การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level)
     
 
สำนักงาน ก.พ.ร. โดย สำนักบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดำเนินโครงการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในระหว่างเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา โดยกำหนดให้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดลองระบบการตรวจประเมิน เพื่อรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) และทดสอบเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า (Progressive Level) ในหน่วยงานนำร่อง
 
Certify FL : บทพิสูจน์ระบบบริหารจัดการขั้นพื้นฐาน
 
การศึกษาและพัฒนาระบบการตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certify FL) มีที่มาจากการที่ทุกส่วนราชการได้ดำเนินการพัฒนาองค์การตาม เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) ซึ่งถือเป็นการปรับปรุงองค์การทีละขั้น ปีละ 2 หมวด จนครบถ้วนทั้ง 6 หมวด ในปี พ.ศ. 2554 สำหรับส่วนราชการระดับกรมและจังหวัด สำหรับสถาบันอุดมศึกษานั้น ได้ดำเนินการครบถ้วนในปี พ.ศ. 2553 โดยการตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certify FL) ของส่วนราชการมีเป้าหมายเพื่อแสดงให้เห็นว่าส่วนราชการได้ดำเนินการพัฒนา องค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานครบทุกหมวด และยังคงรักษามาตรฐานการดำเนินการในหมวดต่าง ๆ ไว้อย่างครบถ้วน จนเกิดการพัฒนาองค์การที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น ส่วนราชการควรให้ความสำคัญในการดำเนินการให้ครอบคลุมตามเกณฑ์คุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ทั้ง 7 หมวด เพื่อเป็นพื้นฐานของการพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการในระดับก้าวหน้า ที่จะต้องดำเนินการต่อไป ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงระดับการพัฒนาของส่วนราชการ ว่าได้มีกระบวนการต่าง ๆ ในองค์การอย่างเป็นระบบที่ดี และเริ่มเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง
   
 
Progressive Level : การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบที่ต่อเนื่องและยั่งยืน
 
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า (Progressive Level) เป็นเกณฑ์ที่ได้พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์การได้ปรับปรุงระบบ บริหารจัดการให้ได้มาตรฐานและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ภายใต้แนวคิดหลักที่สำคัญ คือ ความเป็นระบบ (systematic) ความยั่งยืน (sustainable) และ ตัวชี้วัดที่สะท้อนผลการดำเนินการ (measurable) ซึ่งเป็นกรอบการประเมินที่สำคัญ สามารถบ่งชี้ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ที่สะท้อนให้เห็นถึงระดับการพัฒนาของส่วนราชการอีกขั้นหนึ่ง โดยจะเน้นการประเมินเชิงคุณภาพของกระบวนการตาม ADLI โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ Checklist โดยส่วนราชการสามารถพัฒนาองค์การในระดับที่สูงขึ้นตามแนวทางการพัฒนาองค์การ ในเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า (Progressive Level) ในปี พ.ศ. 2555 สำหรับส่วนราชการระดับกรม จังหวัด และในปี พ.ศ. 2554 สำหรับสถาบันอุดมศึกษา ภายหลังจากที่ได้ผ่านการตรวจรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Certify FL) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว