ศูนย์ข่าวกรองเตือนภัย สคร.9       
       
 
 
   หัวข้อที่น่าสนใจ    คลิ๊กหัวข้อที่ต้องการ...
    บทความเตือนภัย   ข่าวเพื่อสื่อมวลชน ข่าวประชาสัมพันธ์
    สถานการณ์โรคที่ผ่านการวิเคราะห์   ข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ / ข่าวเพื่อสื่อมวลชนกรมควบคุมโรค
    ระบบฐานข้อมูลโรคเรื้อน Online (UCHA)   สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อต้นแบบ แนวทาง คู่มือ
    ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (EOC)   คู่มือการจัดทำรายงานสถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา และการพยากรณ์โรคเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9
    ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) / การประเมินพื้นที่เสี่ยงฯ  
    เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์   คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข่าวกรองเตือนภัยเอกสาร เกณฑ์ คู่มือ แบบรายงาน แบบประเมิน แนวทาง
    ระบบข้อมูลสุขภาพ (Health Data Center: HDC)  
    การตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์   ไฟล์วิชาการทบทวนวรรณกรรมโรค (หัด, ไข้หวัดใหญ่, เลปโตสไปโรซิส, โรคติดเชื้อไวรัสซิกา, การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน)
    ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข สสจ.นม.   ความรู้เรื่องโรค / คำแนะนำสำหรับประชาชน (โรคที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษ)
      ข้อมูลการสำรวจ
    ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A (H1N1)   ข้อมูลการสอบสวนโรค
    โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา)   ข้อมูลการสนับสนุนวัคซีน
    ฐานข้อมูลโรคย้อนหลัง ปี 2543-2556 / สถิติป่วยตายปี 2527-2555   ข้อมูลสารเคมีที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม
    ข้อมูลประชากรและบ้าน / Link ระบบสถิติทางการทะเบียน   รพ.ที่ผ่านมาตรฐานการป้องกันควบคุมโรค ปี 2551
    ลิงค์เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง / Link กรมควบคุมโรค   ประเมินสถานบริการวัณโรค (ปี 2553) / (ปี 2552)
             
   
   ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center: EOC)
   
   ศูนย์ข่าวกรองเตือนภัย (Situation Awareness)
   

ฉบับที่ 1 ประจำสัปดาห์ที่ 23 วันที่ 12 มิถุนายน 2558
:: รายงานประเมินสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2558

   
   บทความเตือนภัย และรายงาน
    ปฏิทินการรณรงค์ กรมควบคุมโรค ปี 2560
    ประเด็นสารรณรงค์วันเบาหวานโลก ปี 2559
    ไฟล์วิชาการทบทวนวรรณกรรมโรคหัด, ไข้หวัดใหญ่, โรคติดเชื้อไวรัสซิกา, โรคเลปโตสไปโรซิส, การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน (15 ก.ย.2559)
    ประเด็นสารรณรงค์วันความดันโลหิตสูงโลก 2558 วันที่ 17 พฤษภาคม 2558
คำขวัญเพื่อการรณรงค์ คือ “Know Your Numbers” "ท่านทราบระดับความดันโลหิตของท่านหรือไม่"
    แนวทางการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์
    ปีนี้ไข้หวัดใหญ่มาแรง สคร.5 เตือนหญิงตั้งครรภ์ต้องฉีดวัคซีน
    หวั่นโรคอาหารเป็นพิษระบาด สคร.5 เตือน แจกข้าวมันไก่ ต้องต้มให้สุก กินทันทีภายใน 4 ชั่วโมง
    ประเด็นสารรณรงค์วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2557 (ไม่ติด ไม่ตาย ไม่ตีตรา ร่วมยุติปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์)
    ประเด็นสารรณรงค์วันเบาหวานโลก 14 พฤศจิกายน 2557
    ประเด็นสารรณรงค์วันอัมพาตโลก 29 ตุลาคม 2557 “I am woman: Stroke affects me.” หรือ “โรคหลอดเลือดสมอง: เพราะฉันเป็นผู้หญิง...(เสี่ยง)” (โดย สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค)
    ประกาศกรมควบคุมโรคเรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2557 (15 ตุลาคม 2557)
    ประกาศกรมควบคุมโรคเรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (19 กันยายน 2557)
    แนวทางการสื่อสารความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสไวรัสอีโบลาระดับพื้นที่ กรณีมีผู้เข้าเกณฑ์ต้องสอบสวนโรค และ/หรือ มีผู้สัมผัสอยู่ในพื้นที่กำหนดเฉพาะ
    Talking point โรคพิษสุนัขบ้า (โดย กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค วันที่ 28 สิงหาคม 2557)
    ประเด็นสารรณรงค์วันหัวใจโลก 29 กันยายน 2557 “ประสานด้วยใจ เดินหน้าไปกับโลกสากล เพื่อยังผลให้ หัวใจแข็งแรง” (โดย สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค)
    คำแนะนำประชาชนเรื่อง การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข)
    คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค)
    สธ.เข้มมาตรการสกัดอีโบลาเข้าไทย สคร.5 หวั่นประชาชนตื่นตระหนก ยืนยันโรคไม่แพร่ทางอากาศ น้ำดื่มและอาหาร
    ชาวหนองบัวศาลา จัดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ต้านภัยไข้เลือดออก (13 มิย.2557)
    ประเด็นสารรณรงค์วันความดันโลหิตสูงโลก 2557
    หน่อไม้พิษพาป่วย สคร.5 เตือน ต้องต้มให้เดือดก่อนนำมากิน
    คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2557: "บุหรี่: ภาษียิ่งเพิ่ม คนตายยิ่งลด"
    ห่วงไข้หวัดใหญ่ระบาด สงกรานต์ สคร. 5 ลุย บขส. แจกหน้ากากอนามัย
   

