บทบาทหน้าที่ โครงสร้างกลุ่ม PMQA ตัวชี้วัดคำรับรอง HRD PMS online (DPIS)
     
  วิสัยทัศน์ กลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.9
  “เป็นองค์กรแห่ง จิต ปัญญา นำพาจริยธรรม ในการทำงานอย่างมีความสุข”
   
  บทบาทหน้าที่ กลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.9
 
1.
ศึกษาวิเคราะห์หาแนวทางพัฒนาระบบราชการสู่ความเป็นเลิศ และการปฏิรูปองค์กรให้มีสมรรถนะสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และบริการประชาชน
- ตัวชี้วัดที่ 4.3 ระดับความสำเร็จของหน่วยงานในการดำเนินการบริหารจัดการองค์กรได้ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกำหนด
 
 
2.
พัฒนากำลังคน ทั้งระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) และพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD) เพื่อกำกับดูแลบุคลากรแบบองค์รวม เสริมสร้างความสุข ความผูกพัน และธำรงรักษากำลังคน เพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข
- PA กรม ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคที่เป็นองค์กรแห่งความสุข
 
3.
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
- ตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต กรมควบคุมโรค (พ.ศ.  2560-2564)
- ตัวชี้วัด PMQA หมวด7 RM6 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA)
 
4.
พัฒนาองค์กรภาครัฐยุคดิจิตอล 4.0 เพื่อพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวบรวม วิเคราะห์ นำเสนอข้อมูลที่จำเป็น จัดช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และสนับสนุนบุคลากรให้มีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ
- ตัวชี้วัดที่ 5.2 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของหน่วยงานภายในกรมควบคุมโรค
- ตัวชี้วัดที่ 5.3 ระดับความสำเร็จในการรวมศูนย์ข้อมูล ประมวลผล และนำเสนอข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ (Data Consolidation and Data Visualization) ของหน่วยงาน 
 
5.
พัฒนาระบบการจัดทำ กำกับ ติดตาม ปรับปรุงให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุผลตามเป้าหมายคำรับรองการปฏิบัติราชการของบุคลากร/กลุ่มงาน/หน่วยงาน
- ตัวชี้วัด PMQA หมวด7 RM2 ร้อยละความสำเร็จการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ
     
     
ลิงค์เว็บธรรมะ เสวนาธรรม ไขข้อข้องใจ ภาพกิจกรรมต่างๆ ฟังเทศน์ หนังสือธรรมะ แนะนำหลักธรรมที่ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมต่างๆ ข่าวสารและกิจกรรมของชมรม วิสัยทัศน์ พันธกิจ คำสั่ง