บทบาทหน้าที่ โครงสร้างกลุ่ม PMQA ตัวชี้วัดคำรับรอง HRD
     
ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PMS) สคร.9
(ปรับปรุงข้อมูล วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564)
  รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 ต.ค.2564)
  นโยบายการดำเนินงาน เป้าหมาย และรายละเอียดตัวชี้วัดที่ไม่ใช่คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2565 (ถ่ายทอดวันที่ 1 พ.ย.2564)
  MOU ของกลุ่มงาน และรายละเอียดตัวชี้วัดตาม MOU ปี 2564 (ลงนาม 5 ม.ค.2564)
  รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ ปี 2563 // รายละเอียดตัวชี้วัดที่ไม่ใช่คำรับรอง ปี 2563
  รายละเอียดตัวชี้วัดผู้สนับสนุน (Supporter Template) ปี 2563 (18 พค.2563)
หนังสือขอความร่วมมือถ่ายระดับตัวชี้วัด และจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รายบุคคล (PMS) รอบ 6 เดือนหลัง ปีงบประมาณ 2564 (แจ้งเวียน 3 ธ.ค.2563)
  - หนังสือขอความร่วมมือถ่ายระดับตัวชี้วัด และจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รายบุคคล (PMS) รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2564 (แจ้งเวียน 3 ธ.ค.2563)
เอกสารประกอบการบริหารผลการปฎิบัติราชการ (PMS) ปี 2564
มาตรฐานการจัดทำผลิตภัณฑ์วิชาการ สคร.9 ปี 2564 (แจ้งเวียน 17 ธ.ค.2563)
แบบฟอร์มผลิตภัณฑ์วิชาการ สคร.9 ปี 2564
ระบบ PMS online (DPIS)
ระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์วิชาการ สคร.9 (E-Tracking) V.2 (วิธีการใช้งาน) (รายงาน ภายในวันที่ 20 ส.ค.2564)
   
เกณฑ์การให้คะแนน On Top และเกณฑ์การประเมินสมรรถนะของ สคร.9 ปีงบประมาณ 2564 (แจ้งเวียน 9 พ.ย.2563)
หนังสือแจ้งให้เสนอผลงานตามเกณฑ์คะแนน On Top ผลงานวิชาการและจิตอาสา (แจ้งเวียน 11 ส.ค.2564)
แบบฟอร์ม On Top (ผลงานวิชาการ) และคะแนน On Top (จิตอาสา) (กลุ่มงานรวบรวมข้อมูลส่งงานการ จนท. ภายในวันที่ 26 ส.ค.2564)
   
Timeline: การบริหารผลการปฏิบัติราชการ (PMS) สคร.9 รอบ 6 เดือนหลัง ปีงบประมาณ 2564
  หนังสือขอความร่วมมือดำเนินการตามกรอบมาตรฐานการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการหน่วยงาน รอบที่ 1 ปี 2564 (แจ้งเวียนวันที่ 2 ก.พ.2564)
  หนังสือขอความร่วมมือดำเนินการตามกรอบมาตรฐานการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการหน่วยงาน รอบที่ 2 ปี 2564 (แจ้งเวียนวันที่ 9 ส.ค.2564)
   