มาตรการในการดำเนินงานป้องกันและลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนน

    ย้อนรอยอุบัติเหตุ ลดตายสงกรานต์ 2556 และสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่
และการป้องกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557
    การเชื่อมข้อมูลสู่การปฏิบัติ การจัดระบบความปลอดภัยทางถนน
(นางเปรมปรีดิ์ ชวนะนรเศรษฐ์ สคร.5 นครราชสีมา)
    ตัวชี้วัด: อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน (สคร. จังหวัด อำเภอ)
    ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูร้อน (17 มี.ค. 2557)
    กำหนดการให้วัคซีนแก่เด็ก ตามแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกระทรวงสาธารณสุข
กรณีเริ่มให้ตั้งแต่แรกเกิดหรือภายในขวบปีแรก
    การพยากรณ์แนวโน้มโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุข ในพื้นที่เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 พ.ศ.2557
(โรคไข้เลือดออก . โรคมือ เท้า ปาก . โรคหัด อายุต่ำกว่า 5 ปี)
    จำนวนและอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ต่อประชากรแสนคน ปี พ.ศ.2553-2556 จำแนกรายจังหวัด
  DDC Poll เผยวาเลนไทน์นี้ คนเห็นพ้อง ครอบครัวสอนเด็กพก “ถุงยาง”
  ประเด็นรณรงค์วันวัณโรคโลก (World TB Day) 24 มีนาคม 2557
ใน Theme ของประเทศไทย คือ "TB Reach" "Test, Treatment and cure for all" "วัณโรค ค้นให้พบ จบด้วยหาย"
  ประเด็นสื่อสาร "ปลูกฝังเด็กไทย รักความปลอดภัยทางน้ำ"
  สคร.5 ห่วงใย เตือนภัย โรคมือ เท้า ปาก พ.ศ.2557 (คำแนะนำประชาชน)
  ประเด็นรณรงค์วันเอดส์โลก 1 ธ.ค.2556 “Getting to Zero เอดส์ลดให้เหลือศูนย์ได้”
    ป้องกันอุบัติเหตุและดูแลตัวเองอย่างไร.. ในช่วงอากาศหนาวเย็น
    ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากฉบับที่ 37 เรื่อง ให้อ่างอาบน้ำสำหรับเด็กเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก เพื่อป้องกันการเสียชีวิตของเด็กจากการจมน้ำ
  ประเด็นรณรงค์วันเบาหวานโลก ปี 2552-2556 “Diabetes Education and Prevention” หรือ “การให้ความรู้และการป้องกันโรคเบาหวาน”
  ประเด็นสารรณรงค์วันอัมพาตโลก ปี 2556 (29 ต.ค.2556)
  ประเด็นสารรณรงค์วันหัวใจโลก ปี 2556 (29 ก.ย.2556)
    สถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเขตตรวจราชการสาธาณสุขที่ 14 พ.ศ.2555 และการพยากรณ์โรค พ.ศ.2556
  สคร.5 ใส่ใจ เตือนภัย : ระวัง.. อาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษ
  รวมพลังคนบุรีรัมย์ ต้านภัยไข้เลือดออกในโรงเรียนระดมกำลังจัด บิ๊ก คลีนนิ่ง เดย์ ก่อนเปิดเทอมนี้
  สรุปกิจกรรมการตรวจสอบ ในการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
  สคร.5 ใส่ใจ : เตือนภัย ระวังโรคทางเดินอาหารในช่วงสงกรานต์ 2556
  สคร.5 ใส่ใจ : เตือนภัยไข้เลือดออก ปีนี้มาแรงแน่
  มาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9
  สคร.5 ใส่ใจ : เตือนภัย ขับขี่ ปลอดภัยบนท้องถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556
  สคร.5 ใส่ใจ : เตือนภัยโรคที่มากับหน้าแล้งในช่วงฤดูหนาว
  สคร.5 ใส่ใจเตือนภัย : ปลายฝน ต้นหนาว ภัยจากโรคเลปโตสไปโรซีส
  รมว.สธ.ย้ำ ร.ร.ปฏิบัติตาม 6 มาตรการป้องโรคมือ เท้า ปาก
  Talking Point โรค มือ เท้า ปาก
 

