หน้าแรก บทบาทหน้าที่ โครงสร้างกลุ่ม แจ้งข่าว-Download เอกสาร แผนงาน PMQA KM ตัวชี้วัดคำรับรอง ISMART HRD นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี PMS online (DPIS) คลินิก PMS online อัตรากำลัง e-Learning สำนักงาน ก.พ. e-Learning สำนัก KM
     
 
แผนงาน กลุ่มพัฒนาองค์กร
     
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูงได้มาตรฐานสากล
  โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ปี 2558 ให้ได้มาตรฐานสากล
  โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ให้มีขีดสมรรถนะสูง ประจำปี 2558
  โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
 
 
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
ลิงค์เว็บธรรมะ เสวนาธรรม ไขข้อข้องใจ ภาพกิจกรรมต่างๆ ฟังเทศน์ หนังสือธรรมะ แนะนำหลักธรรมที่ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมต่างๆ ข่าวสารและกิจกรรมของชมรม วิสัยทัศน์ พันธกิจ คำสั่ง