เอกสารการประชุม อบรม สัมมนา
       
 
   
 
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (โรคพิษสุนัขบ้า)
ผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เขตสุขภาพที่ ๙
(วันที่ ๒๐ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล อ.เมือง จ.นครราชสีมา)
    เอกสารการประชุม < Download 44.4 MB. >
   
  เอกสารประกอบการประชุมแนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดผลกระทบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
และซ้อมแผนความพร้อมใช้งานระบบสารสนเทศในภาวะฉุกเฉินระดับหน่วยงาน
    เอกสารการประชุม < Download 5.9 MB. >
   
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือและดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือ ในการจัดตั้งด่านครอบครัวเพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตบนถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 เขตสุขภาพที่ 9
(วันที่ 8 ธค.2560 ณ โรงแรมแคนทำรี่ นครราชสีมา)
    เอกสารการประชุม < Download 31.1 MB. >
   
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือและดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือ ในการจัดตั้งด่านครอบครัวเพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตบนถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 เขตสุขภาพที่ 9
(วันที่ 8 ธค.2560 ณ โรงแรมแคนทำรี่ นครราชสีมา)
    เอกสารการประชุม < Download 31.1 MB. >
   
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และพัฒนาผลงานคุณภาพ
(วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมแคนทารี
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา)
    เอกสารการประชุม < Download 14.3 MB. >
   
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเกณฑ์พฤติกรรมบ่งชี้สมรรถนะหลัก
(วันที่ 16 - 17 พย.2560 โรงแรมโคราชโฮเต็ล นครราชสีมา)
    เอกสารการประชุม < Download 7.34 MB. >
   
  เอกสารประกอบประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมรายงานอัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล
(วันที่ 16 - 17 พย.2560 โรงแรมโคราชโฮเต็ล นครราชสีมา)
    เอกสารการประชุม < Download 51.4 MB. >
   
  อบรมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง และการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ ระบบข้อมูลรายงานโรคไม่ติดต่อ 43 แฟ้ม ผ่านระบบ HDC
(วันที่ 9-10 พย.2560 โรงแรมโคราชโฮเต็ล จ.นครราชสีมา)
    เอกสารการประชุม < Link >
   
  สัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สคร.78910) ปี 2561
(วันที่ 1-2 พย.2560 โรงแรมสีมาธานี นครราชสีมา)
    เอกสารการประชุม < Link >
   
  ประชุมเพื่อประสานแผน การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2561
(วันที่ 12 ต.ค.2560  ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล จ.นครราชสีมา)
    เอกสารการประชุม < Link >
   
  ระชุมสื่อสารแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคปอดฝุ่นหิน เขตสุขภาพที่ 9
(วันที่ 27 มิ.ย.2560 ณ โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา)
    เอกสารการประชุม < Link >
   
  เอกสารประกอบการบรรยาย พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2560 ส.ค.ส
    เอกสารการประชุม < Download 16.3 MB. >
   
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนพัฒนาบุคคลากรเพื่อทดแทนตำแหน่งงานที่สำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ (Succession Planning)
(วันที่ 9-10 มกราคม 2560 ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล จังหวัดนครราชสีมา)
    เอกสารการประชุม < Download 7.79 MB. >
   
  โครงการประชุมขับเคลื่อนนโยบายและถ่ายทอดยุทธศาสตร์งานโรคไม่ติดต่อ การบาดเจ็บและปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ เขตสุขภาพที่ 9
(วันที่ 23 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส จังหวัดนครราชสีมา)
    เอกสารการประชุม < Download 63.5 MB. >
   
  โครงการอบรมผู้ให้บริการดูแลรักษา HIV & TB ในสถานบริการสุขภาพและชุมชน
(วันที่ 22 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล จังหวัดนครราชสีมา)
    เอกสารการประชุม < Download 157 MB. >
   
  การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการวัคซีนทีมีประสิทธิภาพและการดำเนินงาน ตามมาตรฐาน งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เขตสุขภาพที่ 9
(วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล จังหวัดนครราชสีมา)
    เอกสารการประชุม < Download 35.8 MB. >
   
  เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่ต้นแบบ
(ป้องกันควบคุมโรคและแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี)
(วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 โรงแรมโคราชโฮเต็ล นครราชสีมา)
    เอกสารการประชุม < Download 3.34 MB. >
    บทเรียน E-Book หลักสูตรพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี < Download 1.25 GB. >
   
  เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการสอบสวนโรค สคร.9 ปี 2559
(วันที่ 4-5 เมษายน 2559 ณ สคร.9)
    เอกสารการประชุม < Download 13.9 MB. >
   
  เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู ในการดำเนินงานประเมินมาตรฐานในโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค/ ศูนย์เด็กเล็ก
(วันที่ 24-25 ธันวาคม 2558 โรงแรมโคราชโฮเต็ล นครราชสีมา)
    เอกสารการประชุม < Download 5.10 MB. >
    ภาพกิจกรรม
   
  เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคอุบติใหม่อุบัติซ้ำ : กรณีการระบาดโรคไข้เลือดออกและอุบัติเหตุทางถนน เขตสุขภาพที่ 9
( วันที่ 3 ธันวาคม 2558)
    เอกสารการประชุม < Download 13.4 MB. >
   
  เอกสารการประชุมออกแบบความร่วมมือกับเครือข่ายหลักในการป้องกันเด็กจมน้ำระดับอำเภอ จังหวัด เขตสุขภาพที่ 9
( วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ)
    เอกสารการประชุม < Download 21.7 MB. >
   
  เอกสารประกอบการประชุมสรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ (DHS/DC) ของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในเขตสุขภาพที่ 9 ปี 2558 (6-7 ส.ค.2558)
    เอกสาร < Download 14.1 MB. >
    ภาพกิจกรรมการประชุม
    สรุปผลประเมินการประชุม "สรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ (DHS\DC) เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2558"
   
  เอกสารการประชุม "มหกรรมแสดงผลการพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงานด้าน NCD เด็กจมน้ำ บุหรี่ Alcohol และอุบัติเหตุ” (20-21 ก.ค.2558)
   

เอกสาร < Link Download >

   
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องสิทธิเเละความเสมอภาคระหว่างหญิงชายกรมควบคุมโรค
   

เอกสาร < Download 23.5 MB. >

   
  เอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาทีมสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน เขตสุขภาพที่ 9
   

เอกสาร < Download 258 MB. >

   
  เอกสารประกอบการดำเนินงานผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน้ำ
   

เอกสาร < Download 52.3 MB. >

   
  แนวทางการรณรงค์ให้วัคซีน MR แก่ประชากรกลุ่มอายุ 2 ปีครึ่ง ถึง 7 ปี ในเขตสุขภาพที่ 9
   

เอกสาร < Download 15.4 MB. >

   
  การอบรมวิจัยเชิงคุณภาพ
(วันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมสบายโฮเต็ล จังหวัดนครราชสีมา)
   

เอกสารการอบรม < Download 2.42 MB. >

   

ภาพการประชุม

   
  การประชุมพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมเครือข่ายเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วในการรับมือการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ เขตสุขภาพที่ 9
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมราชพฤกษ์ จังหวัดนครราชสีมา)
   

เอกสารการอบรม < Download 2.34 MB. >

   
  การอบรมเรื่อง การสอนงาน (Coaching)
(วันที่ 9 มกราคม 2558 ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล จังหวัดนครราชสีมา)
   

เอกสารการอบรม < Download 3.96 MB. >

   

ใบงาน การวางแผนการสอนงาน < Download 37 KB. >

   
  สัมมนาวิชาการเขต 5,6,7 และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายสาธารณสุข ประจำปี 2558 "เครือข่ายสาธารณสุขร่วมใจ สู่เป้าหมายลดโรค"
(วันที่ 23-25 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมราชพฤกษ์ จังหวัดนครราชสีมา)
   

เอกสารการสัมมนา วันที่ 23 ธันวาคม 2557 < Download 17.5 MB. >

   

เอกสารการสัมมนา วันที่ 24 ธันวาคม 2557 < Download 64.5 MB. >

   

ภาพกิจกรรมการสัมมนาวิชาการ เขต 567 < Link ดูภาพกิจกรรม >

    วิดีทัศน์พิธีเปิดการสัมมนาวิชาการเขต 5,6,7 และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายสาธารณสุข ปี 2558 < คลิ๊ก YouTube >
   

VTR ผลิตภัณฑ์วิชาการสคร.5 < คลิ๊ก YouTube >

   
  ประชุมทำข้อตกลงในการบริหารจัดการข้อมูลและมาตรการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับอำเภอเสี่ยงสูง พื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9
(วันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงแรมวิลล่าพาราดี เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา)
   

เอกสารการประชุม (20.1 MB.)

