NCD อุบัติเหตุ เด็กจมน้ำ  
 
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานบูรณาการตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2560 (สั่ง ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560)
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 337/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานป้องกันการบาดเจ็บ และเด็กจมน้ำ ระดับจังหวัด ระดับเขต เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2560 (สั่ง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI Team) ระดับเขต ระดับจังหวัด เขตสุขภาพที่ 9
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผู้ก่อการดี ระดับเขต ระดับจังหวัด เขตสุขภาพที่ 9
 
ใบสมัคร เกณฑ์ และประกาศผล
ประกาศผลการรับรองทีม Merit maker D-RTI/RTI team ประจำปี 2561 เขตสุขภาพที่ 9 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค.2561 เวลา 12.37 น.)
 
ทีม
ระดับ
1. ผู้ก่อการดีป้องกันจมน้ำ (Merit maker)

ระดับทองแดง ระดับเงิน ระดับทอง  
2. ทีมป้องกันการพลัดตกหกล้ม (FPT team) ระดับ Very Good
(update 16 ก.ค.2561)
     
3. อำเภอป้องกันการบาดเจ็บทางถนน ศปถ.(D-RTI) ระดับ Good
ระดับ Advanced ระดับ Excellent  
4. ทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) ตำบล/หน่วยงาน ระดับ Basic ระดับ Good ระดับ Advanced
ระดับ Excellent
   
กำหนดการประชุมเวทีวิชาการป้องกันการจมน้ำ อุบัติเหตุทางถนน และการป้องกันการพลัดตกหกล้มและรับรางวัลระดับเขตสุขภาพที่ 9 ประจำปี 2561 (12-13 พ.ย.2561 ณ หอประชุมโรงเรียนปากช่อง ตำบลหนองสาหร่ำย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา)
แบบตอบรับประชุมเวทีวิชาการป้องกันการจมน้ำ อุบัติเหตุทางถนน และการป้องกันการพลัดตกหกล้มและรับรางวัลระดับเขตสุขภาพที่ 9 ประจำปี 2561 (12-13 พ.ย.2561)
ใบสมัครทีมป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้ม (Falls Prevention Team: FP team) (ภายใน 31 พ.ค.2561)
ใบสมัคร DHS/RTI team ระดับอำเภอ และระดับตำบล/หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2561 (ภายใน 31 พ.ค.2561)
ใบสมัครการขอรับรองเป็นผู้ก่อการดีการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ Merit Maker ปีงบประมาณ 2561 (ภายใน 31 พ.ค.2561)
ประกาศผลปี 2560 รางวัลเกียรติบัตรและโล่รางวัล DHS/RTI Team และป้องกันการจมน้ำ Merit Maker เขต 9 (วันที่ 17-18 ก.ค.2560 ณ จังหวัดสุรินทร์)
แบบประเมินตนเองการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนผ่านระบบสุขภาพอำเภอ (DHS-RTI)
ใบสมัครผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ำ (Merit maker) ปี 2560 (ถึง 31 พค. 2560)
ใบสมัครพร้อมรายละเอียดเกณฑ์การประเมิน (DHS/RTI team) อำเภอ 3 ระดับ ปี 2560 (ถึง 31 พค. 2560)
ใบสมัครพร้อมรายละเอียดเกณฑ์การประเมิน (DHS/RTI team) ตำบล/หน่วยงาน 4 ระดับ ปี 2560 (ถึง 31 พค. 2560)
ประกาศผลทีมผู้ก่อการดีและ RTI team เขตสุขภาพที่ 9 (11-12 ก.ค.2559)
ประกาศผลทีมผู้ก่อการดีและ RTI team บุคคล หน่วยงาน อำเภอดีเด่น เขตสุขภาพที่ 9
ในเวทีวิชาการป้องกันการจมน้ำและอุบัติเหตุทางถนน (RTI team) ระดับเขตสุขภาพที่ 9
(มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลระดับเขต) วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
   
