อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ (DHS/DC)
 
 
ผลการประเมินรับรองอำเภอที่มีผลการดำเนินงาน "อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ" เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2560
ฐานข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและร่วมมือกับเครือข่ายภาคีภายในประเทศและนานาชาติ ปี 2554-2559
แบบประเมินตนเองอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนปี 2560 กรมควบคุมโรค
ประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง DHS/DC 88 อำเภอ รอบ 2 ปี 2559
ประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง 6 เดือนแรก และสรุปประเด็นโรคที่เลือกพัฒนาผ่าน DHS/DC 8 อำเภอกับสคร.9 ปี 2559
สรุปผลประเมินการประชุม "สรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ปี 2558" (6-7 ส.ค.2558)
ผลการประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน 4 จังหวัด 88 อำเภอ (รอบ 2)
สรุปรายงานผลการประเมินรับรองอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน (ระบบ DC)
ทำเนียบเครือข่ายนักจัดการสุขภาพ
สรุปบทเรียนอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งปี 2554-2557 "แนวทางปฏิบัติอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน สคร.9"

อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ (DHS/DC) ปี 2560 กรมควบคุมโรค

 
       
 
   
   
   
Homepage