ผลงานวิจัย นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ วารสารวิชาการ สคร.9  
   ที่เมนู  
ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566
จำนวนผู้เข้าชม counter widget (เริ่มนับ 1 ต.ค.2565)
 
 
15. ติดต่อสอบถาม
044212900 ต่อ 312
(หัวหน้ากลุ่ม ต่อ 303)
   
 
สคร.9 ได้รับรางวัล The Best of DDC Research and Innovation Awards 2023 และรางวัลหน่วยงานส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ ระดับดีเด่น
 
ผลิตภัณฑ์หลัก สคร.9
 
นวัตกรรม สคร.9
 ที่ภาพ
 
โค้ชนวัตกรรม สคร.9 Innovation ODPC9
โค้ชมล
นางจันทกานต์ วลัยเสถียร
หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยง
โรคและภัยสุขภาพ สคร.9
044-212900 ต่อ 305
jantakarnvalaisathien@yahoo.com
โค้ชหมิว
นางสาวกรรณิกา บัวทะเล
กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย สคร.9
044-212900 ต่อ 312
Kannika_buatale@hotmail.com
    สคร.9 พัฒนานวัตกรรมตั้งแต่ปี 2562 โดยใช้ Design Thinking มีผลงานปี 2562-2565 จำนวน 38 ผลงาน นำเสนอเผยแพร่ 12 ผลงาน ได้รับรางวัล 3 ผลงาน และรางวัลเลิศรัฐ 1 ผลงาน ซึ่งในปี 2566 สร้างนวัตกรรมอีก 11 ผลงาน
        <<
อ่านรายละเอียด >>
แผนงานวิจัย โจทย์วิจัยและนวัตกรรม คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ สคร.9
ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิชาการ ทุนวิจัย คณะกรรมการฯ
โจทย์วิจัย นวัตกรรม และผลิตภัณฑ์วิชาการ สคร.9 ปี 2566 - 2568  << ปี 2565 >>
ประเด็น หัวข้อโจทย์วิจัยและนวัตกรรม ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ พ.ศ. 2566-2570 กรมควบคุมโรค (จัดทำปี 2565)
แผนงานวิจัยด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ พ.ศ. 2565-2569 (กองนวัตกรรมและวิจัย กรมควบคุมโรค)
แผนปฏิบัติราชการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจัยระยะ 5 ปี ของกรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2566-2570)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการและนวัตกรรม สคร.9 ปี 2566
คู่มือประเมินและรับรองผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิชาการ และแบบประเมินความพึงพอใจ
- ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ คู่มือ แนวทาง หลักสูตร และมาตรฐานสำหรับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
- ผลิตภัณฑ์วิชาการ ได้แก่ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ องค์ความรู้ งานวิจัย ผลการสำรวจ ผลการประเมิน ผลการเฝ้าระวัง พยากรณ์โรค ข่าวกรอง ฐานข้อมูลวิชาการ ฐานข้อมูลเพื่อการอ้างอิง ฐานข้อมูลระบาดวิทยา และผลงานวิชาการอื่น ๆ
มาตรฐานศูนย์ข้อมูลวิชาการเพื่อการอ้างอิงและเผยแพร่ได้มาตรฐานระดับสากล (ระดับกรม) สำหรับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

ขั้นตอนการพัฒนาและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ , แบบฟอร์มที่ใช้ในการพัฒนาและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ , ข้อมูลการสำรวจผลิตภัณฑ์วิชาการที่จะดำเนินการ ปี 2567  (ข้อมูล ณ 16 ต.ค.2566)
ระบบบันทึกข้อมูลนักวิจัย กรมควบคุมโรค (DDC Researcher Data System) , วิธีบันทึกข้อมูลในระบบ
แหล่งทุนวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 พ.ย.2565)
(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564
(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ ระยะที่ 2 ระยะสร้างความเข้มแข็ง (พ.ศ. 2566 - 2570)
ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และการประสานงาน/ติดต่อสอบถาม กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย สคร.9
ผู้ประสานงาน/ผู้รับผิดชอบของกนว.สคร.9 044212900 ต่อ 312
  นางญาดา โตอุตชนม์ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ และหัวหน้ากลุ่ม) อีเมล์ pooky6833@gmail.com 044212900 ต่อ 303
  1) คู่มือ แนวทาง หลักสูตร เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
    - ผู้รับผิดชอบ: น.ส.ศิริรัตน์ สีขุนทด (อุ๊) อีเมล์ sirirat.seekhuntod@gmail.com
  2) งานวิจัยทั่วไป (Regular research) งานวิจัยที่พัฒนาจากงานประจำ (R2R) รายงานสอบสวนโรค พยากรณ์โรค
    - ผู้รับผิดชอบ: น.ส.นันท์นภัส สุขใจ (ฝน) อีเมล์ fonitdpc5@yahoo.com
    - ผู้รับผิดชอบ: นายอนุพงศ์ สุขใจ (เอ) อีเมล์ sanupongia@gmail.com
  3) นวัตกรรม
    - ผู้รับผิดชอบ: น.ส.กรรณิกา บัวทะเล (หมิว) อีเมล์ kannika_buatale@hotmail.com
  4) มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) คู่มือการปฏิบัติงาน (WM) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (WI) ถอดบทเรียน
    - ผู้รับผิดชอบ: น.ส.ฉัตรสุดา ลัดสูงเนิน (แยม) อีเมล์ Chatsuda.yam@gmail.com
การส่งเสริมและกำกับคุณภาพผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ก่อนการเผยแพร่ (DDC clearance)
 ขั้นตอนการพิจารณากำกับคุณภาพผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ สคร.9 ก่อนเผยแพร่ (DDC clearance) , แนวทางการประเมินผลงานวิชาการที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ สคร.9 หรือหนังสือแจ้งเวียน , ขั้นตอนการเผยแพร่ผลงานวิชาการผ่านเว็บไซต์ สคร.9 หรือหนังสือแจ้งเวียน , แบบขออนุมัติเผยแพร่ผลงานวิชาการ สคร.9 (แจ้งเวียน 23 ก.พ.2566)
ขั้นตอนการดำเนินงานการดำเนินงานการส่งเสริมและกำกับคุณภาพผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ก่อนการเผยแพร่ของบุคลากรกรมควบคุมโรค (DDC clearance) ปรับปรุงปี 2565 และแบบประเมินขั้นตอนการดำเนินงานฯ
แนวทาง DDC clearance กรมควบคุมโรค (ลิงค์เว็บไซต์กองนวัตกรรม กรมควบคุมโรค)
 
การรับรองจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค มหาวิทยาลัย และสสจ.นครราชสีมา
การรับรองจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค (ระเบียบ หลักเกณฑ์ เอกสาร กระบวนการพิจารณาโครงการวิจัย การเปลี่ยนแปลงโครงร่างวิจัย การขอต่ออายุโครงร่างวิจัย การแจ้งปิดโครงการวิจัย แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการขอรับรอง)
คำแนะนำในการจัดทำและจัดส่งโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 เมษายน พ.ศ.2555)
การยื่นโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
(หัวข้อ >> หน่วยจริยธรรมวิจัยในมุนษย์ >> เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Ethics) )
แนวทางการยื่นโครงการวิจัยเพื่อขอพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ (โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์)
วิธีการใช้งานโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ (ใช้อีเมล์ภาครัฐในการเข้าใช้งาน ขออีเมล์ภาครัฐได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป สคร.9)
ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อักขราวิสุทธิ์)
แบบฟอร์มการตรวจสอบการคัดลอกหรือลอกเลียนวรรณกรรม (แบบอักขราวิสุทธิ์ 1)
 
คู่มือ แนวทางการดำเนินงาน
คู่มือคุณภาพ (QM) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) คู่มือการปฏิบัติงาน (WM) และวิธีการปฏิบัติงาน (WI) สคร.9     
แนวทางการประยุกต์ใช้
principle for safe community
ในการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรค
สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
คู่มือ
อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง
ภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ
ปี 2558
คู่มือระบบเฝ้าระวัง
5 กลุ่มโรค 5 มิติ
(สำนักระบาด
กรมควบคุมโรค)
แนวทางการดำเนินงาน
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
ตามมาตรการ 3-3-1
 
100 วิธีปราบยุงลาย
คู่มืออาสาปราบยุง
(โรคไข้เลือดออก
โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
โรคไข้ปวดข้อยุงลาย)
 
       
สื่อมัลติมีเดีย  VDO Clip
 
 
 
