ/พนักงานราชการ นำคะแนนประเมินสมรรถนะตนเองบันทึกในระบบ PMS Online ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559
    ** ลูกจ้างประจำ/พนักงานกระทรวงสธ. นำแบบการประเมินที่มีคะแนนประเมินตนเอง แนบกับแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PMS) ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559
4. - 4.1 ผู้ประเมินทำการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ข้าราชการ และพนักงานราชการ) ในระบบ PMS Online พร้อมอนุญาตให้ผู้ถูกประเมินเห็นคะแนน ภายในวันที่ 10 กันยายน 2559
    - 4.2 กลุ่มส่งผลคะแนนประเมินแบบกระดาษ PMS ของบุคลากร (ทุกคน) มาที่งานการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2559
5. ส่งบทสรุปผู้บริหาร ผลการดำเนินการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด MOU รอบ 6 เดือนหลัง เสนอผู้อำนวยการลงนามแล้ว จัดส่งสำเนาเอกสารให้กลุ่มพัฒนาองค์กร ภายในวันที่ 6 กันยายน 2559
*เกณฑ์ความครบถ้วน
คะแนน
0.2
0.4
0.6
0.8
1
ร้อยละ
< 79.99
80-84.99
85-89.99
90-94.99
95-100
     
  ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ สคร.5 ปี 2558 (ปรับปรุงวันที่ 31 มกราคม 2558)
- รายละเอียดตัวชี้วัดตาม MOU ของหน่วยงาน
- รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ (KPI Template)
- Template ตัวชี้วัดกลางสายงานสนับสนุน
- ตารางการถ่ายระดับ O-S matrix และ Template O-S
  กำหนดการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ ๖ เดือนหลัง ปี ๒๕๕๗
  ขอความร่วมมือทุกกลุ่ม/ศูนย์/งาน ส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PMS) รอบที่ 2/2557 ที่กลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.5 (ภายใน ๒๙ ส.ค.๒๕๕๗)
  หนังสือข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (MOU) ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
  หนังสือลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
  เล่มรายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ (KPI TEMPLATE) สคร.๕ ปี ๒๕๕๗ (ปรับปรุงวันที่ ๒๔ มี.ค.๒๕๕๗)
  ขั้นตอนการรายงานตัวชี้วัด (Estimates SM) ปี ๒๕๕๗
  ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๗ :: ปี ๒๕๕๖ :: ปี ๒๕๕๕
  สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง (SAR) รอบ ๑๒ เดือน
  สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง (SAR) รอบ ๙ เดือน
  สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง (SAR) รอบ ๖ เดือน
  แบบรายงานผลการดำเนินงาน (SAR) ตัวชี้วัดตามคำรับรอง
  แบบรายงานความก้าวหน้า และคู่มือการรายงาน Estimates
  ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๔
  ขั้นตอนการรายงานตัวชี้วัด (Estimates)
   
ลิงค์เว็บธรรมะ เสวนาธรรม ไขข้อข้องใจ ภาพกิจกรรมต่างๆ ฟังเทศน์ หนังสือธรรมะ แนะนำหลักธรรมที่ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมต่างๆ ข่าวสารและกิจกรรมของชมรม วิสัยทัศน์ พันธกิจ คำสั่ง