  1. บุคลากรทุกคน ต่อรองและจัดทำ PMS รายบุคคลที่มีคุณภาพ เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน กำหนดตัวชี้วัด และสมรรถนะ ภายในวันที่ 25 พ.ค.2564
2. ข้าราชการ และพนักงานราชการ ระบุผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน และบันทึกข้อมูลตัวชี้วัด (KPI) รายบุคคล พร้อมทั้งสมรรถนะที่จะใช้ในการประเมิน ในระบบ PMS Online ภายในวันที่ 25 พ.ค.2564 / ลูกจ้างประจำ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จัดทำเป็นเอกสารเสนอหัวหน้าพิจารณา ภายในวันที่ 25 พ.ค.2564
3. ผู้ประเมิน/ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ภายในวันที่ 28 พ.ค.2564
4. ข้าราชการ พนักงานราชการ รายงานผลการปฏิบัติงาน แนบหลักฐาน และประเมินสมรรถนะตนเอง ในระบบ PMS online ภายในวันที่ 26 ส.ค.2564 / ลูกจ้างประจำ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข รายงานผลในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน จัดเก็บหลักฐาน และประเมินสมรรถนะตนเอง ภายในวันที่ 26 ส.ค.2564
5. ผู้ประเมิน/ผู้บังคับบัญชา (หัวหน้ากลุ่ม) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะ อนุญาตให้ข้าราชการ พนักงานราชการ เห็นคะแนน ในระบบ PMS online / ลูกจ้างประจำ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข แจ้งผลประเมิน ภายในวันที่ 5 ก.ย.2564
6. ผู้ประเมิน/ผู้บังคับบัญชา (ผอ./รอง ผอ.) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะ อนุญาตให้ผู้ถูกประเมิน (หัวหน้ากลุ่ม) เห็นคะแนน ในระบบ PMS online ภายในวันที่ 9 ก.ย.2564
6. ผู้ถูกประเมิน ดูผลการประเมิน ต่อรอง ยอมรับผลการประเมิน ลงนามรับทราบ ภายในวันที่ 9 ก.ย.2564
7. ส่งเอกสาร PMS ที่ลงนามครบถ้วน ไปยังงานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป ภายในวันที่ 15 ก.ย.2564
.
 
   
     
  วิธีการสร้างตัวชี้วัดและสมรรถนะ (คัดลอกจากรอบที่ผ่านมา)
   
     
  การเลือกสมรรถนะในระบบ PMS online ให้เลือกสมรรถนะเฉพาะ (Functional วิจัย, ระบาด, ประเมินผล) เพียง 2 ใน 3 ตัว (โดยลบตัวที่ไม่ต้องการออก) รวมแล้วจะมี 15 ตัว และปรับแก้ไขระดับสมรรถนะที่คาดหวังจาก 2 เป็น 5 ทุกตัว (คลิ๊กที่ภาพ ดินสอ เพื่อแก้ไข และ กดปุ่มบันทึก)
   
   
  แนวทางการพัฒนาบุคลากรตามกรอบการพัฒนาบุคลากร (Training Roadmap) และกรอบการพัฒนาทักษะดิจิทัล ระยะเริ่มต้น (Early) ผ่านระบบ e-Learning ของสำนักงาน ก.พ.
    1. กรอบการพัฒนาบุคลากร (Training Roadmap) ผ่านระบบ E-Learning
2. กรอบการพัฒนาทักษะดิจิทัล ผ่านระบบ e-Learning ของสำนักงาน ก.พ. แบ่งตามกลุ่มตำแหน่ง ดังนี้
   ( ที่ชื่อกลุ่มตำแหน่ง เพื่อดูข้อมูล)
    (1) ผู้อำนวยการ
    (2) ผู้ทำงานด้านนโยบายและงานวิชาการ (นายแพทย์ นวก.สาธารณสุข นักกีฏวิทยา นวก.พัสดุ นักประชาสัมพันธ์ นักสังคมสงเคราะห์ นวก.สถิติ นักจัดการงานทั่วไป นักทรัพยากรบุคคล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นิติกร นวก.เผยแพร่ จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ จพ.สาธารณสุข นวก.การเงินและบัญชี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักเทคนิคการแพทย์)
    (3) ผู้ทำงานด้านบริการ (จพ.เภสัชกรรม จพ.รังสีการแพทย์ พยาบาล เภสัชกร)
    (4) ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (นวก.คอมพิวเตอร์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ จพ.คอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ)
    (5) ผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ (จพ.การเงินและบัญชี จพ.ธุรการ จพ.อาชีวบำบัด จพ.พัสดุ ช่างเครื่องยนต์ พนง.บริการ แม่บ้าน พนง.สถิติ ช่างไฟฟ้า พนง.พัสดุ พนง.ขับรถยนต์ พนง.ธุรการ พนง.พิมพ์ พนง.ปฏิบัติการควบคุมพาหะนำโรค พนง.การเงินและบัญชี พนง.ปฏิบัติการชันสูตรโรค พนง.ปฏิบัติการทดลองพาหะนำโรค จนท.บริหารงานโครงการ จนท.ประสานงานโครงการ ผช.ประสานงานโครงการ ผู้ประสานงานโครงการ จนท.ติดตามประเมินผล)
     