รายงานสรุปผล สถานการณ์ การสำรวจ และระบบข้อมูล
ระบบบูรณาการข้อมูลการตายจากอุบัติเหตุทางถนน (ข้อมูล 3 ฐาน อุบัติเหตุทางถนนของปี 2554-2560 และปี 2561 เดือน มค.-มิย.2561)
จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จมน้ำเสียชีวิต "เขตสุขภาพที่ 9" ปี พ.ศ. 2554-2559 จำแนกรายอำเภอ
จำนวนและอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ต่อประชากรแสนคนปี พ.ศ. 2555 - 2559 จำแนกรายจังหวัด
รายงานสรุปผลผลการส่งเสริมการตั้งศูนย์สร่างเมาในด่านชุมชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พื้นที่เขตสุขภาพที่ 9
รายงานสรุปผลการพัฒนาเครือข่ายระดับตำบลในการสอบสวนความเสี่ยงของกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง พื้นที่เขตสุขภาพที่ 9
รายงานการสนับสนุนเครือข่ายการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงโรคเบาหวาน อุบัติเหตุจราจร การจมน้ำตายในเด็ก พื้นที่นำร่อง รพสต.และอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง
รายงานสถานการณ์การเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน และเด็กจมน้ำปี 2558 เขตสุขภาพที่ 9
รายงานสถานการณ์การเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน ปี 2558 เขตสุขภาพที่ 9
รายงานสถานการณ์เด็กจมน้ำเสียชีวิต ปี 2558 เขตสุขภาพที่ 9
ระบบข้อมูลตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข รายงานผลจำนวนเด็กจมน้ำ และอุบัติเหตุทางถนน และโรคอื่นๆ
จำนวนและอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรปี 2557 เขตสุขภาพที่ 9 และรายจังหวัด (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ.2558 (เขตสุขภาพ)
   
เอกสารการประชุม

กำหนดการ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ (D-RTI) โดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายระดับประเทศ
ระหว่างวันที่ 18 - 21 กันยายน 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ชัยภูมิ นครราชสีมา และสุรินทร์

เอกสารการบรรยาย "แนวทางการดำเนินงานประเมินรับรองทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ ปี 2561
(สสจ.นครราชสีมา 16 ก.พ.2561 และ สสจ.ชัยภูมิ 19 ก.พ.2561)
ประชุมจัดทำข้อตกลงความร่วมมือและดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือ ในการจัดตั้งด่านครอบครัวเพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตบนถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 เขตสุขภาพที่ 9
(วันที่ 8 ธค.2560 ณ โรงแรมแคนทารี่ นครราชสีมา)
กำหนดการ "เวทีวิชาการป้องกันการจมน้ำและอุบัติเหตุทางถนน (DHS/RTI team) ระดับเขตสุขภาพที่ 9" (มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลระดับเขต) (วันที่ 17-18 ก.ค.2560 ณ หอประชุมหนองสนม เทศบาลตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์)
เอกสาร “ด่านครอบครัว รั้วแห่งความปลอดภัย” เขตสุขภาพที่ 9 และนโยบายการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2560
เอกสารการประชุมพัฒนาการจัดทำแผนที่จุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจราจร และแลกเปลี่ยนการสอบสวนการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ตามเกณฑ์ DHS / RTI team
การจัดการข้อมูลการจมน้ำ การรายงานการเสียชีวิต การแก้ไขสิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งน้ำเสี่ยง เขตสุขภาพที่ 9