ไข้เลือดออกปีนี้ คาดว่าจะระบาดรุนแรงเพิ่มขึ้น

 

สคร.5 ใส่ใจ เตือนภัย : หน้าฝนนี้ระวัง อาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษ

  สคร.5 ใส่ใจ เตือนภัย : ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555
  สคร.5 ใส่ใจ เตือนภัย : โรคมือ เท้า ปาก โรคที่มาช่วงเปิดเทอม ปี 2555
  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูร้อน
  การคาดคะเนสถานการณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2555 เขตพื้นที่สาธารณสุขที่ 14
  เทศกาลปีใหม่ 2555 : ความปลอดภัยบนท้องถนน
  DDC Ranger อาวุธไม่ลับพิชิตโรค.. ถุงดักยุงมหาเสน่ห์
  สคร.5 ส่งทีมพ่นสารเคมี ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดลพบุรี
 

กรมควบคุมโรค แนะนำประชาชนที่ดื่มน้ำบาดาล ควรต้มน้ำ 5-10 นาทีก่อนดื่มเสมอ หากไม่สามารถต้มก่อนได้ ให้เติมคลอรีนหรือไอโอดีนทุกครั้ง

 

สคร.5 ใส่ใจเตือนภัย : ปลายฝน ต้นหนาว พ.ศ.2554 ปลอดภัยจากโรคเลปโตสไปโรซีส

  สคร.5 ใส่ใจ : เตือนภัยโรคหน้าหนาว ปี 2554
  DDC Ranger ขบวนการพิชิตโรค ตอน : พิชิตฉี่หนู
  บัญญัติ 10 ประการ ป้องกันโรคและภัยที่มากับน้ำ
  ศูนย์รับผู้อพยพ จ.นครราชสีมา
  แนวปฏิบัติป้องกันการจมน้ำช่วงอุทกภัย (สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค)
  กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  สคร.5 เตือน ผู้บริจาคอาหารแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม เลี่ยงแกงกะทิ หรืออาหารที่บูดเสียง่าย พร้อมระบุวันที่ วันเวลาที่ปรุงเสร็จ กันโรคท้องร่วง
  สคร.5 แนะ วิธีทำส้วมฉุกเฉิน
  สคร.5 แนะ ทำน้ำตาลเกลือแร่เอง เมื่อท้องร่วง
  สคร.5 เตือนผู้ประสบภัยน้ำท่วม ระวังโรคที่มากับน้ำ
 

สรุปการประชุมพัฒนาแนวทางการดำเนินงานและขับเคลื่อนกิจกรรมของเครือข่ายในการป้องกันโรคไข้เลือดออกอาเซียน ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2554 ที่โรงแรม เดอ ชาโต เขาใหญ่
และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ของ 5 หน่วยงาน วันที่ 15 มิถุนายน 2554

