สคร.9 นครราชสีมา กรมควบคุมโรค
ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม เรื่อง "สานพลังเครือข่าย ร่วมใจจิตอาสา พัฒนาคุณภาพชีวิต พิชิตเบาหวานความดัน ชุมชนหมื่นไวย"
(ดูภาพ)
.
 

สคร.9 นครราชสีมา กรมควบคุมโรค
ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2559 ระดับดีเด่น (Best Practice)
ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ
เรื่อง "อุปกรณ์ลดฝุ่น: นวัตกรรมการบริการ ป้องกัน ควบคุมโรคปอดฝุ่นหิน"

(Youtube: TPSA อุปกรณ์ลดฝุ่น / UNPSA)
..
 

สคร.9 นครราชสีมา กรมควบคุมโรค
ได้รับรางวัลTQM-Progressive Learners ปี 2559 หมวด 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เรื่อง
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการป้องกันควบคุมโรคเรื้อนพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ 70 ปีแห่งการครองราชย์
.
 

.
 
คู่มือการดำเนินงาน
คู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ ในการเป็นระบบราชการ 4.0

คู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงาน ในสังกัดกรมควบคุมโรคในการเป็นระบบราชการ 4.0
Best Practice ผลงานที่เป็นเลิศของกรมควบคุมโรค ปี 2557-2561
คู่มือการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน สคร.9 (2 ก.พ.2561)

คู่มือการปฏิบัติงานตามกระบวนการหลัก กรมควบคุมโรค (กระบวนการสร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุน)

คู่มือ- เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 (PMQA)
คู่มือ- เกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ปี 2561 สาขาบริการภาครัฐ (TPSA)
คู่มือ- หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ปี 2561 (TEPGA)

Best Practices รางวัลเลิศรัฐ PSEA ปี 2560 สาขาบริการภาครัฐ (TPSA)
หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณา รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (TEPGA) ปี 2560
Best Practices สรุปบทเรียนการทำงานแบบมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ปี 2560 (TEPGA)
คู่มือการปฏิบัติงาน กพร.กรมควบคุมโรค ปี 2560
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 - 2561 )
 
 
   
 
 
 
   
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมควบคุมโรค
ปี 2558 รางวัลประเภท พัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (ระดับดี)
 
ปี 2558 รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพ และนวัตกรรม  
ปี 2557 รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1 ด้านการนาองค์การ และความรับผิดชอบต่อสังคม และ หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ  
ปี 2556 ผ่านการรับรอง เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน (Certified Fundamental Level)
 
   
การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน ปี 2558

ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสำเร็จของ หน่วยงานในการดำเนินการบริหาร จัดการภาครัฐ ได้ตามเกณฑ์ที่ กรมควบคุมโรคกำหนด

 
คณะทำงานพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการองค์กร (PMQA)  

แนวทางการสมัครรางวัลบริการ ภาครัฐแห่งชาติ (TPSA) ปี 2558

 
   
การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน ปี 2557

หลักเกณฑ์แนวทางพิจารณารางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ

 

แนวทางการสมัครรางวัลคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ

 
   
การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน ปี 2557

ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสำเร็จของ
หน่วยงานในการดำเนินการบริหาร
จัดการภาครัฐได้ตามเกณฑ์ที่
กรมควบคุมโรคกำหนด

 
ผลสำรวจการพัฒนาองค์กรผ่าน
ระบบออนไลน์กรมควบคุมโรค
ครั้งที่ 1 (วันที่ 16-27 ธ.ค.2556)

 
แผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ
กรมควบคุมโรค ปี 2557
 
แผนพัฒนาสมรรถนะองค์กร
สคร.5 ปี 2557
 
ผลงานสมัครรางวัลบริการภาครัฐ
แห่งชาติ (TPSA) ปี2557 การดำเนิน
งานป้องกันเด็กจมน้ำด้วยการมี
ส่วนร่วมทุกภาคส่วน
 
สรุปผลการดำเนินงานบริหารจัดการ ภาครัฐของหน่วยงาน  
   
การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน ปี 2556

ตัวชี้วัดที่ 6.1.3 ระดับความสำเร็จ
ของหน่วยงานในการ พัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ (FL)

 
ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสำเร็จของ
การนำเกณฑ์ PMQA มาใช้เป็นเครื่องมือในการ
ดำเนินงานของโครงการ
     
 
กพร. กรมควบคุมโรค
 
คลิ๊กดูภาพกิจกรรม

 
ประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์กร และผลงานคุณภาพ สคร.9
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

 
ประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์กร และผลงานคุณภาพ สคร.9
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561


 
ประชุมพัฒนาผลงานสู่ความเป็นเลิศ
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

.
 
