NCDs การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ป้องกันการจมน้ำ ป้องกันการพลัดตกหกล้ม  
 
Update 2 พฤษภาคม 2566   
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ   ระบบรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการตกน้ำ จมน้ำ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานบูรณาการตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2560 (สั่ง ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560)  
(กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค)
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 337/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานป้องกันการบาดเจ็บ และเด็กจมน้ำ ระดับจังหวัด ระดับเขต เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2560 (สั่ง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560)  
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI Team) ระดับเขต ระดับจังหวัด เขตสุขภาพที่ 9  
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผู้ก่อการดี ระดับเขต ระดับจังหวัด เขตสุขภาพที่ 9  
 
ใบสมัคร เกณฑ์ และประกาศผล
1. ใบสมัครออนไลน์ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2566
2. ใบสมัครออนไลน์ทีมป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้ม (Falls Prevention Team : FP team) เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2566
3. ใบสมัครเพื่อรับการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับตำบล (ศปถ.ตำบล) โดยใช้กลไกการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับตำบล (RTI team)
4. ใบสมัครการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) อำเภอ โดยใช้กลไกการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ (D-RTI)
   
1. ใบสมัครและแบบประเมินตนเองทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนนระดับอำเภอ (D-RTI) เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2565
2. ใบสมัครและแบบประเมินตนเองทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน ระดับตำบล/หน่วยงาน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2565
3. ใบสมัครออนไลน์ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2565
4. ใบสมัครออนไลน์ทีมป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้ม (Falls Prevention Team : FP team) เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2565
 
 
ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เรื่อง ผลการคัดเลือกและพิจารณาการดำเนินงานป้องกันการพลัดตกล้ม Falls Prevention Team (FP team) ระดับเขตสุขภาพที่ 9 ประจำปี 2564 ประเภทบุคคล (ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564)
ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เรื่อง ผลการประเมินรับรองทีมป้องกันการพลัดตกล้ม Falls Prevention Team (FP team) ระดับเขตสุขภาพที่ 9 ประจำปี 2564 (ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2564)
ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เรื่อง ผลการประกวดและการประเมินรับรองทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ ระดับประเทศ ประจำปี 2564 (ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2564)
ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เรื่อง ผลการประเมินรับรองทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนนระดับอำเภอ (ศปถ.อำเภอ/D-RTI) และทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนนระดับตำบล/หน่วยงาน (ศปถ.อปท./RTI team) ระดับเขตสุขภาพที่ 9 ประจำปี 2564 (ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2564)
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ผลการประเมินรับรองคุณภาพการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ในระดับอำเภอ (D-RTI) และระดับท้องถิ่น (City RTI) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 (ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564)
 
เอกสารการประชุม
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน การป้องกันเด็กจมน้ำ และการป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ผ่านระบบ Zoom Meeting) วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
 
การป้องกันการจมน้ำ ป้องกันการพลัดตกหกล้ม
แนวทางการสอบสวนการจมน้ำ เกณฑ์การสอบสวนและรายงานการจมน้ำ
สถานการณ์เด็กอายุต่ำกว่า15 ปี จมน้ำเสียชีวิต เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2559-2564
เป้าหมายลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี และเป้าหมายทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ในพื้นที่เสี่ยง จำแนกรายเขตและรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2565
ใบสมัครออนไลน์ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2564
ใบสมัครออนไลน์ทีมป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้ม (Falls Prevention Team : FP team) เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2564
ใบสมัครและแบบประเมินตนเองทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนนระดับอำเภอ (D-RTI) เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2564
ใบสมัครทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน ระดับตำบล/หน่วยงาน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2564
   
ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ผลการประเมินรับรองทีมผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ำ (Merit Maker) และทีมป้องกันการพลัดตกล้ม (FP team) ระดับเขตสุขภาพที่ 9 ประจำปี 2563 (ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2563)
  1. ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ ระดับทอง จำนวน 89 ทีม
  2. ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ ระดับเงิน จำนวน 117 ทีม
  3. ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ ระดับทองแดง จำนวน 158 ทีม
  1. ทีมป้องกันการพลัดตกล้ม (FP team) ดีมาก (Very Good) จำนวน 35 ทีม
  2. ทีมป้องกันการพลัดตกล้ม (FP team) ดี (Good) จำนวน 50 ทีม
  3. ทีมป้องกันการพลัดตกล้ม (FP team) พื้นฐาน (Basic) จำนวน 138 ทีม
 
แนวทางการสอบสวนการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
1. แผนผังการรายงาน กรณีเกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ในระดับจังหวัด (เขตสุขภาพที่ 9)
2. แบบสอบสวนการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน Update 27 มิถุนายน 2565
3. เกณฑ์สอบสวนการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ Update 27 มิถุนายน 2565
4. แนวทางการใช้งานระบบรายงานการสอบสวนสาเหตุ
 
การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปี 2563
ใบสมัครออนไลน์ทีมป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ (D-RTI) ปี 2563
ใบสมัครออนไลน์ทีมป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับตำบล/หน่วยงาน (RTI team) ปี 2563
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ผลการประเมินรับรองคุณภาพการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ในระดับอำเภอ (D-RTI) และระดับท้องถิ่น (City RTI) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 (ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564)
ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เรื่อง ผลการประเมินรับรองทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน ระดับอำเภอ (D-RTI) ระดับตำบล (RTI team) ทีมผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ำ (Merit Maker) และทีมป้องกันการพลัดตกล้ม (FP team) ระดับเขตสุขภาพที่ 9 ประจำปี 2562 (ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2563)
ใบสมัครทีมผู้การดีป้องกันการจมน้ำ (Merit Maker) ทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) ทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนนระดับอำเภอ (D-RTI) ทีมป้องกันการพลัดตกหกล้ม (FP team) ปี 2562 (สมัครถึง 31 พ.ค.2562)
ใบสมัครออนไลน์ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ปี 2562
ใบสมัครออนไลน์ทีมป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ (D-RTI) ปี 2562
ใบสมัครออนไลน์ทีมป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับตำบล/หน่วยงาน (RTI team) ปี 2562
ใบสมัครออนไลน์ทีมป้องกันการพลัดตกหกล้ม (Falls Prevention Team: FP team) ปี 2562
ประกาศผลการประกวดและการประเมินรับรองทีมผู้ก่อการดี (MeritMaker) ป้องกันการจมน้ำ ระดับประเทศ ปี 2561
ประกาศผลการรับรองทีม Merit maker D-RTI/RTI team ประจำปี 2561 เขตสุขภาพที่ 9 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค.2561 เวลา 12.37 น.)
 
ทีม
ระดับ
1. ผู้ก่อการดีป้องกันจมน้ำ (Merit maker)

ระดับทองแดง ระดับเงิน ระดับทอง  
2. ทีมป้องกันการพลัดตกหกล้ม (FPT team) ระดับ Very Good
(update 16 ก.ค.2561)
     
3. อำเภอป้องกันการบาดเจ็บทางถนน ศปถ.(D-RTI) ระดับ Good
ระดับ Advanced ระดับ Excellent  
4. ทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) ตำบล/หน่วยงาน ระดับ Basic ระดับ Good ระดับ Advanced
ระดับ Excellent
   
กำหนดการประชุมเวทีวิชาการป้องกันการจมน้ำ อุบัติเหตุทางถนน และการป้องกันการพลัดตกหกล้มและรับรางวัลระดับเขตสุขภาพที่ 9 ประจำปี 2561 (12-13 พ.ย.2561 ณ หอประชุมโรงเรียนปากช่อง ตำบลหนองสาหร่ำย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา)
แบบตอบรับประชุมเวทีวิชาการป้องกันการจมน้ำ อุบัติเหตุทางถนน และการป้องกันการพลัดตกหกล้มและรับรางวัลระดับเขตสุขภาพที่ 9 ประจำปี 2561 (12-13 พ.ย.2561)
ใบสมัครทีมป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้ม (Falls Prevention Team: FP team) (ภายใน 31 พ.ค.2561)
ใบสมัคร DHS/RTI team ระดับอำเภอ และระดับตำบล/หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2561 (ภายใน 31 พ.ค.2561)
ใบสมัครการขอรับรองเป็นผู้ก่อการดีการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ Merit Maker ปีงบประมาณ 2561 (ภายใน 31 พ.ค.2561)
ประกาศผลปี 2560 รางวัลเกียรติบัตรและโล่รางวัล DHS/RTI Team และป้องกันการจมน้ำ Merit Maker เขต 9 (วันที่ 17-18 ก.ค.2560 ณ จังหวัดสุรินทร์)
แบบประเมินตนเองการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนผ่านระบบสุขภาพอำเภอ (DHS-RTI)
ใบสมัครผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ำ (Merit maker) ปี 2560 (ถึง 31 พค. 2560)
ใบสมัครพร้อมรายละเอียดเกณฑ์การประเมิน (DHS/RTI team) อำเภอ 3 ระดับ ปี 2560 (ถึง 31 พค. 2560)
ใบสมัครพร้อมรายละเอียดเกณฑ์การประเมิน (DHS/RTI team) ตำบล/หน่วยงาน 4 ระดับ ปี 2560 (ถึง 31 พค. 2560)
ประกาศผลทีมผู้ก่อการดีและ RTI team เขตสุขภาพที่ 9 (11-12 ก.ค.2559)
ประกาศผลทีมผู้ก่อการดีและ RTI team บุคคล หน่วยงาน อำเภอดีเด่น เขตสุขภาพที่ 9
ในเวทีวิชาการป้องกันการจมน้ำและอุบัติเหตุทางถนน (RTI team) ระดับเขตสุขภาพที่ 9
(มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลระดับเขต) วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
   