  ประเด็นรณรงค์วันหัวใจโลก ปี 2554
  คำถาม-คำตอบเรื่อง โรคมือ เท้า ปาก
  สคร.5 เตือนภัย ใส่ใจ : โรคมือ เท้า ปาก
  สคร.5 เตือน!! โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก เฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก
  15 มิ.ย.54 วันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day) “เก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงยุงลาย”
  เตือนภัย!! โรคจากเชื้อแบคทีเรียอีโคไลชนิดรุนแรง
  สคร.5 ใส่ใจ เตือนภัย ช่วงสงกรานต์นี้ระมัดระวังเรื่องการรับประทานอาหาร
  สคร.5 ใส่ใจ เตือนภัย ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ ปี 2554
  สคร.5 ใส่ใจ เตือนภัย โรคจากภัยแล้ง
  สถานการณ์โรคไข้เลือดออกปี 2553 และแนวโน้มปี 2554
  เทศกาลปีใหม่ : กลับบ้านอย่างไรให้ปลอดภัยและมีความสุข
    ข่าวกรองเตือนภัยปี 2552 - 2553 >>Link

 

  การสำรวจ การรายงาน
    รายงานสถานการณ์เด็กจมน้ำปี 2554 – 2556 พื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9
    ผลการสำรวจการรับทราบข้อมูลข่าวสารในเรื่องโรคและภัยสุขภาพ และภาพลักษณ์องค์กรของประชาชน ปี 2557
    การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ เขตสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 พ.ศ. 2557 (pilot project)
(Behavioral Risk Factor Surveillance System: BRFSS)
โดย สำนักโรคไม่ติดต่อ :: จังหวัดชัยถูมิ
    เสื้อชูชีพ และเสื้อพยุงตัว
    จำนวนเด็กจมน้ำเขต 9 ปี 2553-2556 อายุน้อยกว่า 15 ปี (ไม่เกินร้อยละ 8 ต่อแสนประชากร) ณ วันที่ 23 เมษายน 2557
(ข้อมูลจาก สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข)
    กราฟจำนวนการตาย (ราย) จากเด็กจมน้ำ ปี 2556 เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 จำแนกรายอำเภอและจังหวัด
    จำนวนและอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคน จากการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ปี พ.ศ.2556 จำแนกรายจังหวัด
    จำนวนตายจากเด็กจมน้ำ ปี 2556 (ม.ค.- ธ.ค.2556) เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9
    จำนวนและอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ต่อประชากรแสนคน ปี พ.ศ.2553-2556 จำแนกรายจังหวัด
    สรุปกิจกรรมการตรวจสอบ ในการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
  รายงานผลการสำรวจ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชน ในพื้นที่เขตสาธารณสุขที่ 14 ปี 2554
  รายงานผลการสำรวจ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชน ในพื้นที่เขตสาธารณสุขที่ 14 ปี 2552
  รายงานผลการสำรวจ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชน ในพื้นที่เขตสาธารณสุขที่ 13 ปี 2551
  การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ปี 2548 และ 2550
  สรุปรายงานการสำรวจสารเคมีที่อบต.จัดซื้อ เพื่อควบคุมลูกน้ำยุงลาย พื้นที่สาธารณสุขเขต 13 (พ.ย.- ธ.ค.48)
  สรุปการสำรวจร้านค้าขายสุราในสถานที่ และเวลาที่ห้ามขายในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2551

 

  การสอบสวน
  บันทึกประสบการณ์ การจัดการปัญหาไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จังหวัดนครราชสีมา (บันทึกวันที่ 10 ต.ค.2552)
  รายงานการสอบสวนผู้ป่วยโรคไข้ปวดข้อยุงลาย บ้านโคกว่าน ละหานทราย บุรีรัมย์ (30 พ.ค.52)
  รายงานผลการสอบสวนและควบคุมการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
ในค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารรักษาดินแดน โรงเรียนพิมายวิทยา (ช่วงเวลาการฝึก 20-31 ก.ค.52)
  รายงานผลการดำเนินการต่อเนื่องการสอบสวน กรณีผู้ป่วยโรคซิลิโคสีสเสียชีวิต
  สรุปกรณีการเสียชีวิตของคนที่มีชีวิตเปื้อนฝุ่น จากโรคปอดฝุ่นหิน (ซิลิโคสีส)

 

  ข้อมูลสารเคมีที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม
  ข้อมูลการใช้สารเคมีอันตรายในโรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 13 (บทสรุปผู้บริหาร)
  ปริมาณการใช้สารเคมี ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 13

 