   
  อบรมโครงการประเมินความก้าวหน้าและพัฒนาการดำเนินงานโรคเรื้อรัง เขตบริการสาธารณสุขที่ 9
(วันที่ 11 - 12 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส จังหวัดนครราชสีมา)
   

เอกสารการประชุม (79 MB.)

    ภาพกิจกรรม
   
  อบรมจัดการข้อมูลกลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรค DM HT อย่างมีส่วนร่วมระหว่าง รพ.สต.และ อสม. ในพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9
(วันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมปัญจดารา อ.เมือง จ.นครราชสีมา)
   

เอกสารการประชุม (181 MB.)

    ภาพกิจกรรม
   
  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) กระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนของสคร.5
(วันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล จังหวัดนครราชสีมา)
   

เอกสารการประชุม และ SOP Workflow (17.9 MB.)

    ภาพกิจกรรม
   
  การประชุมชี้เเจงเเนวทาง PMS รอบ 6 เดือนหลัง ผ่านระบบ VDO Conference
(วันที่ 30 เมษายน 2557)
   

เอกสารการประชุม (20.9 MB.)

   
  การประชุมสรุปบทเรียนกลไกอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง
(วันที่ 4-5 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมปัญจดารา อ.เมือง จ.นครราชสีมา)
   

เอกสารการประชุม (217 MB.)

    ภาพกิจกรรม
   
  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีมผู้ประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์ข้อกำหนด ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพปลอดโรคระดับจังหวัด
(วันที่ 3-4 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ อ.เมือง จ.นครราชสีมา)
   

เอกสารการประชุม (186 MB.)

    ภาพกิจกรรม
   
  การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานลดโรคไม่ติดต่อ อุบัติเหตุ เด็กจมน้ำ บุหรี่ สุรา ในพื้นที่เป้าหมายเพื่อลดโรค เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9
(วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมออโรร่า รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา)
   

เอกสารการประชุม (10.3 MB.)

    ภาพกิจกรรม
   
  การประชุมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และมาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2557 (สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค)
(วันที่ 23-24 มกราคม 2557 ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร)
   

มาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2557 (สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค)

   
  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านการจัดการเชิงระบบในการแก้ไขปัญหาโรคและภัยสุขภาพ ผ่านกลไกอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน รุ่นที่ 2 จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์
(วันที่ 16-18  ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมปัญจดารา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา)
   

เอกสารการประชุม (4.01 MB.)

   

ทำเนียบเครือข่าย

   
  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านการจัดการเชิงระบบในการแก้ไขปัญหาโรคและภัยสุขภาพ ผ่านกลไกอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน รุ่นที่ 1 จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ
(วันที่ 11-13  ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมปัญจดารา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา)
   

เอกสารการประชุม (3.95 MB.)

   

ทำเนียบเครือข่าย

   
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำขั้นตอนมาตรฐาน (SOP) การจัดเก็บและกระจายวัคซีน และพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของหน่วยบริการ พื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ประจำปี 2556
(วันที่ 2-5 ก.ค.56 ณ โรงแรมปัญจดารา นครราชสีมา)
   

เอกสารการประชุม (28.2 MB.)

   

ภาพกิจกรรม

   
  เอกสารประกอบการเสวนาวิชาการ Show & Share สคร.5
(วันที่ 26 มี.ค.56 ณ สคร.5 นครราชสีมา)
   

เอกสารการประชุม (5.54 MB.)

   
 

ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทีมผู้ประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์ข้อกำหนด ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค
(วันที่ 26-27 มี.ค.56 ณ โรงแรมปัญจดารา จ.นครราชสีมา)

   

เอกสารการประชุม (22 MB.)

   

ภาพกิจกรรม

   
  ประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงาน ศูนย์เด็กเล็กต้นแบบในพื้นที่
(วันที่ 19-20 มี.ค.56 ณ โรงแรมปัญจดารา จ.นครราชสีมา)
   

เอกสารการประชุม (79.1 MB.)