   
วารสารวิชาการ สคร.9

ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI กลุ่มที่ 2)
.
วารสารวิชาการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 เดือนมิถุนายน - กันยายน 2566
วารสารวิชาการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2566
วารสารวิชาการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 2565 - มกราคม 2566
วารสารวิชาการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 เดือนมิถุนายน - กันยายน 2565
วารสารวิชาการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2565
วารสารวิชาการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 - มกราคม 2565
การส่งบทความวิชาการ เพื่อขอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ สคร.9 (อ่านที่ท้ายเล่มวารสาร)
คณะกรรมการพัฒนาวิชาการและนวัตกรรม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2566
คณะกรรมการพัฒนาวิชาการและนวัตกรรม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ปี 2565
หลักสูตรอบรมที่เกี่ยวข้อง E-Learning
การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (E-Learning) สามารถใช้ประกอบการขอทุนวิจัย / แนบประวัตินักวิจัย / ขอ EC
      1. คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตร Good Clinical Practice (GCP)
      2. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
      3. จริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-HSR Online Training)
.
การพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research: R2R) และความรู้พื้นฐานในการทำวิจัย (E-Learning ระบบ DDC academy)
การทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (E-Learning ระบบ DDC academy)
พื้นฐานทางระบาดวิทยา (Basics of Epidemiology) (E-Learning ระบบ DDC academy)
การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระบบบัญชาการเหตุการณ์และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (E-Learning ระบบ DDC academy)
   
ลิงค์เว็บไซต์
ระบบส่งผลิตภัณฑ์วิชาการ สำหรับบุคลากรสคร.9 (E-Tracking ODPC9) << วิธีการใช้งาน >>
คู่มือคุณภาพ (QM) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) คู่มือการปฏิบัติงาน (WM) และวิธีการปฏิบัติงาน (WI) สคร.9
ระบบบันทึกข้อมูลนักวิจัย กรมควบคุมโรค (DDC Researcher Data System)
คลังความรู้กรมควบคุมโรค ตัวอย่างคู่มือ แนวทาง หลักสูตร
ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
กองนวัตกรรมและวิจัย กรมควบคุมโรค
ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (Thai Journals Online: ThaiJO)
ค้นหางานวิจัย ThaiLIS (Thailand Library Integrated System)
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส. หรือ HSRI)
ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)
คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR: Thai National Research Repository)
 
วารสารวิชาการ สคร.9 ปีที่ 23 - ปีที่ 29
(ต.ค.2565 - ม.ค.2566)
ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 2565 - มกราคม 2566
ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 เดือนมิถุนายน - กันยายน 2565
ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2565
ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 - มกราคม 2565
ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 เดือนมิถุนายน - กันยายน 2564
ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2564
ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 - มกราคม 2564
ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 เดือนมิถุนายน - กันยายน 2563
ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563
ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 2562- มกราคม 2563
ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 เดือนมิถุนายน - กันยายน 2562
ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2562
ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 2561- มกราคม 2562
ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - กันยายน 2561 (ปก)
ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561 (ปก)
ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560
ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - กันยายน 2560
 
Link ข้อมูลที่น่าสนใจ
การรับรองจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค
ผลงานวิจัย กรมควบคุมโรค
ข้อมูล KM กรมควบคุมโรค
ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ ผลงานวิชาการ และนวัตกรรม ของหน่วยงานกรมควบคุมโรค
คู่มือ แนวทาง หลักสูตร และมาตรฐาน ที่ผ่านมาตรฐานกรมควบคุมโรค
ทำเนียบนักวิจัย กรมควบคุมโรค
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ กรมควบคุมโรค
วารสารวิชาการ สคร.9 ปี 2547 - 2556
หนังสือเรื่อง “คำศัพท์ไทย-อังกฤษ สำหรับติดต่อราชการและการประชุมระหว่างประเทศ”
(จัดทำโดย: สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
คู่มือการใช้ภาษาไทย-อังกฤษ-พม่า-เขมร สำหรับบุคลากรสาธารณสุข ในการให้บริการสุขภาพแก่ประชากรต่างด้าว
(จัดทำโดย: สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข)
คู่มือการปฏิบัติงานตามกระบวนการหลักของกรมควบคุมโรค ปี 2558 (กระบวนการสร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุน)
   
ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ แนวทางดำเนินงาน
รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการป้องกันแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนแห่งหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิ
    ผู้วิจัย: นายธีรศักดิ์ พรหมพันใจ, พ.ต.หญิงวิมลพรรณ กมลเพ็ชร
    ดำเนินการวิจัย: ปี 2556
รายงานการวิจัยเรื่อง สถานการณ์ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ : กรณีศึกษาชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิ
    ผู้วิจัย: นายธีรศักดิ์ พรหมพันใจ
    ดำเนินการวิจัย: ปี 2557
รายงานการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ของชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิ
    ผู้วิจัย: นายธีรศักดิ์ พรหมพันใจ
    ดำเนินการวิจัย: ปี 2558
แบบประเมินมาตรการ 3-3-1
แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคปอดฝุ่นหิน (Silicosis)
แนวทางสำหรับผู้ขอรับรองเป็น “ทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน” (RTI team)
แนวทางการตั้งด่านชุมชน เพื่อลดอุบัติเหตุ
มาตรการองค์กร เพื่อความปลอดภัยทางถนน
รายงานสรุปผลผลการส่งเสริมการตั้งศูนย์สร่างเมาในด่านชุมชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พื้นที่เขตสุขภาพที่ 9
รายงานสรุปผลการพัฒนาเครือข่ายระดับตำบล ในการสอบสวนความเสี่ยง ของกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง พื้นที่เขตสุขภาพที่ 9
รายงานการสนับสนุนเครือข่ายการป้องกัน และลดปัจจัยเสี่ยงโรคเบาหวาน อุบัติเหตุจราจร การจมน้ำตายในเด็ก พื้นที่นำร่อง รพสต. และอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง
   
   
 
<< ข้อมูลเก่า >>
แบบฟอร์ม ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และลิงค์สืบค้นผลงานวิจัย
 
แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย กรมควบคุมโรค
  โจทย์วิจัย ปี 2559-2561 และแบบฟอร์มเสนอโครงการ
  รายการผลิตภัณฑ์ทางวิชาการและองค์ประกอบของมาตรฐาน
  เกณฑ์การจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางวิชาการของกรมควบคุมโรค
  แบบฟอร์มการเสนอโครงการวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
  แบบเสนอแผนงานวิจัย (ว-1ช) แบบเสนอโครงการวิจัย (ว-1ด) และกรอบคำถามวิจัย ปี 2558-2560 กรมควบคุมโรค
  สรุปข้อเสนอของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค ต่อโครงร่างงานวิจัยสคร.5 (ปี 2550-2553) 24 โครงร่าง
  แนวทางการขอขยายเวลาและการต่ออายุหนังสืออนุมัติจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค
  ข้อมูลการวิจัย กรมควบคุมโรค
  วารสารวิชาการสาธารณสุข (Journal of Health Science)
  Health Science Journals
  ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
  วารสารวิชาการ สคร.5 ปี 2547 - 2556
  ผลงานวิจัย (ปี 2545 - 2554)
  วารสารวิชาการ ที่น่าสนใจ
  การสืบค้น ขอแหล่งทุนจากหน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข
  ลิงค์ห้องสมุด สืบค้นผลงานวิจัย
 
ทำเนียบเครือข่ายและผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัย
  รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ปรึกษาแผนงานควบคุมโรค ยุทธศาสตร์และประเด็นเชิงระบบ ปี 2561 (ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค)
  ทำเนียบความเชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค ปี 2560 (ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค)
  ทำเนียบนักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญ (ที่มา: สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค)
  ทำเนียบเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ สคร.5 6 7 และผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัย
  ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัย และผู้ช่วยบันทึกข้อมูลวิจัย สคร.5
  ทำเนียบสมาชิกเครือข่ายวิจัยพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 (จากการประชุมวันที่ 12 ตุลาคม 2552)
  ทำเนียบโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2551
  ทำเนียบการวิจัย 2552 สภาวิจัยแห่งชาติ
     
ผลงานวิจัย
  ผลงานวิจัยปี 2554 download>> [1] :: [2]
 
  ผลงานวิจัยปี 2553 download>> [1] :: [2]
 
  ผลงานวิจัยปี 2552 download>>
  1. การวิจัยปฏิบัติการ แบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาแนวทางการป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน โดยใช้การจัดการความรู้ในเครือข่ายสุขภาพระดับตำบลจังหวัดชัยภูมิ
คณะผู้วิจัย : นางอินท์ฉัตร สุขเกษม*, นายไพโรจน์ พรหมพันใจ*, นายธีรศักดิ์ พรหมพันใจ*, นางสาวศิริวรรณ อุทธา*, นางอรณิชา เบลล์*, นายพีรยศ ย่อมสูงเนิน**, นายโกศิลป์ ภิรมย์ไทย***, นายสาคิด ปัญญายิ่ง****
* สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
** ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านลาด ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
*** สถานีอนามัยหนองฉิม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
**** ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านธาตุ อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
  2.