สคร.9 นครราชสีมา
รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ปี 2559
วันที่ 16 กันยายน 2559
Update 18 กันยายน 2563
ปีงบประมาณ 2563
หลักฐานการดำเนินงานตัวชี้วัด Supporter รอบ 6 เดือนหลัง ปี 2563
.
PMQA <<Download>> (18 ส.ค.2563)
- ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลดำเนินการตามแผนปรับปรุงองค์กร รอบ 9 เดือน
- ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลดำเนินการตามแผนปรับปรุงองค์กร รอบ 12 เดือน
- ขั้นตอนที่ 5 รายงานผลลัพธ์การดำเนินงาน (หมวด 7)
*กรณีที่ไม่ได้ทำแผนปรับปรุงของหน่วยงาน ให้ทำแผนปรับปรุงของกลุ่มงาน และเสนอหน.กลุ่ม ลงนาม

สถาปัตยกรรมองค์กร (EA) <<Download>> (18 ส.ค.2563)
- ขั้นตอนที่ 3 ร่วมประชุม/ทบทวน/ให้ข้อมูล ในการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรภาพปัจจุบัน (As is)
- ขั้นตอนที่ 4 ร่วมประชุม/ทบทวน/ให้ข้อมูล ในการจัดทำข้อมูล Data และ Application ที่มีอยู่ในกลุ่มงาน
- ขั้นตอนที่ 5 ร่วมประชุม/ให้ข้อมูล ในการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรภาพอนาคต (To be) หรือปัญหาที่พบและความต้องการพัฒนาในอนาคต

ฐานข้อมูล (Data Analytics) <<Download>> (18 ส.ค.2563)
- ขั้นตอนที่ 3 ร่วมประชุม/ให้ข้อมูล/จัดทำ รายงานชุดข้อมูล (Data source)
- ขั้นตอนที่ 4 ร่วมประชุม/ให้ข้อมูล ในการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) และคัดเลือกข้อมูลที่จะนำมาจัดทำ Data Visualize Dashboard
- ขั้นตอนที่ 5 ผลการจัดทำ Data Visualize Dashboard ในรูปแบบ Predictive Analytics 1 เรื่อง และประกอบด้วย Descriptive Analytics อย่างน้อย 5 ชุดข้อมูล หรือวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนทำ Dashboard ในอนาคต

ผลงานเลิศรัฐ (TEPGA)
<<Download>> (18 ส.ค.2563)
1. คัดเลือกผลงานคุณภาพ สมัครรางวัลเลิศรัฐ ปี 2564
2. วางแผนการพัฒนาผลงานคุณภาพ ตามเกณฑ์สมัครรางวัลเลิศรัฐ ปี 2564 - หลักฐาน: แผนการพัฒนาผลงานคุณภาพ ปี 2564"
3. ดำเนินการตามแผนการพัฒนาผลงานคุณภาพ ได้ร้อยละ 60-79
4. ดำเนินการตามแผนการพัฒนาผลงานคุณภาพ ได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป
5. ร่าง-ผลงานคุณภาพสมัครรางวัลเลิศรัฐ ปี 2564