(วันที่ 7 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์)
เอกสารการประชุม Merit Maker และ DHS/RTI team เขตสุขภาพที่ 9 (16 พฤศจิกายน 2559)
เอกสารการประชุม "ชี้แจง พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 พรบ.คุ้มครอบสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และความร่วมมือการดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายฯ สำหรับสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" :: ภาพกิจกรรม>>
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา)
เล่มเอกสารการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ และคณะกรรมการประเมินทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) ระดับเขต ระดับจังหวัด เขตสุขภาพที่ 9
ศูนย์สร่างเมา Sober Up Center (การประชุมบูรณาการเตรียมความพร้อมเทศกาลสงกรานต์ 2559 และการตั้งศูนย์สร่างเมา 7 เม.ย.2559)
เอกสารการประชุมพัฒนาการจัดทำแผนที่จุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจราจร เขตสุขภาพที่ 9 (วันที่ 9 ธ.ค.2558 ณ สคร.9)
 
เอกสารการดำเนินงาน คู่มือ แนวทาง แบบรายงาน
- แบบบันทึกการดำเนินงาน "ด่านชุมชน" / "มาตรการชุมชน" เพื่อประกอบการรับรอง ศปถ D-RTI และ RTI team เทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ ปี 2561
- Donwload File Excel (CSV) และวิธีการเปิดดูข้อมูลในกรณีที่เปิดเป็นภาษาต่างดาว
การดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560
   - รายงานการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการ (EOC) อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560
   - แบบบันทึกการดำเนินงาน “ด่านชุมชน” เทศกาลปีใหม่ 2560
แบบรายงาน ด่านชุมชน และศูนย์สร่างเมา เขตสุขภาพที่ 9
แนวทางการตั้งศูนย์สร่างเมาในด่านชุมชน/จุดตรวจ/จุดสกัด/จุดบริการ (SOBER UP CENTER)
แนวทางสำหรับผู้ขอรับรองเป็น “ทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน” (RTI team) เขตสุขภาพที่ 9
วิธีสืบสวนความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ของ อสม.
   
แบบสอบสวนสาเหตุความเสี่ยงเบื้องต้นต่อการเป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูงของประชากรกลุ่มเสี่ยง
เล่มรายงานสถานการณ์การบาดเจ็บและตายจากการจราจรทางถนน เขตสุขภาพที่ 9
ตารางปฏิทินงานป้องกันเด็กจมน้ำและ RTI team เขตสุขภาพที่ 9
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับรางวัลการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ และอุบัติเหตุทางถนน (RTI team)
เอกสารการสอบสวนอุบัติเหตุทางถนน (ข้อ 6) และสำหรับการอบรมวันที่ 26 ม.ค.2559
เอกสารการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ (ข้อ 5) ทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team)
แบบประเมินตนเอง ทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team)
ใบสมัครพร้อมรายละเอียด ทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 9 (รับสมัครถึงวันที่ 31 พ.ค.2559)
แบบรายงานการปฏิบัติงานในด่านชุมชน โดยชุมชนเป็นฐาน
แนวทางสำหรับผู้ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดี แนวทางการประเมินผู้ก่อการดี ปี 2559 ความแตกต่างปี 2558 และ 2559
แบบประเมินตนเองผู้ก่อการดีการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ ปี 2559 (ระดับทอง, เงิน, ทองแดง)
ใบสมัครผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ำ ปี 2559
เอกสารประกอบการดำเนินงานผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน้ำ
แบบรายงานการเสียชีวิตจากการตกน้ำ จมน้ำ

เครื่องมือในการสอบสวนการจมน้ำตกน้ำ (แบบสอบสวนการจมน้ำตกน้ำ การบาดเจ็บ)

   
มาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน
(เล่มคู่มือ) แนวทางการประยุกต์ใช้ principle for safe community ในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
แนวทางการตั้งด่านชุมชนเพื่อลดอุบัติเหตุ
ประเด็นสื่อสาร "ปลูกฝังเด็กไทย รักความปลอดภัยทางน้ำ"
สกู๊ปป้องกันเด็กจมน้ำ
สถานการณ์เด็กจมน้ำ ปี 2554-2556 (ณ วันที่ 23 เม.ย.2557)
 
       
 
   
   
   
Homepage