ประสิทธิผลของทรายเคลื?อบสาร temephos 1% ต่อลูกน้ำยุงลาย ( Aedes aegypti Linnaeus ) ในภาชนะที่ใช้น้ำหมุนเวียน ในหลังคาเรือนของพื้นที่เขตสาธารณสุขที่ 14 , 2552.
คณะผู้วิจัย : นางสาว วิรัชยา คงถาวร , นาย วศิน เทพเนาว์ , นางสาว ปาริฉัตร เสาสูง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา

  3.

การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคในชุมชนเพื่อการป้องกันโรคพิษสารกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรปลูกผักในตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ปี 2551-2552
คณะผู้วิจัย : กัลยาณี จันธิมา*, จันทรกาญจน์ แสงรัตนชัย*, นาง นันทนา แต้ประเสริฐ *, ภักวิภา งอกชัยภูมิ **
* สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
** สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านเขว้า

  4.

การดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ขององค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่สาธารณสุข เขต 14
คณะผู้วิจัย : กัลยาณี จันธิมา *, จันทรกาญจน์ แสงรัตนชัย *, นาง นันทนา แต้ประเสริฐ *, ภักวิภา งอกชัยภูมิ **
* สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
** สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านเขว้า

  5.

สถานการณ์ปัญหาและสาเหตุการจมน้ำเสียชีวิตของกลุ่มเด็กอายุ 0-14 ปี จังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ. 2550
คณะผู้วิจัย : นายประดิษฐ์ ทองจุ่น และคณะผู้วิจัย
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา

  6. ความชุกของอาการจากพิษสารกำจัดศัตรูพืช ในพื้นที่สาธารณสุข เขต 13 ปี 2551 – 2552
คณะผู้วิจัย : นันทนา แต้ประเสริฐ, กัลยาณี จันธิมา, กุศล ชื่นเมืองปัก, สมศักดิ์ พึ่งภูมิ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
 
ผลงานวิจัยปี 2551 download>>
  1. การสำรวจการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลังถูกสัตว์กัดของประชากรในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 13 ปี 2551
(สุรชัย ศิลาวรรณ, ธนเดช สัจจวัฒนา, จันทรา กฤษณสุวรรณ, เฉลิมพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา, พงษ์พิษณุ ศรีธรรมานุสาร : สคร.5)
  2. การสำรวจยุงพาหะนำโรคมาลาเรียในพื้นที่ปลูกยางพารา บ้านซับไทรทองพัฒนา ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
(ปาริฉัตร เสาสูง, วิรัชยา คงถาวร, วศิน เทพเนาว์, จงรัก ประทุมทอง, สุริยันต์ บุติมาลย์, พิเชษฐ์ ท่วงจันทึก, มยุรี บุญเรืองศรี, วิจิตร โกสละกิจ, ดอกรัก ฤทธิ์จีน : สคร.5)
  3. แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคเอดส์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
(ญาดา โตอุตชนม์, นงนุช หลอมประโคน, โกเมศ อุนรัตน์, นิยม ไกรปุย : สคร.5)
  4. บทบาทและความพร้อมในการดำเนินงานด้านสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล
(มยุรี บุญเรืองศรี, จงรัก ประทุมทอง, บุญญาพร อดิศัยรัตกุล, ปาริฉัตร เสาสูง : สคร.5)
  5. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกผัก อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
(อนุเทพ แซ่เล้า, กัลยาณี จันธิมา, ภัคทิกา งอกชัยภูมิ, นันทนา แต้ประเสริฐ : สคร.5)
  6. ความต้องการความรู้เกี่ยวกับผักปลอดภัยจากสารพิษของผู้บริโภคในเขต 13
(กุศล ชื่นเมืองปัก, กัลยาณี จันธิมา, จันทรกาญจน์ แสงรัตนชัย, สมศักดิ์ พึ่งภูมิ, ลักขณา สีนวลแล : สคร.5)
  7. ระดับความไวของยุงลายต่อสารเคมีกำจัดพาหะนำโรคไข้เลือดออกในพื้นที่อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
(อภิรัตน์ โสกำปัง, วศิน เทพเนาว์, ดอกรัก ฤทธิ์จีน, วิรัชยา คงถาวร, ปาริฉัตร เสาสูง, วิจิตร โกสละกิจ, เดชาธร วงศ์หิรัญ : สคร.5)
  8. ประสิทธิภาพของโปรแกรม TBR เพื่อการรายงานผลทางห้องปฏิบัติการของเชื้อวัณโรคผ่านอินเทอร์เน็ต ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
(เชษฐ์ ศาสตร์ใหม่ : สคร.5)
 
ผลงานวิจัยปี 2550 download>>
1. ประสิทธิผลการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูงของแกนนำครอบครัว โดยใช้สมุดบันทึก ในโรงพยาบาลชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ปี 2549
ผู้วิจัยหลัก :  นาง นัยนา อาภาสุวรรณกุล
2. ความไวต่อสาร cypermethrin 10 % ของยุงลาย ( Aedes aegypti Linn.) ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
ผู้วิจัยหลัก :  นาย วศิน เทพเนาว์
3. การเฝ้าระวังยุงพาหะนำโรคมาลาเรียเบื้องต้นในพื้นที่ปลูกยางพารา กิ่งอำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
ผู้วิจัยหลัก :  นาย วิจิตร โกสละกิจ
4. ประเมินผลมาตรการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางบก โดยใช้ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 13
ผู้วิจัยหลัก : นาง กาญจนา ยังขาว และคณะ
5. การป้องกันและควบคุมปัญหาสุขภาพของวัยรุ่นในสถานศึกษาของเขตสาธารณสุขที่ 13 โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (การสูญเสียการได้ยิน การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่ โรคเอดส์ สุขภาพจิต และโรคอ้วน)  
ผู้วิจัยหลัก : นพ.ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร และคณะ
6. การแสวงหาบริการสาธารณสุขและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของหญิงอาชีพพิเศษ ภายหลังปฎิรูปราชการในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ผู้วิจัยหลัก : นางวิมลจันทร์ นาคจันทึก
 
ผลงานวิจัยปี 2549 download>>
1. ขั้นตอนการผลิตที่มีโอกาสปนเปื้อนเชื้อ Coliform bacteria ในโรงงานผลิตน้ำดื่มและน้ำแข็งในเขตตรวจราชการที่ 13 ปี 2549 
สุรชัย ศิลาวรรณ ธนเดช สัจจวัฒนา ประภาพรรณ พรหมหิรัญกุล กรุณา ตีรสมิทธ์
สมชาย สิทธิโอภากุล สมชาย แช่มชูกลิ่น บำเพ็ญ เกงขุนทด
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา*
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ นครราชสีมา**
ศูนย์อนามัยที่ 5 นคราชสีมา***
2. การประเมินผลความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนในเด็กอายุ 0-5 ปี ของจังหวัดใน เขตตรวจราชการที่ 13 ปี 2549 
สาธิต ศรีธรรมานุสาร เฉลิมพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
จันทรา กฤษณสุวรรณ บำเพ็ญ เกงขุนทด
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
3. การประเมินผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนของจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 13 ปี 2549 
สาธิต ศรีธรรมานุสาร ธนเดช สัจจวัฒนา สุรชัย ศิลาวรรณ ศักดิ์สิทธิ์ ทานกระโทก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
4. การประเมินผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนกของจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 13 ปี 2549 
จันทรา กฤษณสุวรรณ สุรชัย ศิลาวรรณ เฉลิมพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา สุพุฒิ ปิ่นนิกร

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
5. การศึกษาความชุกของการเกิดโรคอหิวาตกโรคในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการอุจจาระร่วงอย่างแรงที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลชุมชน เขต 13 ในช่วงเทศกาลสำคัญ 
ธนเดช สัจจวัฒนา จันทรา กฤษณสุวรรณ สุรชัย ศิลาวรรณ
สุพุฒิ ปิ่นนิกร บำเพ็ญ เกงขุนทด
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
6. การประเมินผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคอุจจาระร่วงและโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจ ในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ของจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 13 ปี 2549 ธนเดช สัจจวัฒนา เฉลิมพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา บำเพ็ญ เกงขุนทด สุพุฒิ ปิ่นนิกร สุรชัย ศิลาวรรณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
7. การพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายและแกนนำในการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน PCU รพ.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ปี 2549
ชุติดาภา ลอยทะเล* นัยนา อาภาสุวรรณกุล** กรวิภา สอนปัญญา
*
*รพ. ชุมพลบุรี
**สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
8. อัตราความชุกกลุ่มอาการเมตาบอลิกในประชากรผู้ใหญ่ของอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
Prevalence of the metabolic syndrome among adults Chumponburi District, Surin Province
 