หมายเหตุ:
1. เป็นข้อมูลที่ใช้ประกอบหลักฐานการดำเนินงานของ Supporter
2. กรณีที่เป็น MOU ของกลุ่มงาน กลุ่มพัฒนาองค์กร (Owner) จะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา (Supporter ไม่ต้องส่งหลักฐาน)
3. กรณีที่เป็น PMS ของท่าน โปรดดำเนินการตามเกณฑ์ PMS ของหน่วยงาน (แบบฟอร์มบทสรุปผู้บริหาร และการรายงานผล PMS อยู่ในไฟล์แนบด้านบน แล้ว)
รายละเอียดเกณฑ์และแบบฟอร์ม PMS ที่ <<Click>>
.
เอกสารการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (EA)
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (EA) สคร.9
2. กำหนดการประชุม 20-24 ก.ค.2563 และรายชื่อกระบวนการ
3. แบบฟอร์มตารางข้อมูล TOGAF Framework กระบวนการหลัก
4. แบบฟอร์มสถาปัตยกรรมองค์กร (BPMN)
5. ตัวอย่าง EA: กระบวนการ IT (เครื่องมือ TOGAF, BPMN, View Point)
6. ตัวอย่าง EA: ทุกกระบวนการ (Google Drive)
** โปรดเตรียมข้อมูลขั้นตอนการทำงาน/SOP/Work flow ของกระบวนการที่กลุ่มงานรับผิดชอบ มาล่วงหน้าและนำมาในวันที่ประชุมด้วย
- กรณีที่ท่านศึกษาตัวอย่าง EA แล้ว พิจารณาว่ามีกระบวนการทำงานที่เหมือนกัน ก็สามารถแจ้งใช้ EA ตามตัวอย่างได้
หลักฐานการดำเนินงานตัวชี้วัด Supporter รอบ 6 เดือน ปี 2563
PMQA
IT (สถาปัตยกรรมองค์กร EA)
IT (ฐานข้อมูล Data Analytics)
ผลงานเลิศรัฐ (TEPGA)

*ประกอบด้วยข้อมูล : หลักฐานการดำเนินงาน, แนวทางการรายงานผลการดำเนินงานใน PMS และบทสรุปสำหรับผู้บริหาร (โปรดเพิ่มเติมข้อมูลบางส่วน)
Template ตัวชี้วัด Supporter (PMQA, EA, Data, เลิศรัฐ) แบบฟอร์ม และแนวทางการกำหนด PMS (Update 18 พ.ค.2563)
.
เอกสารการดำเนินงานพัฒนาองค์กร (PMQA4.0) สคร.9
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาองค์กรและผลงานคุณภาพ (PMQA) สคร.9
รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์กรและผลงานคุณภาพ สคร.9 วันที่ 25 พ.ย.2562
เอกสารการประชุม Powerpoint / Pdf file
ลักษณะสำคัญขององค์กร สคร.9 ปี 2563
สายโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) สคร.9 ปี 2563
ผลการประเมินองค์กรด้วยตนเอง PMQA4.0 สคร.9 ปี 2563
ตัวชี้วัดความสำเร็จของหมวด 7 ผลลัพธ์ ปี 2563 (แบบฟอร์ม 1)
แผนปรับปรุงองค์กร หมวด1-6 ปี 2563 (แบบฟอร์ม 2)

เอกสารการดำเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กร (EA) สคร.9
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (EA) สคร.9
กระบวนการหลัก (Core Business) ของหน่วยงาน (แบบฟอร์ม 1)

เอกสารการดำเนินงานพัฒนาระบบข้อมูล (Data Analytics) สคร.9
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Data Analytics) สคร.9
บัญชีข้อมูล (Data Catalog) (แบบฟอร์ม 1)

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
1. แบบฟอร์มที่ 1 แผนปรับปรุงองค์กร ส่งภายใน 5 ธ.ค.2562
2. แบบฟอร์มที่ 2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินการ หมวด 7 ส่งภายใน 5 ธ.ค.2562 และรายงานผลลัพธ์ตัวชี้วัด ภายใน 5 ส.ค.2563
3. แบบฟอร์มที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงองค์กร
     - รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 5 ก.พ.2563
     - รอบ 9 เดือน ภายในวันที่ 5 มิ.ย.2563
     - รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 5 ส.ค.2563
*ทุกขั้นตอน ส่งไฟล์มาที่อีเมล์ fonitdpc5@yahoo.com ภายในเวลาที่กำหนดค่ะ
.
ผู้รับผิดชอบแผนปรับปรุงองค์กร ปี 2563 (ตัวชี้วัด PMQA)
     - หมวด 1 พัฒนาองค์กร (โปร่งใส)
     - หมวด 2 กยผ.
     - หมวด 3 กนว. เขตเมือง ระบาด พัฒนาองค์กร
     - หมวด 4 สื่อสาร พัฒนาองค์กร กนว.
     - หมวด 5 พัฒนาองค์กร ระบาด กนว. เขตเมือง
     - หมวด 6 พัฒนาองค์กร เขตเมือง ระบาด(ด่านฯ) บริหาร
รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ ปี 2563
รายละเอียดตัวชี้วัดที่ไม่ใช่คำรับรองฯ ปี 2563
รายละเอียดตัวชี้วัดผู้สนับสนุน (Supporter) ปี 2563

.
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง สายโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) กรมควบคุมโรค ปี 2562 (26 มิย.2562) :: Update 28 ส.ค.2562
นโยบายการพัฒนากรมควบคุมโรคเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 ปี 2563 (11 ตค.2562)
 
ปีงบประมาณ 2562
Template MOU รายกลุ่ม และรายละเอียดตัวชี้วัด Supporter ปี 2562 (16 พ.ค. 2562)
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง สายโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) กรมควบคุมโรค ปี 2562 (26 มิ.ย.2562) :: Update 28 ส.ค.2562
นโยบายการพัฒนากรมควบคุมโรคเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 ปี 2562
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ปี 2562 :: ปี 2561
เอกสารการดำเนินงานพัฒนาองค์กรและผลงานคุณภาพ สคร.9
1. รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 4.3 ระดับความสำเร็จของหน่วยงานในการดำเนินการบริหารจัดการองค์กรได้ตามเกณฑ์ ที่กรมควบคุมโรคกำหนด
2. รายละเอียดตัวชี้วัด PMQA ของ Supporter กลุ่มต่างๆ
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาองค์กรและผลงานคุณภาพ สคร.9
4. รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์กรและผลงานคุณภาพ วันที่ 16 พ.ย.2561
5. ลักษณะสำคัญขององค์การ และ One page (3 ก.ค.2562)
6. ผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 1-6
7. แผนปรับปรุงองค์กร หมวด 1-6
8. หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ (มิติ 7.1 - 7.6)
9. Value Chain สคร.9
Download ทั้งหมด (Update 20 ธ.ค.2561)
คู่มือการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
การพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA4.0)
- คู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ ในการเป็นระบบราชการ 4.0
- คู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ในการเป็นระบบราชการ 4.0

- เอกสารการประชุม การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA4.0) ผ่านระบบ VDO conference วันที่ 5 ก.ย.2561 (อจ.กิตติณัฐ)
- โปรแกรมประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA4.0)
- Link เว็บไซต์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค
- Link เว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ.ร. :: ระบบราชการ 4.0 :: รางวัลเลิศรัฐ
เอกสารการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สคร.9
1. รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
2. รายละเอียดตัวชี้วัดการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของ Supporter กลุ่มต่างๆ
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สคร.9
4. รายงานการประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สคร.9 วันที่ 24 ต.ค.2561
5. แผนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สคร.9 ปี 2562
6. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาประสิทธิภาพฯ รอบ 3 เดือน
7. มาตรการอนุรักษ์พลังงาน สคร.9 ปี 2562
Download ทั้งหมด (Update 20 ธ.ค.2561)
แบบฟอร์มสำหรับ ศตม.รายงานผลการใช้พลังงานรายเดือน
Link รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองฯ ปี 2562
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานต่างๆ ปี 2561-2562
VDO การบรรยาย PMQA 4.0
โดย อจ.กิตติณัฐ ณ สคร.7 ขอนแก่น (8-9 ต.ค.2561)
VDO การบรรยาย PMQA 4.0
โดย อจ.กิตติณัฐ จ.เพชรบุรี (16 มิ.ย.2561)
รางวัลเลิศรัฐ (Public Sector Excellence Awards: PSEA)
เอกสารการประชุมถ่ายทอดรายละเอียดตัวชี้วัดฯ ปี 2562 วันที่ 18 ต.ค.2561
เอกสารการประชุมเครือข่ายพัฒนาองค์กร วันที่ 29-31 ต.ค.2561 (ตัวชี้วัด PMQA, ปฏิรูป, ประสิทธิภาพ, รางวัลเลิศรัฐ)
เอกสารการประชุมการพัฒนาทักษะการจัดทำ Value Chain กรมควบคุมโรค ปี 2560 ผ่านระบบ VDO Conference วันที่ 25 ม.ค.2560
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กรมควบคุมโรค สู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ และสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ (ผ่านระบบ VDO Conference) วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น.
 
ปีงบประมาณ 2561

เอกสารการดำเนินงาน PMQA
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาองค์กรและผลงานคุณภาพ สคร.9 ปี 2561
2. รายงานผลการประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์กร ครั้งที่ 1 (7 ธ.ค.2560)
3. ลักษณะสำคัญองค์การ (Organization Profile: OP) สคร.9 ปี 2561
     (ลักษณะสำคัญองค์กร One page 1 ส.ค.2561)
4. การประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ปี 2561 (หมวด 1-6)
5. รายงานผลการประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์กร ครั้งที่ 2 (26 ม.ค.2561)
6. แผนปรับปรุงองค์กร (หมวด 1 - 6) (ลงนาม 30 ม.ค.2561)
7. ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (หมวด 7) (ลงนาม 30 ม.ค.2561)
8. รายงานผลการประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์กร ครั้งที่ 3 (29 มี.ค.2561)
9. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานแผนปรับปรุงองค์กร (รอบ 9 เดือน)
10. สรุปผลลัพธ์การดำเนินงาน (หมวด 7)
11. รายงานผลการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กร

เอกสารการดำเนินงานตัวชี้วัดร่วม (MOU) PMQA รอบ 6 เดือน ปี 2561
เอกสารการดำเนินงานตัวชี้วัดร่วม (MOU) IT รอบ 6 เดือน ปี 2561
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และการพัฒนาผลงานคุณภาพ ในการสมัครรางวัลเลิศรัฐ (Public Sector Excellence Awards: PSEA)
วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมแคนทารี จังหวัดนครราชสีมา
วิทยากร: แพทย์หญิงวราภรณ์ ภูมิสวัสดิ์ อดีตรองอธิบดีกรมควบคุมโรค
ตัวชี้วัด PMQA, IT สำหรับ Supporter ปี 2561 (Update 4 มค.2561)
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานต่างๆ ปี 2561
ประกาศนโยบายค่านิยมองค์กร MOPH (ประกาศ 8 พย.2560)
ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ปี 2561 (ประกาศ 8 พย.2560)
Link เว็บไซต์ ข้อมูลรางวัลสำนักงาน ก.พ.ร. (PMQA, TPSA, TEPGA)

VDO (YouTube) การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ และแนวทางการตรวจรับรองคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 (Certified FL) วันที่ 1 กันยายน 2560 (อาจารย์กิตติณัฐ พนมฤทธิ์)

 
ปีงบประมาณ 2560
Best Practices TEPGA สรุปบทเรียนการทำงานแบบมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ประจำปี พ.ศ. 2560
Best Practices รางวัลเลิศรัฐ PSEA ปี 2560 สาขาบริการภาครัฐ
เอกสารการประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์กร สคร.9 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 7 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 (Update 9 ธ.ค.2559)
(รายละเอียดตัวชี้วัดที่ถ่ายระดับ Supporter , คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาองค์กร สคร.9 , คู่มือเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 , แบบฟอร์มต่างๆ และตัวอย่าง)
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ปี 2560 <<Download>>
Download เอกสารจัดทำรายงานผลการดำเนินการ/ผลงานคุณภาพ (TPSA & TEPGA)
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กรมควบคุมโรค สู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ (ผ่านระบบ VDO Conference) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยงานกรมควบคุมโรค ในการสมัครขอรับ “รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (TEPGA)” และ “รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (TPSA)” ปี 2560 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
คู่มือเกณฑ์รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (TPSA) และ รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (TEPGA) ปี 2559 และแบบฟอร์มต่างๆ
ตัวอย่างการเขียนรายงานรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (TPSA) และ รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (TEPGA) ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค (ที่ได้รับรางวัล)
แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข
ปีงบประมาณ 2559
การดำเนินงานคณะทำงานพัฒนาองค์กร สคร.9 ปีงบประมาณ 2559
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาองค์กร สคร.9 ปี 2559 (คำสั่ง สคร.9 ที่ 14/2558 สั่ง ณ วันที่ 23 พ.ย.2558)
ยุทธศาสตร์ ระบบงาน กระบวนการสร้างคุณค่าและสนับสนุน สคร.9
ประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์กร สคร.9 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 11 พ.ย.2558
ลักษณะสำคัญขององค์การ สคร.9 ปี 2559 (4 พ.ค.2559)
รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์กร สคร.9 (11 พ.ย.2558)
เอกสารเพื่อประกอบการการประเมินตนเองและรายงานการดำเนินการ (ไฟล์ Excel : Self Certified FL 2.0)

