กิจกรรมสนับสนุนชุมชนในการเสริมสร้างสุขภาพผ่านระบบสถานศึกษา โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ณ โรงเรียนบ้านหนองบอน จ.นครราชสีมา วันที่ 30 มิถุนายน 2551