รายงานสรุปผล สถานการณ์ การสำรวจ และระบบข้อมูล
ระบบบูรณาการข้อมูลการตายจากอุบัติเหตุทางถนน (ข้อมูล 3 ฐาน อุบัติเหตุทางถนนของปี 2554-2560 และปี 2561 เดือน มค.-มิย.2561)
จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จมน้ำเสียชีวิต "เขตสุขภาพที่ 9" ปี พ.ศ. 2554-2559 จำแนกรายอำเภอ
จำนวนและอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ต่อประชากรแสนคนปี พ.ศ. 2555 - 2559 จำแนกรายจังหวัด
รายงานสรุปผลผลการส่งเสริมการตั้งศูนย์สร่างเมาในด่านชุมชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พื้นที่เขตสุขภาพที่ 9
รายงานสรุปผลการพัฒนาเครือข่ายระดับตำบลในการสอบสวนความเสี่ยงของกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง พื้นที่เขตสุขภาพที่ 9
รายงานการสนับสนุนเครือข่ายการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงโรคเบาหวาน อุบัติเหตุจราจร การจมน้ำตายในเด็ก พื้นที่นำร่อง รพสต.และอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง
รายงานสถานการณ์การเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน และเด็กจมน้ำปี 2558 เขตสุขภาพที่ 9
รายงานสถานการณ์การเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน ปี 2558 เขตสุขภาพที่ 9
รายงานสถานการณ์เด็กจมน้ำเสียชีวิต ปี 2558 เขตสุขภาพที่ 9
ระบบข้อมูลตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข รายงานผลจำนวนเด็กจมน้ำ และอุบัติเหตุทางถนน และโรคอื่นๆ
จำนวนและอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรปี 2557 เขตสุขภาพที่ 9 และรายจังหวัด (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ.2558 (เขตสุขภาพ)
   
เอกสารการประชุม
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน การดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ และการดำเนินงานป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน การป้องกันเด็กจมน้ำ และการป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ผ่านระบบ Zoom Meeting) วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
กำหนดการ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ (D-RTI) โดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายระดับประเทศ
ระหว่างวันที่ 18 - 21 กันยายน 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ชัยภูมิ นครราชสีมา และสุรินทร์
เอกสารการบรรยาย "แนวทางการดำเนินงานประเมินรับรองทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ ปี 2561
(สสจ.นครราชสีมา 16 ก.พ.2561 และ สสจ.ชัยภูมิ 19 ก.พ.2561)
ประชุมจัดทำข้อตกลงความร่วมมือและดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือ ในการจัดตั้งด่านครอบครัวเพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตบนถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 เขตสุขภาพที่ 9
(วันที่ 8 ธค.2560 ณ โรงแรมแคนทารี่ นครราชสีมา)
กำหนดการ "เวทีวิชาการป้องกันการจมน้ำและอุบัติเหตุทางถนน (DHS/RTI team) ระดับเขตสุขภาพที่ 9" (มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลระดับเขต) (วันที่ 17-18 ก.ค.2560 ณ หอประชุมหนองสนม เทศบาลตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์)
เอกสาร “ด่านครอบครัว รั้วแห่งความปลอดภัย” เขตสุขภาพที่ 9 และนโยบายการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2560
เอกสารการประชุมพัฒนาการจัดทำแผนที่จุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจราจร และแลกเปลี่ยนการสอบสวนการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ตามเกณฑ์ DHS / RTI team
การจัดการข้อมูลการจมน้ำ การรายงานการเสียชีวิต การแก้ไขสิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งน้ำเสี่ยง เขตสุขภาพที่ 9
(วันที่ 7 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์)
เอกสารการประชุม Merit Maker และ DHS/RTI team เขตสุขภาพที่ 9 (16 พฤศจิกายน 2559)
เอกสารการประชุม "ชี้แจง พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 พรบ.คุ้มครอบสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และความร่วมมือการดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายฯ สำหรับสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" :: ภาพกิจกรรม>>
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา)
เล่มเอกสารการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ และคณะกรรมการประเมินทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) ระดับเขต ระดับจังหวัด เขตสุขภาพที่ 9
ศูนย์สร่างเมา Sober Up Center (การประชุมบูรณาการเตรียมความพร้อมเทศกาลสงกรานต์ 2559 และการตั้งศูนย์สร่างเมา 7 เม.ย.2559)
เอกสารการประชุมพัฒนาการจัดทำแผนที่จุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจราจร เขตสุขภาพที่ 9 (วันที่ 9 ธ.ค.2558 ณ สคร.9)
 