  เอกสาร คู่มือ แบบรายงาน แบบประเมิน แนวทาง
    คู่มือระบบเฝ้าระวัง 5 กลุ่มโรค 5 มิติ (สำนักระบาด กรมควบคุมโรค)
    คู่มือแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ปี 2558 (Link)
    คู่มือการจัดทำรายงานสถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา และการพยากรณ์โรคเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9
    (เล่มคู่มือ) แนวทางการประยุกต์ใช้ principle for safe community ในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
    คู่มืออำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ ปี 2558
    มาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปีงบประมาณ 2557 (สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค)
    ผังควบคุมกำกับกิจกรรมการสอบสวนและควบคุมโรคอหิวาตกโรค สำหรับทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
และภัยสุขภาพ
    เกณฑ์และคู่มือ "อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน"
    แบบประเมินรับรองคลินิก NCD คุณภาพ สำหรับทีมประเมินรับรอง ปี 2557
    แบบประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง โดยใช้ตารางสี (Color Chart)
    แนวทางการดำเนินงานพัฒนาตำบลต้นแบบจัดการยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออก แบบผสมผสาน (Integrated Vectors Management: IVM)
    แบบรายงานการเฝ้าระวังโรคติดต่อสำคัญ 4 โรค ช่วงฤดูหนาว ปี 2554 - 2555
    แนวทางการป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิสในพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัย
    คู่มือหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
    แนวปฏิบัติป้องกันการจมน้ำช่วงอุทกภัย (สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค)
    แนวทางการสื่อสารเพื่อตอบโต้กับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณีภัยพิบัติธรรมชาติ (น้ำท่วม)
    ระบาดวิทยาเชิงปฏิบัติการ สำหรับทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล พ.ศ.2554
    กำหนดการรณรงค์ กรมควบคุมโรค ปี 2554
    กำหนดการรณรงค์ กรมควบคุมโรค ปี 2553
    แนวทางปฏิบัติมาตรฐาน กรณีผู้ป่วยวัณโรคเดินทางโดยอากาศยานระหว่างประเทศ
       
    เอกสารการสัมมนาเครือข่าย SRRT เขตสาธารณสุขที่ 13 (10-11 ก.ค.51)
    เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน SRRT
    การรณรงค์การใช้หน้ากากอนามัยในโรงพยาบาล
      - บทความที่น่าสนใจ เรื่องหน้ากากอนามัย
          "ใส่ใจคนรอบข้างอย่างห่วงใย สวมหน้ากากอนามัย ป้องกันการแพร่เชื้อโรคทางเดินหายใจ"
          "เป็นคนดีได้ง่ายๆ แค่ใส่หน้ากากอนามัยปิดปากและจมูก เมื่อเป็นไข้ ไอ และจาม"
      - ผลการรณรงค์หน้ากากอนามัยปี 2550
      - สรุปโครงการรณรงค์การใช้หน้ากากอนามัยในโรงพยาบาล
      - แบบสังเกตพฤติกรรมการใช้หน้ากากอนามัยในโรงพยาบาล
      - คำชี้แจง การใช้แบบเก็บข้อมูลโครงการรณรงค์การใช้หน้ากากอนามัย
      - ความรู้เกี่ยวกับหน้ากากอนามัย
          - สวมหน้ากากอนามัย ลดการแพร่เชื้อโรคทางเดินหายใจ
          - ข้อแนะนำในการลดความเสี่ยงต่อการแพร่ และการได้รับเชื้อโรคระบบหายใจ
          - แนวทางการผลิตหน้ากากอนามัยใช้เอง
      - หน้ากากอนามัย และล้างมือ กับการป้องกันโรคติดต่อทางเดินหายใจ
      - โครงการรณรงค์การใช้หน้ากากอนามัยในโรงพยาบาล
      - เพลงสัปดาห์รณรงค์การใช้หน้ากากอนามัยในโรงพยาบาล (23-29 มิ.ย.51)
       
    แนวทางการปฏิบัติงานโรคมือเท้าปาก และโรคติดเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71
       