  รายงานผลการพัฒนาตนเองผ่านระบบ e-Learning (ภายในวันที่ 24 ส.ค.2564)
     
  ลิงค์เว็บไซต์ E-Learning   
    1. E-Learning สำนักงาน ก.พ. http://ocsc.chulaonline.net/main/index.asp
    2. Blended Learning สำนักงาน ก.พ. https://learn.ocsc.go.th/login/index.php
    3. สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) https://tdga.dga.or.th/index.php/th/
    4. โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย https://lms.thaimooc.org/courses
    5. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) http://www1.opdcacademy.com/index.php/e-learning
    6. หลักสูตร การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในระบบ DDC Academy (ยกเว้น พ.กระทรวงฯ, ลูกจ้างชั่วคราว, จ้างเหมาบริการ)
   - 18 มิ.ย.64 เปิดระบบให้ศึกษาใน EP1
   - 25 มิ.ย.64 เปิดระบบให้ศึกษาใน EP2
   - 2 ก.ค.64 เปิดระบบให้ศึกษาใน EP3
   - 9 ก.ค.64 เปิดระบบให้ศึกษาใน EP4
   - 9 ก.ค.-10 ส.ค.64 เปิดให้ทดสอบหลังเรียน ผ่านร้อยละ 60 (ได้ 3 ครั้งต่อคน)
   - Username คือ ชื่อ.อักษรแรกของนามสกุล (ภาษาอังกฤษ) **รหัสผ่าน เหมือน Username
    7. หลักสูตร การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระบบบัญชาการเหตุการณ์ และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
    8. บทเรียนออนไลน์ โควิด-19 และระบาดวิทยา
     
     
   
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PMS) สคร.9 ปี 2563 (รอบ 2)
Download ได้หลายช่องทาง ดังนี้
 
-
ไฟล์เอกสาร (.rar) เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PMS) ปี 2563
 
-
Slide สื่อสารเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 2/2563 (สื่อสารวันที่ 13,15 พค.2563)
 
-
Google Drive
- เอกสารการประเมิน PMS และสื่อสารเกณฑ์ฯ วันที่ 13,15 พค.2563
- แบบฟอร์มผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ
     
  กำหนดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PMS) รอบ 2 ปี 2563 (หนังสือแจ้งเวียนวันที่ 3 สิงหาคม 2563)
1. บุคลากร รายงานผลงาน & สมรรถนะ และแนบหลักฐาน ใน PMS online (ขรก. พ.ราชการ) Link>> / เอกสาร (ลป., พ.กระทรวง) ภายใน 25 สค.2563
2. หัวหน้า ประเมินผลสัมฤทธิ์ & สมรรถนะ อนุญาตให้เห็นคะแนน (ขรก. พ.ราชการ) / แจ้งส่วนตัว (ลป., พ.กระทรวง) ภายใน 7 กย.2563
3. บุคลากร ดูผลการประเมิน ต่อรอง ยอมรับ ใน PMS online (ขรก. พ.ราชการ) / เอกสาร (ลป., พ.กระทรวง) ภายใน 12 กย.2563
4. ส่งแบบสรุปผล PMS ทุกคน (ขรก. พ.ราชการ พิมพ์จาก PMS online) ลงนาม และส่งงานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป ภายใน 16 กย.2563
     
  ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานราชการ กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่ 1 (1 ต.ค. 2561 - 31 มี.ค.2562) (หนังสือวันที่ 6 ธ.ค.2561)
  เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PMS) ปี 2562 (19 ต.ค.2561) หรือ Download จาก Google Drive
   - เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน (PMS) ปี 2562
   - รายละเอียดสมรรถนะ และแบบประเมินสมรรถนะ ปี 2562
   - แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงาน (PMS) ปี 2562
  Link ระบบ PMS online (DPIS)
  คู่มือการใช้งาน ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ผ่านระบบออนไลน์ (PMS Online) (18 ส.ค.2560)
     
