การตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์  
 
ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการ ปี 2566
ลิงค์ดาวน์โหลดเอกสารการตรวจราชการ ปี 2566
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการ ปี 2565
ลิงค์ดาวน์โหลดเอกสารการตรวจราชการ ปี 2565
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการ ปี 2564
ลิงค์ดาวน์โหลดเอกสารการตรวจราชการ ปี 2564 รอบที่ 1
ลิงค์ดาวน์โหลดเอกสารการตรวจราชการ ปี 2564 รอบที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการ ปี 2563
แนวทางการตรวจราชการปี 2563
ลิงค์ดาวน์โหลดเอกสารการตรวจราชการ ปี 2563 รอบที่ 1
ลิงค์ดาวน์โหลดเอกสารการตรวจราชการ ปี 2563 รอบที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการ ปี 2562
ลิงค์ดาวน์โหลดเอกสารการตรวจราชการ ปี 2562 รอบที่ 1
ลิงค์ดาวน์โหลดเอกสารการตรวจราชการ ปี 2562 รอบที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการ ปี 2561
ลิงค์ดาวน์โหลดเอกสารการตรวจราชการ จ.นครราชสีมา
แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัดนครราชสีมา (ตก.1)
รูปตรวจราชการฯ จ.นครราชสีมา
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (รอบที่ 1)
ลิงค์ดาวน์โหลดเอกสารการตรวจราชการ จ.บุรีรัมย์
แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัดบุรีรัมย์  (ตก.1)
รูปตรวจราชการฯ บุรีรัมย์
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (รอบที่ 2)
ดาวน์โหลดเอกสารการตรวจราชการ จ.บุรีรัมย์
แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัดบุรีรัมย์  (ตก.1)
รูปตรวจราชการฯ บุรีรัมย์
ลิงค์ดาวน์โหลดเอกสารการตรวจราชการ จ.สุรินทร์
แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัดสุรินทร์ (ตก.1)
รูปตรวจราชการฯ สุรินทร์
ดาวน์โหลดเอกสารการตรวจราชการ จ.สุรินทร์
แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัดสุรินทร์ (ตก.1)
สไลด์นำเสนอ
รูปตรวจราชการฯ สุรินทร์
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการจังหวัดชัยภูมิ
ลิงค์ดาวน์โหลดเอกสารการตรวจราชการ จ.ชัยภูมิ
แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัดชัยภูมิ  (ตก.1)
รูปตรวจราชการฯ ชัยภูมิ
 
บทสรุปผู้บริหาร การสรุปตรวจราชการรอบ 1/61 รายตัวชี้วัดของหน่วยงาน
สไลด์สรุปผลการตรวจราชการรอบที่ 1/2561 โรงแรมเดอะวินเทจ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (วันที่ 2-3 เมษายน 2561)
สรุปตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน ปี 2561
ตัวชี้วัดการดำเนินงานวัณโรคเขตสุขภาพที่ 9 ปี 2561
เอกสารการตรวจราชการ และการกำกับติดตามนโยบายสำคัญ ปี 2561
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการ ปี 2560
รายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด (ตก.1) และระดับเขต (ตก.2)
เอกสารการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 2 ปี 2560
เอกสารการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 1 ปี 2560
เอกสารการตรวจราชการ ปี 2560
ได้แก่ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กำหนดการตรวจราชการ และตัวชี้วัดการตรวจราชการที่เกี่ยวข้องกับกรมควบคุมโรค ปี 2560
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการ ปี 2559
รายงานการตรวจราชการระดับเขตบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (แบบ ตก.2)
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน ปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2
รายงานการตรวจราชการกรณีปกติ รอบ 2/2559 จังหวัดนครราชสีมา
เอกสารรับการตรวจราชการกรณีปกติ รอบ 2/2559 จังหวัดนครราชสีมา (15-17 มิ.ย.2559)
บทสรุปผลการตรวจราชการรอบที่ 1 ปี 2559
เอกสารรับตรวจราชการจังหวัดชัยภูมิ วันที่ 24-26 ก.พ.2559
แนวทางการตรวจราชการรอบที่ 1 ปี 2559 และกำหนดการตรวจราชการปี 2559
- รอบที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2559
- รอบที่ 2 มิถุนายน - กรกฎาคม 2559
สรุปผลการตรวจราชการ (ตก.1) จ.นครราชสีมา รอบที่ 1 วันที่ 27-29 ม.ค.2559
สรุปผลการตรวจราชการ (ตก.1) จ.บุรีรัมย์ รอบที่ 1 วันที่ 20-22 ม.ค.2559
กรอบเนื้อหาการตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
แนวทางการตรวจราชการ
- คณะที่ 1 การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยและระบบควบคุมโรค
- คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
- คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
- คณะที่ 4 การพัฒนาระบบสนับสนุนงานด้านสุขภาพ
แบบรายงานข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2559
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการ ปี 2558
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน จังหวัดสุรินทร์ รอบ 2 ปี 2558
กำหนดการและแผนที่ตรวจราชการ รอบ 2/2558 จังหวัดสุรินทร์
ระหว่างวันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2558
เอกสารประกอบการตรวจราชการกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 9 กระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2558
ระหว่างวันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2558 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
สไลด์นำเสนอตรวจราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบ 2/2558 จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่างวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2558
รายงานการตรวจราชการกรณีปกติ รอบ 2/2558 จังหวัดชัยภูมิ
1. การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยและระบบควบคุมโรค : กลุ่มสตรีและเด็ก
2. การพัฒนาตามกลุ่มวัย : ผู้สูงอายุ
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ
4. การคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดเก็บข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(ฉบับปรับปรุง วันที่ 30 กันยายน 2557)
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 242/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2558 (สั่ง ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558)
รายชื่อผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการกรมควบคุมโรค เขตสุขภาพที่ 1 - 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมควบคุมโรค
(เอกสารแนบท้ายคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 101/2558 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2558)
แผนการตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปี 2558 (รอบที่ 2) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
แนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน สคร.5 เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2558
(กลุ่มแผนงานและประเมินผล สคร.5 นครราชสีมา วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558)
Template ตัวชี้วัดตรวจราชการรอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2558
(คณะที่ 1: การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยและระบบควบคุมโรค)
กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 เขตสุขภาพที่ 9
  - จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2558
  - จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558
  - จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2558
  - จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2558
Template สำหรับจังหวัดกรอกข้อมูล
สรุปผลการตรวจราชการ รอบที่ 1
       
 
   
   
   
Homepage