    คู่มือการใช้งานโปรแกรมโครงการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่
    แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าตอบแทนการบันทึกข้อมูล การให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2551
    การสนับสนุนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับหน่วยงานทั่วประเทศ
    ไฟล์นำเสนอการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารสินค้าคงคลังด้วยระบบ VMI เพื่อรองรับโรคไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ และโรคติดต่ออุบัติใหม่ วันที่ 6-7 พ.ค. 51
          1. แนวทางการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2551 โดย แพทย์หญิงปิยะนิตย์ ธรรมาภรณ์ภิลาศ
          2. VMI (Vendor Managed Inventory) เพื่อการรายงานและกำกับติดตามการบริหารเวชภัณฑ์ เพื่อการควบคุมโรคไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่ และโรคติดต่ออุบัติใหม่ โดย นางนพพร จิตตเมตตากุล
          3. แนวทางการจัดการและพัฒนาระบบบริหารสต๊อค วัคซีน เวชภัณฑ์ วัสดุ และอุปกรณ์ป้องกัน เพื่อรองรับโรคไข้หวัดนก การระบาดใหญ่ไข้หวัดใหญ่ และโรคติดต่ออุบัติใหม่ โดย นางจุฑารัตน์ ถาวรนันท์
    กำหนดการประชุมแนวทางการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2551 วันที่ 29 เมษายน 2551
Download ไฟล์ประกอบการประชุมทั้งหมด
     
    แนวทางการบริหารจัดการพัสดุในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
       
  สถานการณ์ปัญหาเยาวชนระดับชาติ
  การปนเปื้อนเชื้อ Coliform bacteria ในแต่ละขั้นตอนการผลิตของโรงงานน้ำดื่ม น้ำแข็ง...
  รายงานข่าวหนังสือพิมพ์รายวัน เรื่องการกลายพันธ์ของเชื้อไข้หวัดนก
  การอบรมพัฒนาเครือข่าย SRRT ระดับอำเภอ ด้านการจัดการปัญหาโรคไข้หวัดนก และ
การระบาดของไข้หวัดใหญ่ จ.นครราชสีมา (11 มิ.ย.50)
        - เอกสารประกอบการอบรม 1
        - เอกสารประกอบการอบรม 2
        - เอกสารประกอบการอบรม 3 การสอบสวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดนก
  ที่มา: สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 

  รพ.ที่ผ่านมาตรฐานการป้องกันควบคุมโรค
    โรงพยาบาลที่ผ่านการพัฒนามาตรฐานการป้องกันควบคุมโรค ในพื้นที่ ปี 2551
    ผลการประเมินมาตรฐานของแนวทางควบคุมวัณโรคแห?งชาติ ป? 2552
    ผลการประเมินมาตรฐานของแนวทางควบคุมวัณโรคแห?งชาติของสถานบริการ ป? 2553

 

     รายงานสถานการณ์น้ำท่วม พื้นที่สาธารณสุขเขต 14 และผลการดำเนินงาน
    รายงานผลการปฏิบัติงานควบคุมแมลงพาหะนำโรคในพื้นที่ประสบภัย สคร.2 สระบุรี (2-8 ธ.ค.2554)
    สรุปผลการดำเนินงานพ่นเคมีกำจัดแมลงพาหะนำโรค จังหวัดลพบุรี (8 ธ.ค.2554) และร่วมงาน “ชาวลพบุรีร่วมใจ ป้องกันโรคภัย ออกกำลังกาย สุขภาพปลอดภัย กายใจเป็นสุข” ต้อนรับ นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ สวนราชานุสรณ์ เทศบาลเมืองลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี
    รายงานผลการปฏิบัติงานควบคุมแมลงพาหะนำโรคในพื้นที่ประสบภัย สคร.2 สระบุรี (2-7 ธ.ค.2554)
    สรุปผลการดำเนินงานพ่นเคมีกำจัดแมลงพาหะนำโรค จังหวัดลพบุรี (7 ธ.ค.2554)
    สรุปผลการดำเนินงานพ่นเคมีกำจัดแมลงพาหะนำโรค จังหวัดลพบุรี (6 ธ.ค.2554)
   
สรุปผลการดำเนินงานพ่นเคมีกำจัดแมลงพาหะนำโรค จังหวัดลพบุรี (4 ธ.ค.54) และร่วมรณรงค์ Big Cleaning Day
ต้อนรับ นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
    สรุปผลการดำเนินงานพ่นเคมีกำจัดแมลงพาหะนำโรค จังหวัดลพบุรี (3 ธ.ค.2554)
    รายงานผลการปฏิบัติงานควบคุมแมลงพาหะนำโรคในพื้นที่ประสบภัย สคร.2 สระบุรี (2 ธ.ค.2554)
    สรุปผลการดำเนินงานพ่นเคมีกำจัดแมลงพาหะนำโรค จังหวัดลพบุรี (2 ธ.ค.2554)
   