วิษณุชัย วิไลสกุลยง* จเด็ด ดียิ่ง** วิไลวรรณ วงศ์ทิมากร**
*สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา

**โรงพยาบาลชุมพลบุรี
9. รูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูงของแกนนำ ครอบครัวโดยใช้สมุดบันทึก โรงพยาบาลชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ปี 2549 
นัยนา อาภาสุวรรณกุล* ชุติดาภา ลอยทะเล** กรวิภา สอนปัญญา** สำลี เรืองศรี*

*สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา

**รพ. ชุมพลบุรี
10. การประเมินการดูแลผู้ป่วยเบาหวานโดยการตรวจระดับน้ำตาลสะสม HbAlc ที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ปี 2549 
รัตนาภรณ์ ฮิมหมั่นงาน* จเด็ด ดียิ่ง** วิไลวรรณ วงศ์ทิมากร** นัยนา อาภาสุวรรณกุล*

*สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
**โรงพยาบาลชุมพลบุรี
11. รูปแบบการพัฒนาข้อมูลข่าวสารและการให้ความรู้โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 
เปรมปรีดิ์ ชวนะนรเศรษฐ์* กรวิภา สอนปัญญา** บุญยืน แสงงาม** ปํญญา รัตนวรรณ**
*สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
**โรงพยาบาลชุมพลบุรี
12. อ้วนและการบำบัดManagement of overweight and obese adults 
วิษณุชัย วิไลสกุลยง
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
13. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ในนักเรียนมัธยมศึกษา (Behavior Modification of Alcohol drinking among High school Students) 
สุทธิลักษณ์ หนูรอด เบญจมาศ อุนรัตน์

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
14. ประสิทธิผลการประยุกต์ใช้การตลาดเชิงสังคมในการส่งเสริมการรับบริการอดบุหรี่ของกลุ่มทหารชั้นประทวนในค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
The effectiveness of an Application of Social Marketing in promoting stop Cigaratt Smoking Service in non-Commissioned officers in Suranaree Fort Nakhon Ratchasima Province 

ศรีสมร กมลเพ็ชร* นัชชา พรหมพันใจ* วีระศักดิ์ คงสืบชาติ*
สุพรรณี เจริญวงศ์เพ็ชร* นิ่มนวล พรายน้ำ* ฉัตรพิมล ชุนประสาน**
*สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา

**โรงพยาบาลค่ายสุรนารี
15. ความไวของลูกน้ำและตัวเต็มวัยของยุงลายต่อสารเคมีกำจัดแมลงในพื้นที่สาธารณสุขเขต 13 ปี 2549
Susceptibility to Insecticides of Larvae and Adult of Aedes aegypti in area of public Health Zone 13, B.E. 2006
 
อภิรัตน์ โสกำปัง วิจิตร โกสละกิจ วศิน เทพเนาว์
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
16. การประเมินผลผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเทคนิคการพ่นสารเคมีเพื่อควบคุมและกำจัดยุงลายในพื้นที่สาธารณสุขเขตที่ 13 พ.ศ. 2549
The Evaluation of Space Spray Techniques Training for Control Aedes Aegypti in Public Health Region 13 in 2006.

อภิรัตน์ โสกำปัง
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
17. สภาพการทำงานที่มีผลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาล พื้นที่สาธารณสุขเขต 13
Condition at work factors affective to Complication in Pregnancy of Hospital Health Worker, Public Health Inspection Region 13
 

วิเศษ วริศรางกุล* สุธารัตน์ วิทย์ชัยวุฒิวงศ์* สุพรรณี เจริญวงค์เพ็ชร*
จารุชา กะภูทิน** เฉลียม ตามสีรัมย์***
*สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
**โรงพยาบาลสุรินทร์
***สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
18. แบบแผนความคิดโรคเรื้อนของประชาชนในหมู่บ้านชาติพันธุ์ส่วย (กูย) กรณีศึกษา บ้านหมื่นศรีใหญ่ ตำบลหมื่นศรี อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 
นิยม ไกรปุย โกเมศ อุนรัตน์ ญาดา โตอุตชนม์ สุนทรา ไพฑูรย์
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
19. การพัฒนาคุณภาพการบริการตรวจรักษร วัณโรค โรคเรื้อน กรณีศึกษาศูนย์สาธิตบริการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
The Development of the Patient Satisfaction for Tertiary Health Service (Tuberculosis and Leprosy) at the Demonstration Service Center, Office of Disease Prevention and Control 5 th Nakhon Ratchasima
 
อติภา กมลวัทน์ นาตยา พันธุ์รอด
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
20. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสม่ำเสมอในการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคที่มารับบริการที่ศูนย์สาธิตบริการวัณโรค โรคเรื้อน เขต 5
Factors associated with compliance of pulmonary Tuberculosis patients at Demonstration Clinic Leprosy and Tuberculosis region 5 
อติภา กมลวัทน์ นาตยา พันธุ์รอด สุนทรา ไพฑุรย์

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
21. มุมมองของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ (กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์)
The Views of Local Organization ‘s Administrator on AIDS Response, Nakhonratchasia and Burirum provinces
.
 
มยุรี ศิลป์ตระกูล ปนัดดา ไชยชมภู ทิติยาณี เทพหัสดิน ณ อยุธยา
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นคราชสีมา
22. การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคในชุมชนที่เหมาะสมต่อโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ จังหวัดนครราชสีมา (ระยะที่ 1)
Community base surveillance system development which becoming for Emerging Infectious Disease, Nakhon Ratchasima proveince (phase 1) 

กาญจนา ยังขาว สุทธิลักษณ์ หนูรอด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
23. การประเมินความไวของระบบเฝ้าระวังโรค (รง.506) ในเขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 13
The Evaluation of Surveillance system sensitivity in Public health region 13
 

นันทนา แต้ประเสริฐ กัลยาณี จันธิมา สุทธิลักษณ์ หนูรอด สาธิต ศรีธรรมานุสาร

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
24. การใช้สารกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในเขตสาธารณสุข 13
Pesticides Usage of Farmers in public Health Zone 13
 
กัลยาณี จันธิมา
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
25. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการนำเสนอข่าวสารการป้องกันควบคุมโรคของหนังสือพิมพ์รายวัน : กรณีศึกษาหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
Influential factors for preventive and disease control information presentataion of daily news newspaper
 
วีระศักดิ์ คงสืบชาติ นัชชา พรหมพันใจ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
 
ผลงานวิจัยปี 2548 download>>
1. การประเมินผลการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสถานีอนามัย / ศูนย์สุขภาพชุมชนใน เขต 5Evaluation of Expanded Programme on lmmunization of Primary Health Care Unit in Region 5  
สุรชัย ศิลาวรรณ จันทรา กฤษณสุวรรณ สาธิต ศรีธรรมานุสาร บำเพ็ญ เกงขุนทด
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
2. การแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ปี พ.ศ. 2548
Prevention and Control of Rabies in Bangruad District Burirum Province in 2005.
 

สุรชัย ศิลาวรรณ โกเมนทร์ ทิวทอง สายัณฑ์ ขันโสม เสถียร คบแก้ว นิภา สุทธิพันธ์

*สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา

** โรงพยาบาลบ้านกรวด

***สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านกรวด

****สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านกรวด
*****สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
3. ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนในนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2547
Coverage of Vaccination in Prathom 1 and Prathom 6 Student of Mahasarakarm Province in 2004
 

สาธิต ศรีธรรมานุสาร
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
4. ระบาดวิทยาการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคนและในสัตว์ของประชากรในพื้นที่สาธารณสุขเขต 5 ปี 2548
Epidemiology and Prevention of rabies contacts in manand animal in region 5, 2005.
 
ธนเดช สัจจวัฒนา สาธิต ศรีธรรมานุสาร จันทรา กฤษณสุวรรณเฉลิมพร นามวงศ์ สุรชัย ศิลาวรรณ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
5. แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง จังหวัดสุรินทร์ ปี 2548
Guide Line of Behaviour Changing for Prevention Diabetes and Hypertension in Surin Province, 2005
 
รัตนาภรณ์ ฮิมหมั่นงาน* จเด็ด ดียิ่ง** ประทีป ตลับทอง*** มงคล ภูติธนารักษ์**** นัยนา อาภาสุวรรณกุล*
*สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา

**รพ.ชุมพลบุรี
***รพ.สังขะ
**** รพ.จอมพระ
6. การประเมินความเสี่ยงของการที่ประชาชนได้รับสารก่อมะเร็ง (ไนเตรท) จากอาหารในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับในอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
Risk Assessment in Consuming Food Contaminated with Carcinogen (Nitrate) in Risk Area of Liver Carcinoma at Chaiyaphum province
. 