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (OG) กรมควบคุมโรค ปี 2559

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงวิธีการในการกำกับดูแลองค์การที่ดี สคร.9 ปี 2559

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)
รายละเอียดตัวชี้วัดคู่มือการปฏิบัติงาน แบบฟอร์ม และตัวอย่างคู่มือ
คู่มือการปฏิบัติงานตามกระบวนการหลักของกรมควบคุมโรค (กระบวนการสร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุน)
คู่มือการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน สคร.9 (Update 16 ส.ค.2560)
คู่มือ แนวทางการดำเนินงาน ผลิตภัณฑ์วิชาการ สคร.9 (82 MB.) / Link
เอกสารและคู่มือ การดำเนินงานควบคุมโรคภัยสุขภาพที่กรมควบคุมโรคแนะนำ ผ่านการพิจารณารับรอง (พร้อมใช้ทันสถานการณ์)

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (TPSA)
สคร.9 นครราชสีมา รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 วันที่ 16 กันยายน 2559 ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ ชื่อผลงาน "อุปกรณ์ลดฝุ่น: นวัตกรรมการป้องกันควบคุมโรคปอดฝุ่นหิน"ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น
รางวัลสำนักงาน ก.พ.ร. (รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ / รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ / รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม)
สรุปประชุมคลินิกให้คำปรึกษาการเขียนผลงานคุณภาพ (TPSA) วันที่ 6-7 มกราคม 2559 ณ นนท์นทีรีสอร์ท จ.นนทบุรี
สรุปประชุมพัฒนาการเขียนขอรับรางวัล TPSA เครือข่ายพัฒนาองค์กร สคร.7 8 9 10 วันที่ 19-20 ม.ค.2559 ณ โรงแรมวีวิชญ์ จ.ขอนแก่น
เอกสารสมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (TPSA)
    ปี 2556 เรื่อง "การสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (MDR-TB) ในพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9" (รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ)
    ปี 2557 เรื่อง "การดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำด้วยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน" (รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ)
    ปี 2558 เรื่อง "การรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา (MDR-TB) แบบ Delivery" (รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ)
    ปี 2559 เรื่อง "คนเปื้อนฝุ่น : การพัฒนาการบริการป้องกันควบคุมโรคปอดฝุ่นหิน" (รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ)
    VDO Presentation รับการตรวจประเมิน TPSA (Site visit) เรื่อง คนเปื้อนฝุ่น:
การพัฒนาการบริการป้องกันควบคุมโรคปอดฝุ่นหิน วันที่ 3 มิถุนายน 2559

15 ผลงานของกรมควบคุมโรคที่ส่งสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ปี 2558
ผลการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (สำนักงาน ก.พ.ร.)
    ปี 2556 (25 กันยายน 2556)
    ปี 2557 (25 สิงหาคม 2557)
    ปี 2558 (22 กรกฎาคม 2558)
    ปี 2559 (ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2559)
ผลงานคุณภาพ รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ปี 2558 (กพร.กรมควบคุมโรค)
Link สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)

การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2(Certified FL version 2)

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 (Certified FL version 2)
โปรแกรมคำนวณผลการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 (Self Certified FL ฉบับที่ 2) ข้อมูล ณ 29/07/58
เอกสารและสื่ออื่นๆ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน กพร.)

การพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน สคร.9 ตามเกณฑ์กรมควบคุมโรค

เกณฑ์คุณภาพหน่วยงาน กรมควบคุมโรค (Disease Control Organization Quality Criteria of DDC) ปี 2558-2559
รายงานผลการดำเนินงาน สคร.9 (Application report) 7 หมวด ตาม
เกณฑ์ประเมินคุณภาพระบบควบคุมโรค
(15 ธ.ค.2558)
(ร่าง) รายงานผลการดำเนินงาน สคร.9 (Application report) 7 หมวด ตาม
เกณฑ์ประเมินคุณภาพระบบควบคุมโรค
(20 ส.ค.2558)
ขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน สคร.9 (Update 20 ต.ค.2558)
ตัวอย่างการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพ
เอกสารประชุมพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน กรมควบคุมโรค (8-9 ก.ค.2558)
ผลงานคุณภาพ รางวัลคุณภาพการบริการภาครัฐ ปี 2558 (กพร.กรมควบคุมโรค)
ประกาศผลรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปี พ.ศ. 2558
Best Practices รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2558

การบริหารจัดการภาครัฐ ปี 2558
สรุปผลการดำเนินงานบริหารจัดการภาครัฐหน่วยงาน ปี 2558 (14 ส.ค.2558)
รายงานผลการดำเนินงานบริหารจัดการภาครัฐหน่วยงาน ปี 2558 (14 ส.ค.58)
คู่มือกระบวนการหลักกรมควบคุมโรค ปี 2558
ประกาศกรมควบคุมโรคเรื่อง สายโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain)
คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร (PMQA) ปี 2558
ลักษณะสำคัญขององค์กร สคร.5 ปี 2558 (ข้อมูล ณ 16 ธ.ค.2557)
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2558 (เล่มเขียว สำนักงาน ก.พ.ร.)
แนวทางการสมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (TPSA) ปี 2558

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมควบคุมโรค ปี 2558 (11 มี.ค.2558)

ลักษณะสำคัญขององค์กร สคร.5 ปี 2557 (ข้อมูล ณ 31 ม.ค.2557)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร ปี 2557
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556-2561)
สรุปคำถาม PMQA 105 คำถาม
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2550 (เล่มเหลือง สำนักงาน ก.พ.ร.)

แนวทางการเขีย
นรายงานสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด ปี 2556 (โดย สำนักงาน ก.พ.ร.)
ลักษณะสำคัญขององค์กร สคร.5 ปี 2556
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร ปี 2556
คู่มือการปฏิบัติงาน การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2554
การจัดทำรายงานการควบคุมภายในและแนวทางการประเมินผล
คู่มือและแบบฟอร์มตัวชี้วัด PMQA ปี 2554
คู่มือนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (OG) ปี 2554
คำสั่งคณะกรรมการกำกับดูแลองค์การที่ดี ปี 2554
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level: FL)
คู่มือ PMQA พ.ศ. 2552 ฉบับปรับปรุง
ตัวชี้วัด PMQA ปีงบประมาณ 2551
เอกสารการประชุม PMQA วันที่ 14 มีนาคม 2551
รายงานการประชุม PMQA วันที่ 14 ธันวาคม 2550
PMQA Framework
PMQA อ.สมบัติ อิศรานุรักษ์
การประเมินองค์กรด้วยตนเอง (Self-Assessment)
PMQA & ADLI
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ผลการดำเนินงาน PMQA สคร.5 ปีงบประมาณ 2550
การดำเนินงานขั้นตอนที่ 1
การดำเนินงานขั้นตอนที่ 2 ประชุมคณะกรรมการ PMQA สคร.5
การดำเนินงานขั้นตอนที่ 2 ร่วมประชุม PMQA กรมควบคุมโรค
การดำเนินงานขั้นตอนที่ 3
การดำเนินงานขั้นตอนที่ 4
การดำเนินงานขั้นตอนที่ 5
ถาม-ตอบ PMQA กพร. คลิ๊ก Blog PMQA Talk Facebook สคร.5