หน้าแรก บทบาทหน้าที่ โครงสร้างกลุ่ม แจ้งข่าว-Download เอกสาร แผนงาน PMQA KM ตัวชี้วัดคำรับรอง ISMART HRD นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี PMS online (DPIS) คลินิก PMS online อัตรากำลัง e-Learning สำนักงาน ก.พ. e-Learning สำนัก KM
     
 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (OG)
     
  ประกาศกรมควบคุมโรคเรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมควบคุมโรค ปี ๒๕๕๙
  ประกาศกรมควบคุมโรคเรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมควบคุมโรค ปี ๒๕๕๘
  ประกาศกรมควบคุมโรคเรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมควบคุมโรค ปี ๒๕๕๗
  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๒)
  คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร ของสำนักงาน ก.พ.
  คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน
  สรุปผลการประชุมสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน และ P.S.O.๑๑๐๑ (๒๗ ธ.ค.๒๕๕๖)
  เกณฑ์การดำเนินงาน P.S.O.๑๑๐๑ ปี ๒๕๕๗
  ตัวอย่างสันแฟ้ม และการกำหนดแฟ้ม (อาจใช้รูปแบบที่กลุ่มกำหนดเองได้)
  เกณฑ์การดำเนินงานสถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน และ ๕ ส. ปี ๒๕๕๗
 
  โปรแกรมการตรวจสุขภาพบุคลากร สคร.๕ (๒๓ ม.ค.๒๕๕๗)
  คู่มือสถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy workplace)
  คู่มือนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (ก.พ.ร.)
  คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน กรมควบคุมโรค
  ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมควบคุมโรค ปี ๒๕๕๕
  เกณฑ์การประเมินสถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน 5ส. และ P.S.O.1101
  เกณฑ์การทำกิจกรรม 5 ส.
  สรุปผลการพัฒนาตามโครงการ สคร.5 น่าอยู่ น่าทำงาน ปี 2548
    เอกสารเก่า
     
     
ลิงค์เว็บธรรมะ เสวนาธรรม ไขข้อข้องใจ ภาพกิจกรรมต่างๆ ฟังเทศน์ หนังสือธรรมะ แนะนำหลักธรรมที่ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมต่างๆ ข่าวสารและกิจกรรมของชมรม วิสัยทัศน์ พันธกิจ คำสั่ง