กิจกรรมสนับสนุนชุมชนในการเสริมสร้างสุขภาพผ่านระบบสถานศึกษา โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ณ โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา จ.นครราชสีมา วันที่ 16 มิถุนายน 2551