สมศักดิ์ นิลพันธ์
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
7. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนชาย ชั้นมัธยมศึกษาในเขตเทศบาลนครราชสีมา
Factors Related with Smoking Behavior Among Male Student in Secondary School of Nakhon Ratchasima Municipality region
 
ลักลีน วรรณประพันธ์
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
8. การสูบบุหรี่ของพระภิกษุสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์Smoking Prevalence Among Monks in Burirum province. 
ประดิษฐ์ ทองจุ่น เดชา เจริญมิตร เบญจมาศ อุนรัตน์ นิ่มนวล พรายน้ำ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
9. การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.4 ปากช่อง โดยใช้กระบวนการพัฒนาองค์กร ปี 2548
Administration development of 5.4 th Vector Borne Disease Control Center Pakchong District By Organization Development Process in 2005. 
ธวัลรัตน์ แดงหาญ ไพโรจน์ พรหมพันใจ บัณฑิต วรรณประพันธ์

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
10. การดำเนินงานป้องกันควบคุมไข้มาลาเรียในท้องที่ผสมผสานงานควบคุมไข้มาลาเรียของหน่วยงานสาธารณสุข ในเขต 5 ปี 2548
Prevention and Control in Malaria Implemented Area of Public Health Sector Region 5 in 2005
 
ธวัลรัตน์ แดงหาญ บัณฑิต วรรณประพันธ์ ม้วน พยัคศรี
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
11. กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนรวมเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
Participatory Learning for prevention and control of Dengue Haemorrhagic Fever
 
ธนวัน แสงพิศุทธ์* ทัศนีย์ ศิลาวรรณ ** วิจิตร โกสละกิจ* สาคร ยอดป้องเทศ***สุรศักดิ์ ปรุงฆ้อง*** กมล ภูวนกลกรรม*** ศุภชัย ปิดตานัง***ประเชิญ นราสูงเนิน**** สรรเพชร ช่างเชื่อม****
*สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
** คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

***สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

****สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
12. ผลสัมฤทธิ์โครงการผนึกพลังเยาวชนไทยต้านภัยไข้เลือดออก เขต 5 ปี 2547
Effectiveness of Dengue Haemorrhagie Fever Control Project by Thailand' s Youth in Region 5, 2004
 
บัณฑิต วรรณประพันธ์ อภิรัตน์ โสกำปัง ธนวัน แสงพิศุทธ์
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
13. ความชุกของไข้มาลาเรียในทหารพรานและตำรวจตะเวนชายแดนที่ปฏิบัติการบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
Prevalence of Malaria in Ranger and Border Patrol Police of Thai-Cambodia Border Area in 2004.
อภิรัตน์ โสกำปัง ธวัลรัตน์ แดงหาญ ดอกรัก ฤทธิ์จีน ประทีป บุญส่ง

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
14. ระดับความไวต่อสารเคมีกำจัดแมลงของยุงลายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ปี พ.ศ. 2548
Susceptibility to Insecticides of Aedes Aegypti in Area of Office of Prevention and Control Disease Region 5 in 2005.
 

อภิรัตน์ โสกำปัง วิจิตร โกสละกิจ ดอกรัก ฤทธิ์จีน

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
15. ประสิทธิผลของเครื่องพ่นเคมีฝอยละอองสะพายหลังชนิดเครื่องยนต์ขนาด 1.6 แรงม้า กับชนิดเครื่องยนต์เกินกว่า 2 แรงม้าที่ใช้ปฏิบัติงานในหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ปี พ.ศ. 2548
Efficiency and Satisfaction between 1.6 Horsepower and over 2 Horsepower Carry ULV Using in Region 5 in 2005.
 
วิจิตร โกสละกิจ ดอกรัก ฤทธิ์จีน อภิรัตน์ โสกำปัง
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
16. การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชนในหมู่บ้านชนบทที่มีผู้ป่วยและไม่มีผู้ป่วยไข้เลือดออก จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2547
Comparison of Prevention and Control of Dengue Hemorrhagic Fever of People Living in Villages which Have and Don' t Have Patients of Surin Province in 2004.
 

สุนันทา พันขุนคีรี สรายุทธ์ ใจอ้าย สุริยันต์ ปุติมาลย์

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
17. ระบาดวิทยาและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตของผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุขนส่ง โดยการวิเคราะห์ตรวจสอบหลายปัจจัย ในเขต 5 พ.ศ. 2547
กาญจนา ยังขาว นันทนา สุขมา

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
18. การประเมินความไม่เหมาะสมของการใช้สถิติในงานวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
The Evaluation of Inappropriate Statistical Reporting in Research Articles in diseases Control Journal 
นันทนา สุขมา กัลยาณี จันธิมา

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
19. ประสิทธิผลการอบรม การสอบสวนโรคสำหรับทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วของหน่วยคู่สัญญาบริการปฐมภูมิ ในเขต 5
Effectiveness of Investigation Training Programme for Surveillance Rapid Response Team of Contracting Unit for Primary Care in Region 5
 

กัลยาณี
จันธิมา กาญจนา ยังขาว
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
20. การประเมินคุณภาพระบบเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ในเขต 13 ปี 2547
Evalution about Quality of Surveillance System for Occupational and Environmental Diseases in Region 13, 2004 

กัลยาณี จันธิมา นันทนา สุขมา

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
21. ความพึงพอใจของผู้ป่วยที่รับยาต้านไวรัสเอดส์ โครงการ NAPHA เขต 5Satisfaction of Patients on ART under the NAPHA project in Region 5. 
ธวัช บูรณถาวรสม ดวงจันทร์ จันทร์เมือง ธันวดี รู้รอบ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
22. พฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีของกลุ่มวัยรุ่นชาย ในเขต 5 ปี พ.ศ. 2547
Behavior Related to HIV Infection of Male Youth in Region 5, 2004

มยุรี ศิลป์ตระกูล ศิวยุทธ์ สิงห์ปรุ เสาวลักษณ์ บุญโนนแต้
ประสิทธิ์ ไกยราช สมศรี บุญมี วัชรินทร์ แก้วมรินทร์
23. การประเมินผลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ขององค์กรพัฒนาเอกชน ในเขต 5 พ.ศ. 2546
Evaluation of AIDS Prevention and Correction Project by None Governmental Organization in Region 5, 2003. 

พจนีย์ กาญจนศิลป์ สุนันทา มงคลจิตร วารินทร์ ชิมรส วิริยา ศรีบุญเรือง
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
24. ประสิทธิผลการรักษา ผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ด้วยยาต้านไวรัส ในพื้นที่เขต 5 ปี 2547
Evaluation On HIV-Infected Patients and Acquired Immunodeficiency Syndrome Patients Treated by Antiretroviral Drug in Region 5, 2004.  

ปนัดดา ไชยชมภู ทิติยาณี เทพหัสดิน ณ อยุธยา
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
25. การพัฒนาระบบการให้บริการงานควบคุมโรคเรื้อนอย่างมีส่วนร่วม อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์
Participation Development of Leprosy Control at Bangroud District, Buri ram province 

โกเมศ อุนรัตน์ ญาดา โตอุตชนม์ โกเมนทร์ ทิวทอง นิยม ไกรปุย
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
26. อัตราการตรวจพบ Anti PGL-1 ในกลุ่มผู้สัมผัสโรคเรื้อนร่วมบ้าน ในพื้นที่เขต 5
Incidence of Anti PGL-1 in Leprosy Contact Cases in Region 5 

สุนทรา ไพฑูรย์ นิยม ไกรปุย ญาดา โตอุตชนม์ โกเมศ อุนรัตน์

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
27. กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำแผนแก้ไขปัญหาโรคเรื้อนของบ้านปอแดง ตำบลช่องแมว กิ่งอำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
Community Participation Process on Village Leprosy Problem Planning Ban Paudang Community Tumboon Chongmaue Lamtamanchai District Nakhon Ratchasima Province.
 

นิยม ไกรปุย นาตยา พันธุ์รอด สุนทรา ไพฑูรย์ โกเมศ อุนรัตน์

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
28. ความพร้อมของศูนย์สุขภาพชุมชน และหน่วยคู่สัญญาหลักของจังหวัดนครราชสีมา ในการจัดระบบบริการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคและกามโรค พ.ศ. 2548
Preparedness of Primary Care Unit and Contracting Unit for Primary Care of Nakhon Ratchasima in Service System Arrangement for Tuberculosis and Venereal Patients in 2005. 
ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ศรีมงคล ประยูรยวง เชษฐ์ ศาสตร์ใหม่
วิมลจันทร์ นาคจันทึก นุชนภางค์ เขียวเขว้า
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
29. อุบัติการณ์วัณโรคปอดในผู้สัมผัสร่วมบ้านของผู้ป่วยวัณโรคเสมหะบวกของศูนย์วัณโรคเขต 5 นครราชสีมา พ.ศ. 2548
Incidence of Pulmonary Tuberculosis in Household Contact of Smear positive pulmonary TB patients of 5 th Zonal TB Center Nakhon Ratchasima in 2005.
 