  Template MOU รายกลุ่มงาน และรายละเอียดตัวชี้วัด Supporter ปี 2562 (23 พ.ย.2561)
  Template ตัวชี้วัดคู่มือการปฏิบัติงาน และตัวอย่าง (Update 2 ก.พ.2561)
  คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) สคร.9 นครราชสีมา
  เกณฑ์ และเครื่องมือตรวจประเมินคุณภาพการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ในระบบ EstimatesSM (Check sheet) (Update 12 มิ.ย.2561)
  คู่มือการปฏิบัติงานเรือง มาตรฐานการรายงาน Self- Assessment Report (SAR) อย่างมีคุณภาพ
<< Download >>
(18 ส.ค.2560)
  แนวทางการรายงานตัวชี้วัดที่มีคุณภาพ (19 ก.พ.2561)
     
ปี 2561
  Template ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2561 (Update 20 ธ.ค.2560)
  ข้อตกลงปฏิบัติราชการรายกลุ่มงาน (MOU) ปี 2561 (Update 22 ม.ค.2561)
  Template ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์, เป้าหมายการให้บริการกรม (PSA), ผลผลิต (SDA) ปีงบประมาณ 2561
  ตารางภาพรวมการถ่ายทอดเป้าหมายตัวชี้วัดสู่กลุ่มงาน ปี 2561 (KPI matrix) (Update 21 ธ.ค.2560)
  Template ตัวชี้วัด Supporter ปี 2561 (Update 2 ก.พ.2561)
 
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร สคร.9 ปี 2561 (29 ธ.ค.2560)
  แนวทางการดำเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรของหน่วยงาน รอบ 6 เดือนแรก ปี 2561
  เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และผลงานเด่น ปี 2561 (ปรับปรุง 22 พ.ค.2561)
  เกณฑ์การประเมินสมรรถนะ และแบบประเมินความพึงพอใจสมรรถนะตัว S, R ปี 2561 (ปรับปรุง 31 ก.ค.2561)
  หนังสือแจ้งเวียนเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2561 (วันที่ 6 ก.พ.2561)
    - เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ผลสัมฤิทธิ์) และผลงานเด่น
    - เกณฑ์การประเมินสมรรถนะ และแบบประเมินความพึงพอใจสมรรถนะตัว R, S
  คู่มือการใช้งาน ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ผ่านระบบออนไลน์ (PMS Online) (18 ส.ค.2560)
 
ปี 2560
  1. เล่ม Template ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ 21 ตัวชี้วัด Update 3 กุมภาพันธ์ 2560
  2. หนังสือข้อตกลงการปฏิบัติราชการของกลุ่มงาน ปี 2560 (MOU) Update 3 กุมภาพันธ์ 2560
  3. คำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มงาน ปี 2560 (ลงนามเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559) Update 26 ธันวาคม 2559
  4. ถ่ายระดับตัวชี้วัดคำรับรอง และ MOU ปี 2560 (Template Supporter) Update 21 มี.ค.2560
  5. เล่ม Template MOU รายกลุ่มงานปี 2560 Update 3 กุมภาพันธ์ 2560
  เอกสารประกอบการประเมินผล PMS ปี 2560 รอบ 6 เดือนหลัง << Download >>
 
