บทบาทหน้าที่ โครงสร้างกลุ่ม PMQA ตัวชี้วัดคำรับรอง HRD PMS online (DPIS)
     
  วิสัยทัศน์กลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.9
  “เป็นองค์กรแห่ง จิต ปัญญา นำพาจริยธรรม ในการทำงานอย่างมีความสุข”
 
  บทบาทหน้าที่กลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.9
 
1.
พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กรตามมาตรฐานสากล โปร่งใส ตรวจสอบได้
 
2.
วางแผนและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและสมรรถนะการ ดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ และประสิทธิผล
 
3.
พัฒนาระบบการจัดทำ กำกับ ติดตาม ปรับปรุงให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุผลตามเป้าหมายตัวชี้วัดคำรับรอง การปฏิบัติราชการของบุคลากร/กลุ่มงาน/หน่วยงาน
 
4.
พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) ของบุคลากร/หน่วยงาน ในส่วนการประเมินสมรรถนะ และแผนพัฒนา รายบุคคล (IDP)
 
5.
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรมและจริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
 
6.
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
 
7.
ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย
     
     
ลิงค์เว็บธรรมะ เสวนาธรรม ไขข้อข้องใจ ภาพกิจกรรมต่างๆ ฟังเทศน์ หนังสือธรรมะ แนะนำหลักธรรมที่ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมต่างๆ ข่าวสารและกิจกรรมของชมรม วิสัยทัศน์ พันธกิจ คำสั่ง