วิมลจันทร์ นาคจันทึก สุนทรา ไพฑูรย์

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
30. ประสิทธิผลการใช้การตลาดเชิงสังคมในการส่งเสริมการมารบบริการตรวจวัณโรคของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดนครราชสีมา
The Effectiveness of Social Marketing in Promoting Tuberculosis Examination Among the Population at Risk in Nakhon Ratchasima Province.
 
นัชชา พรหมพันใจ ศรีสมร กมลเพ็ชร เชษฐ์ ศาสตร์ใหม่ ศรีมงคล ประยูรยวง
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
31. การพัฒนางานป้องกันควบคุมวัณโรคโดยการมีส่วนร่วมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
Development of TB prevention and Control by Participation in Amphur Muang. Nakhon Ratchasima. 

สุชัญญา มานิตย์ศิริกุล
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
32. อัตราการดื้อต่อยาในผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ ซึ่งมารับบริการที่ศูนย์สาธิตบริการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ระหว่างปีงบประมาณ 2543-2547
Drug Resistant Rate Among New Pulmonary Tuberculosis Patients Who Attended TB Demonstration Clinic of Office of Disease Prevention and Control 5 th Nakhon Ratchasima Between 2543-2547.
 

วิษณุชัย วิไลสกุลยง เศวต ชำนาญกรม
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
33. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเสี่ยงการเกิดโรคหืดจากการทำงานของผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มแรงงานนอกระบบ : ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้านวม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
Risk Factors of Occupational Asthma in OTOP Workers. A Case study of Blanket Related Workers Exposure to Dust in Nakhon ratchasima Province. 

ศรีสมร กมลเพ็ชร วิเศษ วริศรางกุล ธวัช บูรณถาวรสม
จันทรกาญจน์ แสงรัตนชัย ฮาเลน เจ๊ะมาริกัน
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
34. ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในโรงงานเขตอุตสาหกรรมสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
Factors Affecting Stress of Factory Safety officer at Suranaree Industrial Estate, Nakhon Ratchasima Province

วาณี สุขพงษ์ไทย สุพรรณี เจริญวงศ์เพ็ชร์ วิเศษ วริศรางกูล
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
35. การศึกษาสภาสวะสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในการทำงานของแรงงานนอกระบบในพื้นที่สาธารณสุขเขต 13 กรณีศึกษากลุ่มอาชีพทอไหมพรม
Health Condition and Working Environmental Study of Domestic Labor in Public Health Region 13 Case study in Weaving Group. 

สุธารัตน์ วิทย์ชัยวุฒิวงศ์ วิเศษ วริศรางกูล

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
36. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความพึงพอใจของบุคลากรต่อบรรยากาศภายในองค์กรของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ปี 2548
Ractors Related to Satisfaction of Personnel with Organization Climate of The Office of Disease Prevention and Control 5 th Nakhon Ratchasima, 2005. 

อรณิชา เจียมผักแว่น จันทกานต์ วลัยเสถียร

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
 
ผลงานวิจัยปี 2547 download>>
1. การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์สุขภาพชุมชนเปรียบเทียบก่อนและหลังการปฏิรูประบบราชการและ
โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
The Prevention and Control of Communicable Diseases in Primary Health Care Unit: Comparison Between Before and After the Govemmental Reform and Universal Health Care Coverage Project
สุรชัย ศิลาวรรณ จันทรา กฤษณสุวรรษ เฉลิมพร นามวงศ์

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
2. การดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคหัดของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัย : เปรียบเทียบระหว่างพื้นที่ที่มีและไม่มีรายงานผู้ป่วยโรคหัด จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2546
Performance on Measles lmmunization among Health Workers Working at Health Center: Comparison between Case-reported and Noncase-reported Areas, Nakhonratchasima Province, 2003
 
ธนเดช สัจจวัฒนา จันทรา กฤษณสุวรรณ สาธิต ศรีธรรมานุสาร
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
3. ระบาดวิทยาของผู้ป่วยอุจจาระร่วงอย่างแรงที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทั่วไปหรือโรงพยาบาลศูนย์ เขต 5 พ.ศ. 2546
Epidemiology of Severe Diarrhea Cases Admitted in General or Regional Hospitals in Region 5, 2003
สุธารัตน์ วิทย์ชัยวุฒิวงศ์ ธนเดช สัจจวัฒนา สุรชัย ศิลาวรรณ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
4. อัตราการติดเชื้อเลปโตรรายใหม่ของประชากรที่อาศัยในพื้นที่ที่มีและไม่มีรายงานผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรซีสของจังหวัดบุรีรัมย์
The incidence of Leptospires infection in Reported and Unreported Area of Leptospirosis Case in Burirum Province 
สุรชย ศิลาวรรณ สุธารัตน์ วิทย์ชัยวุฒิวงศ์ จันทรา กฤษณสุบรรณ ธงชัย สิทธยุโณ

*สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ** สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
5. ความสัมพันธ์ระหว่างการติดเชื้อพยาธิใบไม้และการบริโภคสารก่อมะเร็งกับการเกิดโรคมะเร็งตับ จังหวัดชัยภูมิ
Relation of Liver Fluke Infection and Carcinogen Taking with Liver Cancer in Chaiyaphum Province
 
สุนทรา ไพฑูรย์ สมศักดิ์ นิลพันธุ์
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
6. สภาพทางสังคมของผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายชนิดแบบ MDR-TB ของศูนย์วัณโรคเขต 5 นครราชสีมา พ.ศ. 2547
Social Conditions of Multi-drug Resistant Tuberculosis Patients at 5 th Regional Tuberculosis Center Nakhonratchasima 2004

ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ศรีมงคล ประยูรยวง
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
7. การพัฒนาบทบาทและศักยภาพของเจ้าหน้าที่มาลาเรียในการควบคุมวัณโรค อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
Empowerment of Malaria Staff for Tuberculosis Control in Bumnetnarong District, Chaiyaphum Province
 
สุชัญญา มานิตย์ศิริกุล สุนทรา ไพฑูรย์ นุชนภางค์ เขียวเขว้า ศรีมงคล ประยูรยวง
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
8. รูปแบบเชิงเหตุและผลของปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาก่อนการรักษาในผู้ป่วยโรคเรื้อน จังหวัดบุรีรัมย์
A Causal Model of Factors Related to Time before Treatment Seeking Among Leprosy patients at Burirum Province
 

โกเมศ อุนรัตน์ ญาดา โตอุตชนม์ นิยม ไกรปุย
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
9. การพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ ในสถานศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ปี 2547
Model Development of participatory Action Research about AIDS Prevention in School in Surin Province 2004
 
ทิติยาณี เทพหัสดิน ณ อยุธยา ปนัดดา ไชยชมภู มยุรี ศิลป์ตระกูล ธันวดี รู้รอบ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
10. ความชุกต่อโรคเบาหวานและภาวะเบาหวานแฝงในประชากรกลุ่มญาติ ผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนจอหอ ปี พ.ศ. 2547
Prevalence to Diabetes Mellitus and lmpair Glucose Tolerance in Relative of DM Cases in Chor-Hor Primary care Unit Nakhonratchasima Province 2004
นัยนา อาภาสุวรรณกุล รัตนาภรณ์ ฮิมหมั่นงาน นุชนภางค์ เขียวเขว้า
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
11. ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนน ช่วงเทศกายสงกรานต์ ของประชาชนในเขต 5 พ.ศ. 2547
Characteristics Relatedd to Toad Traffic Accident During Songkran Festival among Population in Zone 5, 2004
 
เปรมปรีดิ์ ชวนะนรเศรษฐ์ สมชาย ตั้งสุภาชัย เดชา เจริญมิตร สำลี เรืองศรี อมร ถกลจิตร ประดิษฐ์ ทองจุ่น
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นคราชสีมา
12. พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชาชนในเขต 5 ปี 2547
Cigarette Smoking Behaviors of the people in Region 5, 2004
 
นิ่มนวล พรายน้ำ ประดิษฐ์ ทองจุ่น เดชา เจริญมิตร อมร ถกลจิต สำลี เรืองศรี
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
13. รูปแบบการเลิกการสูบบุหรี่ของบุคลากร ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ปี 2547
Effectiveness of Smoking Quitted Programme in 5 th Office of Disease Prevention and Control, Nakhonratchasima 2004
 