ปี 2559
  รายละเอียดตัวชี้วัด MOU สคร.9 นครราชสีมา ปี 2559 (Update ณ วันที่ 20 เม.ย.2559)
  เอกสารการประชุมสื่อสารแนวทางประเมิน PMS และสมรรถนะ รอบ 6 เดือนหลัง ปี 2559 (10 มิ.ย.2559)
  (ร่าง) ตารางภาพรวมการถ่ายทอดเป้าหมายตัวชี้วัดสู่หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2559 , กรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ และ Template OS matrix ภาพรวม สคร.9 นครราชสีมา (Update วันที่ 12 ม.ค.2559)
  รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ (KPI Template) สคร.9 ปีงบประมาณ 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ม.ค.2559)
  หนังสือข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ปี 2559 รอบ 6 เดือนหลัง (MOU) (เม.ย.- ก.ย.2559)
  หนังสือข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ปี 2559 รอบ 6 เดือนแรก (MOU) (ต.ค.2558- มี.ค.2559)
  เอกสารตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2559 (ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558)
- รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ
- รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์และผลผลิต กรมควบคุมโรค ปี 2559
  แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PMS) ปี 2559 รอบ 6 เดือนหลัง (ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว) (ปรับปรุงแบบฟอร์ม 19 พ.ค.59)
  เกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการให้คะแนนผลงานเด่น สำหรับรอบการประเมิน 6 เดือนหลัง ปี 2559 (24 พ.ค.2559)
  Download หลักฐานการดำเนินงานตัวชี้วัด PMQA TPSA KM IT เพื่อประกอบ PMS รายบุคคล (ณ 2 ก.พ.2559)
  การประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล (PMS) ปี 2559 รอบ 6 เดือนหลัง
5 ขั้นตอนดังนี้
1. จัดทำ PMS รายบุคคลทั้งกระดาษ และสร้างในระบบ PMS Online ที่มีคุณภาพ ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2559
2. รายงานผลการปฏิบัติราชการและแนบหลักฐานการปฏิบัติราชการ ในระบบ PMS Online ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2559
3. บุคลากรประเมินสมรรถนะตนเองตามแบบฟอร์มเกณฑ์การประเมินสมรรถนะของหน่วยงาน และดำเนินการต่อไปดังนี้
    ** ข้าราชการ/พนักงานราชการ นำคะแนนประเมินสมรรถนะตนเองบันทึกในระบบ PMS Online ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559
    ** ลูกจ้างประจำ/พนักงานกระทรวงสธ. นำแบบการประเมินที่มีคะแนนประเมินตนเอง แนบกับแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PMS) ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559
4. - 4.1 ผู้ประเมินทำการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ข้าราชการ และพนักงานราชการ) ในระบบ PMS Online พร้อมอนุญาตให้ผู้ถูกประเมินเห็นคะแนน ภายในวันที่ 10 กันยายน 2559
    - 4.2 กลุ่มส่งผลคะแนนประเมินแบบกระดาษ PMS ของบุคลากร (ทุกคน) มาที่งานการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2559
5. ส่งบทสรุปผู้บริหาร ผลการดำเนินการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด MOU รอบ 6 เดือนหลัง เสนอผู้อำนวยการลงนามแล้ว จัดส่งสำเนาเอกสารให้กลุ่มพัฒนาองค์กร ภายในวันที่ 6 กันยายน 2559
*เกณฑ์ความครบถ้วน
คะแนน
0.2
0.4
0.6
0.8
1
ร้อยละ
< 79.99
80-84.99
85-89.99
90-94.99
95-100
     
  ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ สคร.5 ปี 2558 (ปรับปรุงวันที่ 31 มกราคม 2558)
- รายละเอียดตัวชี้วัดตาม MOU ของหน่วยงาน
- รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ (KPI Template)
- Template ตัวชี้วัดกลางสายงานสนับสนุน
- ตารางการถ่ายระดับ O-S matrix และ Template O-S
  กำหนดการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ ๖ เดือนหลัง ปี ๒๕๕๗
  ขอความร่วมมือทุกกลุ่ม/ศูนย์/งาน ส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PMS) รอบที่ 2/2557 ที่กลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.5 (ภายใน ๒๙ ส.ค.๒๕๕๗)
  หนังสือข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (MOU) ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
  หนังสือลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
  เล่มรายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ (KPI TEMPLATE) สคร.๕ ปี ๒๕๕๗ (ปรับปรุงวันที่ ๒๔ มี.ค.๒๕๕๗)
  ขั้นตอนการรายงานตัวชี้วัด (Estimates SM) ปี ๒๕๕๗
  ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๗ :: ปี ๒๕๕๖ :: ปี ๒๕๕๕
  สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง (SAR) รอบ ๑๒ เดือน
  สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง (SAR) รอบ ๙ เดือน
  สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง (SAR) รอบ ๖ เดือน
  แบบรายงานผลการดำเนินงาน (SAR) ตัวชี้วัดตามคำรับรอง
  แบบรายงานความก้าวหน้า และคู่มือการรายงาน Estimates
  ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๔
  ขั้นตอนการรายงานตัวชี้วัด (Estimates)
   
ลิงค์เว็บธรรมะ เสวนาธรรม ไขข้อข้องใจ ภาพกิจกรรมต่างๆ ฟังเทศน์ หนังสือธรรมะ แนะนำหลักธรรมที่ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมต่างๆ ข่าวสารและกิจกรรมของชมรม วิสัยทัศน์ พันธกิจ คำสั่ง