เอกสารการดำเนินงาน คู่มือ แนวทาง แบบรายงาน ข้อตกลงความร่วมมือ
ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปี 2563
ข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งด่านครอบครัวเพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตบนถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 (8 ธค.2560)
- แบบบันทึกการดำเนินงาน "ด่านชุมชน" / "มาตรการชุมชน" เพื่อประกอบการรับรอง ศปถ D-RTI และ RTI team เทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ ปี 2561
- Donwload File Excel (CSV) และวิธีการเปิดดูข้อมูลในกรณีที่เปิดเป็นภาษาต่างดาว
การดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560
   - รายงานการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการ (EOC) อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560
   - แบบบันทึกการดำเนินงาน “ด่านชุมชน” เทศกาลปีใหม่ 2560
แบบรายงาน ด่านชุมชน และศูนย์สร่างเมา เขตสุขภาพที่ 9
แนวทางการตั้งศูนย์สร่างเมาในด่านชุมชน/จุดตรวจ/จุดสกัด/จุดบริการ (SOBER UP CENTER)
แนวทางสำหรับผู้ขอรับรองเป็น “ทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน” (RTI team) เขตสุขภาพที่ 9
วิธีสืบสวนความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ของ อสม.
   
แบบสอบสวนสาเหตุความเสี่ยงเบื้องต้นต่อการเป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูงของประชากรกลุ่มเสี่ยง
เล่มรายงานสถานการณ์การบาดเจ็บและตายจากการจราจรทางถนน เขตสุขภาพที่ 9
ตารางปฏิทินงานป้องกันเด็กจมน้ำและ RTI team เขตสุขภาพที่ 9
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับรางวัลการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ และอุบัติเหตุทางถนน (RTI team)
เอกสารการสอบสวนอุบัติเหตุทางถนน (ข้อ 6) และสำหรับการอบรมวันที่ 26 ม.ค.2559
เอกสารการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ (ข้อ 5) ทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team)
แบบประเมินตนเอง ทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team)
ใบสมัครพร้อมรายละเอียด ทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 9 (รับสมัครถึงวันที่ 31 พ.ค.2559)
แบบรายงานการปฏิบัติงานในด่านชุมชน โดยชุมชนเป็นฐาน
แนวทางสำหรับผู้ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดี แนวทางการประเมินผู้ก่อการดี ปี 2559 ความแตกต่างปี 2558 และ 2559
แบบประเมินตนเองผู้ก่อการดีการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ ปี 2559 (ระดับทอง, เงิน, ทองแดง)
ใบสมัครผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ำ ปี 2559
เอกสารประกอบการดำเนินงานผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน้ำ
แบบรายงานการเสียชีวิตจากการตกน้ำ จมน้ำ

เครื่องมือในการสอบสวนการจมน้ำตกน้ำ (แบบสอบสวนการจมน้ำตกน้ำ การบาดเจ็บ)

   
มาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน
(เล่มคู่มือ) แนวทางการประยุกต์ใช้ principle for safe community ในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
แนวทางการตั้งด่านชุมชนเพื่อลดอุบัติเหตุ
ประเด็นสื่อสาร "ปลูกฝังเด็กไทย รักความปลอดภัยทางน้ำ"
สกู๊ปป้องกันเด็กจมน้ำ
สถานการณ์เด็กจมน้ำ ปี 2554-2556 (ณ วันที่ 23 เม.ย.2557)
 
     
 
   
   
   
Homepage