นิ่มนวล พรายน้ำ รัตนา ยอดอานนท์ นัยนา อาภาสุวรรณกุล เบญจมาศ อุนรัตน์

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
14. สิ่งคุกคามต่อสุขภาพของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 10 และ 30 เตียง ในพื้นที่เขต 5 ปี 2547
Health Hazard of the Community Hospital Officers in Region 5, 2004
 
วิเศษ วริศรางกูล* ประภัสสร ขันธปรีชา * จันทรกาญจน์ แสงรัตนชัย * สุพรรณี เจริญวงค์เพ็ชร์* เฉลียว ตามสีรัมย์**
*สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา

**สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
15. เกณฑ์การวินิจฉัยไข้ไม่ทราบสาเหตุที่โรงพยาบาลชุมชนใน เขต 5 ปี 2546
Diagnostic Criteria for FUO in the Community Hospitals, Zone 5, 2003
กัลยาณี จันธิมา นันทนา สุขมา กุศล ชื่นเมืองปัก

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
16. การศึกษาการรอดชีพของผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อ HIV ร่วมด้วยในผู้ป่วยที่รักษาตามวิธี
Directly Observed Treatment Short-course; DOTS ในเขต 5The Study of Tuberculosis with HIV Infection Survival in Directly Observed Treatment Short-course in Public Health Region 5
 

นันทนา สุขมา กัลยาณี จันธิมา
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
17. ศักยภาพของห้องปฏิบัติการในการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อที่อาจเป็นสาเหตุของไข้ไม่ทราบสาเหตุในโรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดนครราชสีมา
Potentiality of Laboratory of Community Hospitals in Nakhonratchasima in Diagnosis Fever of Unknown Origin

สุนันทา มงคลจิตร สุนทรา ไพฑูรย์ ธัญภา จันทร์โท

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
18. การศึกษาอันตราการเกิดโรค Scrub Typhus ในกลุ่มเสี่ยงของจังหวัดบุรีรัมย์ กรณีศึกษาพื้นที่เสี่ยงสูง 1 หมู่
Scrub Typhus in Risk Group of Burirum Province Case Study in One High Risk Village
 

ศรีสมร กมลเพ็ชร สุรชัย ศิลาวรรณ ธนวัน แสงพิศุทธ์

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
19. การควบคุมลูกน้ำยุงลายโดยใช้สารสกัดชีวภาพในความเข้มข้นต่างกัน
Bioextract Testing for Aedes Lavae Control in difference Concentration
ธวัลรัตน์ แดงหาญ อภิรัตน์ โสกำปัง ดอกรัก ฤทธิ์จีน ม้วน พยัคศรี

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
20. การทดสอบสารเคมีที่ใช้กำจัดลูกน้ำยุงลายในเขต 5 ปี 2547
Larvicide Testing for Aedes Larvar Control in Region 5, 2004
 
ธวัลรัตน์ แดงหาญ อภิรัตน์ โสกำปัง ดอกรัก ฤทธิ์จีน
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
21. เทคนิคการพ่นและความไวของยุงพาหนะนำเชื้อมาลาเรียต่อสารเคมีในการพ่นติดผนังและชุบมุ้งในพื้นที่ A1 และ A2 เขต 5 ปี 2547
Application Technique and Suscepbility to Insecticide for Indoor Residual Spraying and lmpregnation Mosquito Net in High (A) and Low (A2) Malaria Transmission Area in Region 5,2004
 
ธวัลรัตน์ แดงหาญ อภิรัตน์ โสกำปัง ดอกรัก ฤทธิ์จีน ม้วน พยัคศรี
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
22. การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้านท้าพิสูจน์ปลอดลูกน้ำยุงลาย เขต 5 พ.ศ. 2547
Prevention and Control of Dengue Haemorhagic Fever in Free Dengue Larva' s Defy Villages in Region 5, 2004. 

บัณฑิต วรรณประพันธ์ ทัศนีย์ ศิลาวรรณ ธนวัน แสงพิศุทธ์

*สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา

**สถานฝึกอบรมและวิจัยอนามัยชนบท คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
23. อัตราการติดเชื้อสครับไทฟัสของสัตว์รังโรคในพื้นที่ที่มีอุบัติการณ์ของโรคสูงในเขต 5 ปี 2547
The infecton Rate of Scrub Typhus in Rat in High Incidence Area of Region 5, 2004 

ดอกรัก ฤทธิ์จีน* วุฒิภรณ์ รอดความทุกข์
** อัญชนา ประศาสน์วิทย์***
*สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
**สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร

***สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
24. ความพึงพอใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพต่อบทบาทของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2546
Satisfaction of Disease Prevention and Control Related Units toward Role of 5 th Disease Prevention and Control Office, 2003
 

จันทกานต์ วลัยเสถียร นันท์นภัส สุขใจ สุดใจ ภูมาศรี

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
25. การพัฒนารูปแบบการลดความเสี่ยงต่อการถูกสุนัขกัดโดยชุมชนมีส่วนร่วมภายใต้การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดสุรินทร์
Model Development for Dog Bite Prevention and Rabies Control by Community Participation and Tumbol Administration Organization Supporting , surin Province 
ธัญภา จันทร์โท สุรชัย ศิลาวรรณ จันทรา กฤษณสุวรรณ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
 
ผลงานวิจัยปี 2546 download>>
  1. การดำเนินงานด้านการป้องกันควบคุมโรคติดต่อขององค์การบริหารส่วนตำบล 
สาธิต ศรีธรรมานุสาร สุรชัย ศิลาวรรณ จันทรา กฤษณสุวรรณ ธัญภา จันทร์โท
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
  2. การประเมินผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อทั่วไป ปี 2546 ในจังหวัดเขต 5 
สุรชัย ศิลาวรรณ ธัญภา จันทร์โท จันทรา กฤษณสุวรรณ สาธิต ศรีธรรมานุสาร
ธนเดช สัจจวัฒนา เฉลิมพร นามวงศ์
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
  3. การพัฒนารูปแบบการจัดตั้งศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และยาเสพติดในชุมชน
กรณีศึกษานำร่อง ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
Model Development of Social Service Center for Preventing AIDS and Drug Addiction Problem in Tambon Srisawang , Ampur Napoa , Burirum Province
นิยม ไกรปุย ธันวดี รู้รอบ จันทกานต์ จันทร์สุขดี

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
  4. มลพิษสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของตำรวจจราจรในเขตเมืองกรณีศึกษา : จังหวัดนครราชสีมา
Environmental Affecting to Health of Traffic Police in City :
A Case Study at Nakhonrachasima Province, Thailand. 
สุพรรณี เจริญวงค์เพ็ชร์ วิเศษ วริศรางกูล ปภัสสร ขันธปรีชา

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
  5. ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในสถานบันเทิงต่อสุขภาพพนักงานในดิสโก้เธค ศึกษาเฉพาะกรณีดิสโก้แห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา
Risk Assesment in Disco theque staffs: A case study of disco theque in Nakornratchasima province.
 

ปภัสสร ขันธปรีชา
สุพรรณี เจริญวงค์เพ็ชร์ วิเศษ วริศรางกูล สมโภชน์ พุทธกลาง
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
  6. ประสิทธิผลของการใช้ยาแยกกับยารวม 3 ระบบ ต่อการรักษาหายขาดของผู้ป่วยวัณโรคตรวจเสมหะพบเชื้อรายใหม่ ของ ศูนย์วัณโรคเขต 5 นครราชสีม
Effectiveness of 3 Regimens of Fixed Dose Combination Drugs inNew Smear Positive Pulmonary Tuberculosis Patients of5th Zonal Tuberculosis Center , Nakhonratchasma
 
ชนัสฐา นาคเกิด ศรีมงคล ประยูรยวง ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่
5 นครราชสีมา
  7. การพัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางสังคม เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยของผู้ขับขี่รถจักยานยนต์ อำเภอด่านขุนทด
จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2546

THE DEVELOPMENT MODEL OF SOCIAL FACTORS ABOUT MOTORCYCLE'S DRIVER FOR SAFETY AT AMPHOUR DANKUNTOD
NAKHONRATCHASIMA, 2003.
เปรมปรีดิ์ ชวนะนรเศรษฐ์* นิ่มนวล พรายน้ำ* อนวัช ชมากฤษ์** เดชา เจริญมิตร* สำลี เรืองศรี*
*สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
**สถานีตำรวจภูธรอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
  8. การศึกษาเปรียบเทียบสัดส่วนของหมู่บ้านที่ตรวจพบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในหมู่บ้านที่มีข้อบ่งชี้และหมู่บ้านที่ไม่มีข้อบ่งชี้
ทางระบาดวิทยาในพื้นที่เขต 5
New case detection of Leprosybetween village with indication and village without indication in zone 5
 