สรุปผลการดำเนินงานพ่นเคมีกำจัดแมลงพาหะนำโรค เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ (1 ธ.ค.54) และร่วมรณรงค์ Big Cleaning Day
ต้อนรับ นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
   

สรุปผลการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคภายหลังอุทกภัย (หลังน้ำลด) ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี (1 ธ.ค.2554)

    สรุปผลการดำเนินงานพ่นเคมีกำจัดแมลงพาหะนำโรค จังหวัดลพบุรี (27 พ.ย.2554)
    สรุปผลการดำเนินงานพ่นเคมีกำจัดแมลงพาหะนำโรค จังหวัดลพบุรี (26 พ.ย.2554)
    สรุปผลการดำเนินงานพ่นเคมีกำจัดแมลงพาหะนำโรค จังหวัดลพบุรี (25 พ.ย.2554)
    สรุปผลการดำเนินงานพ่นเคมีกำจัดแมลงพาหะนำโรค จังหวัดลพบุรี (24 พ.ย.2554)
    สรุปผลการดำเนินงานพ่นเคมีกำจัดแมลงพาหะนำโรค จังหวัดลพบุรี (23 พ.ย.2554)
    สรุปผลการดำเนินงานพ่นเคมีกำจัดแมลงพาหะนำโรค จังหวัดลพบุรี (22 พ.ย.2554)
    สรุปผลการดำเนินงานพ่นเคมีกำจัดแมลงพาหะนำโรค จังหวัดลพบุรี (21 พ.ย.2554)
    สรุปผลการดำเนินงานพ่นเคมีกำจัดแมลงพาหะนำโรค จังหวัดลพบุรี (20 พ.ย.2554)
    รายงานผลการปฏิบัติงานควบคุมแมลงพาหะนำโรคในพื้นที่ประสบภัย (พ.ย.2554)
    สรุปผลการดำเนินงานพ่นเคมีกำจัดแมลงพาหะนำโรค จังหวัดลพบุรี (19 พ.ย.2554)
    สรุปผลการดำเนินงานพ่นเคมีกำจัดแมลงพาหะนำโรค จังหวัดลพบุรี (18 พ.ย.2554) และร่วมรณรงค์ Big Cleaning Day
ต้อนรับ รมช.กระทรวงสาธารณสุข ณ เทศบาลตำบลท่าโขลง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
   

รายงานปฏิบัติการควบคุมพาหะนำโรค (พ่นเคมี) (18 พ.ย.2554) ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยโรงเรียนวัดแดง , โรงปูน TPI ม.2 ชุมชนท่าอิฐ
ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี และชุมชนบ้านใหม่พัฒนา ชุมชนวัดช่องลม ซอยโรงเจ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

   

รายงานปฏิบัติการควบคุมพาหะนำโรค (พ่นเคมี) (17 พ.ย.2554)

    สรุปผลการดำเนินงานพ่นเคมีกำจัดแมลงพาหะนำโรค จังหวัดลพบุรี (17 พ.ย.2554)
    สรุปผลการดำเนินงานพ่นเคมีกำจัดแมลงพาหะนำโรค จังหวัดลพบุรี (16 พ.ย.2554)
    รายงานสถานการณ์น้ำท่วม วันที่ 9 พฤศจิกายน 2554
    สรุปผลการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในศูนย์พักพิง จ.นนทบุรี (7 พ.ย.2554)
    รายงานสถานการณ์น้ำท่วม วันที่ 2 พฤศจิกายน 2554
    รายงานสถานการณ์น้ำท่วม วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554
    รายงานสถานการณ์น้ำท่วม วันที่ 31 ตุลาคม 2554
    รายงานสถานการณ์น้ำท่วม วันที่ 28 ตุลาคม 2554
    รายงานสถานการณ์น้ำท่วม วันที่ 27 ตุลาคม 2554
    รายงานสถานการณ์น้ำท่วม วันที่ 26 ตุลาคม 2554
    รายงานสถานการณ์น้ำท่วม วันที่ 25 ตุลาคม 2554
    รายงานสถานการณ์น้ำท่วม วันที่ 21 ตุลาคม 2554
    รายงานสถานการณ์น้ำท่วม วันที่ 20 ตุลาคม 2554
    รายงานสถานการณ์น้ำท่วม วันที่ 19 ตุลาคม 2554
    รายงานสถานการณ์น้ำท่วม วันที่ 18 ตุลาคม 2554
    รายงานสถานการณ์น้ำท่วม วันที่ 14 ตุลาคม 2554
    รายงานสถานการณ์น้ำท่วม วันที่ 13 ตุลาคม 2554
    รายงานสถานการณ์น้ำท่วม วันที่ 12 ตุลาคม 2554
    รายงานสถานการณ์น้ำท่วม วันที่ 11 ตุลาคม 2554
    รายงานสถานการณ์น้ำท่วม วันที่ 10 ตุลาคม 2554
    รายงานสถานการณ์น้ำท่วม วันที่ 6 ตุลาคม 2554
    รายงานสถานการณ์น้ำท่วม วันที่ 4 ตุลาคม 2554
    รายงานสถานการณ์น้ำท่วม ปี 2553 >>Link
   
     ข่าวด่วนเตือนภัย ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A (H1N1)
  คำแนะนำสำหรับประชาชนทั่วไปและผู้เดินทาง
  คู่มือการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 สำหรับประชาชน
  ติดตามข่าวสารโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทุกวัน (Doko wiki)
  คำแนะนำประชาชน ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ (Doku wiki)
  คำแนะนำกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง โรคไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดในเม็กซิโก ฉบับที่ 2 (30 เม.ย.52)
  คำแนะนำกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง โรคไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดในเม็กซิโก ฉบับที่ 1 (28 เม.ย.52)
  คำแนะนำประชาชนสำหรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ในแต่ละระดับ (ระดับ 3, 4-5 และ 6)
(30 เม.ย.52)
  คำถาม-คำตอบเรื่อง โรคไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดในเม็กซิโก (27 เม.ย.52)
  มาตรการการป้องกันและควบคุมโรค สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
  คู่มือแพทย์ในการรักษาไข้หวัด H1N1 2009 และการใช้ยา OSELTAMIVIR
  การนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเรื่อง สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดในเม็กซิโก (28 เม.ย.52)
  แนวทางการเฝ้าระวังสอบสวนผู้ป่วยสงสัยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ที่ระบาดในเม็กซิโก (28 เม.ย.52)
  ความรู้เรื่อง ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ที่ระบาดในประเทศเม็กซิโก (28 เม.ย.52)
  แบบสอบสวนผู้ป่วยสงสัยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ (28 เม.ย.52)
  แนวทางการคัดกรองเพื่อเฝ้าระวังและรักษาไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ (27 เม.ย.52)
  นิยามการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ที่ระบาดในเม็กซิโก (27 เม.ย.52)
  รายงานข่าวกรอง บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ กรณีไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ระบาดในสหรัฐอเมริกา
และเม็กซิโก (26 เม.ย.52)
  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
  กระทรวงสาธารณสุข www.moph.go.th
  กรมควบคุมโรค www.ddc.moph.go.th
  สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ http://beid.ddc.moph.go.th
  ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข www.moph.go.th/flu/
       
     โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา)
  เตือนภัยโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา)
  โรคไข้ปวดข้อยุงลาย
  Download เอกสารการดำเนินงานควบคุมโรคไข้ปวดข้อยุงลายสำหรับทีม SRRT
  Download สื่อ เรื่องการป้องกันโรคไข้ปวดข้อยุงลาย สำหรับ อสม. และ อบต.
  คำแนะนำ กรมควบคุมโรค เรื่อง โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (Chikungunya) ฉบับที่ 1
  การป้องกันและควบคุมโรคไข้ปวดข้อยุงลาย
  สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (Chikungunya Fever) (สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง)
  สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (Chikungunya Fever) (ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และ
สาธารณสุข)
  แนวทางการรายงานโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (Notification for Chikungunya Fever)
  คู่มือแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (1 มิ.ย.52)
     
  ลิงค์เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
    สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
    สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค
    สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
    กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
    สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค
    SRRT Network
    กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    กรมอุตุนิยมวิทยา
    ข่าวสาธารณภัยประจำวัน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
    เส้นทางเดินพายุ กรมอุตุนิยมวิทยา
    สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน
     
Counter: Comfort Inn Coupons
(เริ่ม 1 ต.ค.50)
     
 
   
   
   
Homepage