วีรศักดิ์ คงสืบชาติ* สุภาพร แซ่ภู่ ธงชัย สิทธิยุโน*** สมใจ อินทรทรัพย์ โกเมศ อุนรัตน์*
*สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา

**สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

***สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
  9. ระบาดวิทยาของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุขนส่งจากระบบการเฝ้าระวังการบาดเจ็บระดับจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2541-2545
Epidemiology of transport accident injuries from Injury surveillance system in Nakhon Ratchasima province, 1998-2002 
กาญจนา ยังขาว* นิตยา โรจน์ทินกร
** รัชนี ศิริวัฒน์**
*สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
**โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
  10. ปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยโรคเรื้อนที่ยากจนและพิการระว่างที่อาศัยอยู่ในนิคมโรคเรื้อนกับที่อาศัยอยู่ในชุมชนกรณีศึกษา
จังหวัดสุรินทร์
และจังหวัดมหาสารคาม
Problem and Needs of Leprosy Patients in Community and in Sanatorium in Surin and Mahasarakham Province
นิยม ไกรปุย อรณิชา เจียมผักแว่น

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
  11. การศึกษารูปแบบการควบคุมวัณโรคในระดับอำเภอภายหลังการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
District Tuberculosis Control Modelafter Health Structure Reform in Region 5 , 2003 

สุชัญญา มานิตย์ศิริกุล
ชนัสฐา นาคเกิด ศรีมงคล ประยูรยวง เชษฐ์ ศาสตร์ใหม่
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
  12. ประสิทธิผลของการกระจายสารทีมีฟอส และการใช้ประโยชน์ในการควบคุมลูกน้ำยุงลายของประชาชนในพื้นที่เขต 5 ปี 2546
Effectiveness of Temephos Distribution and Usefulness for Lavae control of population in zone 5, 2003. 
ธนวัน ชาแสงบง สำเร็จ บุญเหนือ นิสัย แก่นจันทร์
สรายุทธ ใจอ้าย เจริญ อภิรัตน์ โสกำปัง ดอกรัก ฤทธิ์จีน
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่
5 นครราชสีมา
  13. การประเมินความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของชุมชนเมืองพื้นที่สาธารณสุข เขต 5
Evaluation of vaccination coverage in Muang Municipality of province in region 5 

สาธิต ศรีธรรมานุสาร ธนเดช สัจจวัฒนา สุพุฒิ ปิ่นนิกร
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
  14. ปัจจัยในการตัดสินใจตั้งครรภ์ครั้งหลังของหญิงที่ติดเชื้อ เอชไอวี ในเขต 5
Factors influencing HIV-positive non-primigravida women's decision about pregnancy 

มยุรี ศิลป์ตระกูล
* สุนันทา มงคลจิตร* บุญสวย ต่อชีพ** รัตนา สุวาณิช ศันสนีย์ ศรีวงษ์ชัย****
*สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
**สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
***สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
****สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
  15. ปัจจัยที่มีผลต่อการไม่มารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของผู้ที่ถูกสัตว์กัด จังหวัดบุรีรัมย์
ธัญภา จันทร์โท สุพุฒิ ปิ่นนิกร บำเพ็ญ เกงขุนทด
ฉลิมพร นามวงศ์
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
  16. คุณภาพชีวิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้ป่วยโรคเรื้อนจังหวัดนครราชสีมา
Quality of Life and Related Factors of Leprosy Patients in Nakhon Ratchasima Province.

ไพโรจน์ พรหมพันใจ* สุชาดา ธัญสุขไพศาล
**
*สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
**สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 
ผลงานวิจัยปี 2545 download>>
1. การศึกษาระดับภูมิคุ้มกันโรคคอตีบของประชากรในพื้นที่สาธารณสุขเขต 5
Study of diphtheria antitoxin levels in population of public health region 5
ธนวัน ชาแสงบง สุรนอง ใหญ่สูงเนิน สาธิต ศรีธรรมานุสาร ธนเดช สัจจาวัฒนา นัชชา พรหมพันใจ
สำนักงานควบคุมโรคติดต่อต่อเขต 5 นครราชสีมา
2. การศึกษาระดับภูมิต้านพิษโรคบาดทะยักในมารดาและทารกแรกเกิดในพื้นที่สาธารณสุข เขต 5
The study of tetanus antitoxin levels in mother and their newborn in region 5
 

ธนวัน ชาแสงบง วิชิต คำเบ้า นัชชา พรหมพันใจ สุรนอง ใหญ่สูงเนิน
สำนักงานควบคุมโรคติดต่อต่อเขต 5 นครราชสีมา
3. การพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วยมาตรการส่งจดหมายราชการ
Model development of rabies prevention through official letters

สุร ชัย ศิลาวรรณ* ทัศนีย ศิลาวรรณ** ธนเดช สัจจาวัฒนา* สาธิต ศรีธรรมานุสาร*
*สำนักงานควบคุมโรคติดต่อต่อเขต 5 นครราชสีมา
** คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบองค์รวม เพื่อบูรณาการงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ จังหวัดสุรินทร์
D eveloping a holistic program management system to integrate the tasks of HIV/ADS prevention and alleviation, Surin province
มยุรี ศิลป์ตระกูล ทิติยาณี เทพหัสดิน ณ อยุธยา ปนัดดา ไชยชมภู

สำนักงานควบคุมโรคติดต่อต่อเขต 5 นครราชสีมา
5. ผลการใช้โปรแกรมการฝึกอบรมการตรวจทางห้องปฏิบัติการในโรคติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ป่วยติดเชื้อ เอช ไอ วี ต่อความรู้และความสามารถในการตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคด้วยกล้องจุลทรรศน์ของเจ้าหน้าที่ชันสูตรโรคเขต 5
สุนันทา มงคลจิต สุนทรา ไพฑูรย์ ดวงจันทร์ จันทร์เมือง บุญช่วย เอี่ยวโภคลาภ
*สำนักงานควบคุมโรคติดต่อต่อเขต 5 นครราชสีมา
** โรงพยาบาลบำราศนราดูร
6. ความสม่ำเสมอในการได้รับยาของผู้ป่วยโรคเรื้อนที่มารับบริการที่คลินิกโรคเรื้อน
Drug Compliance of Leprosy patients at Leprosy clinic 

โ กเมศ อนุรัตน์ สัญญา โคตรศรี สุพรรณี พัสดร
*สำนักงานควบคุมโรคติดต่อต่อเขต 5 นครราชสีมา
**โรงพยาบาลโรคติดต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7. การพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขของโรงพยาบาลชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการดำเนินงานป้องกันความพิการผู้ป่วยโรคเรื้อน
มยุรี ศิลป์ตระกูล* ไพโรจน์ พรหมพันใจ* ทิพย์สุคนธ์ บำบัดภัย** ชัชชฎา ศรีชูเปี่ยม ** วราภรณ์ สายงาม***
*สำนักงานควบคุมโรคติดต่อต่อเขต 5 นครราชสีมา
** สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 6 จังหวัดขอนแก่น

***สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 7 จังหวัดอุบลราชธานี
8. ประสิทธิผลการเฝ้าระวังโรคเรื้อนเชิงรุกโดยแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดบุรีรัมย์
The Effectiveness of Active Surveillance of Leprosy by Family Health Leaders and Village Health Volunteers; Buri Ram Province.

ไพโรจน์ พรหมพันใจ มยุรี ศิลป์ตระกูล เจริญ เนียมแตง วีรศักดิ์ คงสืบชาติ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
9. การดำเนินงานโครงการปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เปรียบเทียบระหว่างจังหวัดที่มีรายงานและไม่มีรายงานผู้ป่วยติดต่อกัน 5 ปี
The comparative of rabies eradication performance between provinces with and without reported case in the past five years
 

สุรชัย ศิลาวรรณ บำเพ็ญ เกงขุนทด อาริยะ สัจจาวัฒนา
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
   
ลิงค์ห้องสมุด สืบค้นผลงานวิจัย
   
  ห้องสมุดงานวิจัย
    สวรส. สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดชลบุรี
             
  แหล่งทุนของหน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข
    สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย (WR) แหล่งทุนจากศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐด้านสาธารณสุข (TUC)
    สำนักกองทุนวิจัย (สกว.) กองทุนโลก (GFATM) (1)
    สำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (WHO-SEARO) กองทุนโลก (GFATM) (2)
             
  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน
    มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
    มหาวิทยาลัยชินวัตร มหาวิทยาลัยมหานคร
    มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
    มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ABAC มหาวิทยาลัยรังสิต
    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยสยาม
             
  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรัฐบาล
    มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หาดใหญ่)
    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง มหาวิทยาลัยทักษิณ
     
       
 
   
   
   
Homepage คู่มือ คู่มือ คู่มือ5ระบบ5มิติ วารสาร สคร.5 Download