   

ภาพกิจกรรม

   
  เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการพัฒนาภาคีเครือข่ายความร่วมมือดำเนินงานอาชีวอนามัย
สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสารเคมีทางการเกษตรในระดับปฐมภูมิ
ผ่านกลไกการดำเนินงานอำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน
(วันที่ 6-8 มี.ค.56 ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ จ.นครราชสีมา)
   

เอกสารการประชุม (3.22 MB.)

   

ทำเนียบเครือข่าย

   

ภาพกิจกรรม

   
  เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการพัฒนาแนวคิดการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
ผ่านกลไกการดำเนินงานอำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนระดับตำบล
(วันที่ 26-28 ก.พ.56 ณ โรงแรมปัญจดารา จ.นครราชสีมา)
   

เอกสารการประชุม (8.02 MB.)

   

ทำเนียบเครือข่าย

   

ภาพกิจกรรม

   
  เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการพัฒนาแนวคิดการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
ผ่านกลไกการดำเนินงานอำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนระดับตำบล
(วันที่ 18-20 ก.พ.56 ณ โรงแรมเทพนคร จ.บุรีรัมย์)
   

ทำเนียบเครือข่าย

   

ภาพกิจกรรม

   
  เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการพัฒนาแนวคิดการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
ผ่านกลไกการดำเนินงานอำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนระดับตำบล
(วันที่ 11-13 ก.พ.56 ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค จ.ชัยภูมิ)
   

เอกสารการประชุม (6.86 MB.)

   

ทำเนียบเครือข่าย

   

ภาพกิจกรรม

   
  เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการพัฒนาแนวคิดการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
ผ่านกลไกการดำเนินงานอำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนระดับตำบล
(วันที่ 4-6 ก.พ. 56 ณ สวนป่ารีสอร์ท จ.สุรินทร์)
   

เอกสารการประชุม (6.62 MB.)

   

ทำเนียบเครือข่าย

   

ภาพกิจกรรม

   
  เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการพัฒนาแนวคิดการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
ผ่านกลไกการดำเนินงานอำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนระดับตำบล
(วันที่ 21-23 ม.ค.56 ณ โรงแรมปัญจดารา จ.นครราชสีมา)
   

เอกสารการประชุม (6.61 MB.)

   

ทำเนียบเครือข่าย

   

ภาพกิจกรรม

   
  เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารและแกนนำระดับอำเภอ 18 อำเภอเป้าหมาย ด้านการจัดการเชิงระบบ ในการดำเนินงานอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ปี 2556
(24-25 ธ.ค.55 ณ โรงแรมปัญจดารา นครราชสีมา)
   

เอกสารการประชุม (79.4 MB.)

   

ภาพกิจกรรม

   
  เอกสารประกอบการประชุมสรุปบทเรียนการดูแลผู้ป่วยโรค HIV
(วันที่ 3 - 4 ธ.ค. 55 ณ โรงแรมปัญจดารา จ.นครราชสีมา)
   

เอกสารการประชุม (14.4 MB.)

   

ภาพกิจกรรม

   
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและกระบวนการพัฒนาคุณภาพ การให้คำปรึกษาในพื้นที่เขตสาธารณสุขที่ 14
(วันที่ 12-15 พ.ย.55 ณ โรงแรมปัญจดารา จ.นครราชสีมา)
   

เอกสารการประชุม (34.7 MB.)

   

ทำเนียบเครือข่าย

   

ภาพกิจกรรม

   
  เอกสารประกอบการเสวนาวิชาการ Show & Share สคร.5
(วันที่ 30 ส.ค.55 ณ สคร.5 นครราชสีมา)
   

เอกสารการประชุม (10.6 MB.)

   

ภาพกิจกรรม

   
  เอกสารประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการวัคซีน และระบบลูกโซ่ความเย็นในระดับอำเภอ ในเขตสาธารณสุขเขต 14 ปี 2555
(วันที่ 21 ส.ค.55 ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ นครราชสีมา)
   

เอกสารการประชุม (72.6 MB.)

   

ภาพกิจกรรม

   
  เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำหลักด้านบริหารจัดการข้อมูล เพื่อจัดทำแผนที่มีคุณภาพ "ข้อมูลเข้มแข็ง แผนงานเข้มข้น" พื้นที่ต้นแบบอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ปี 2555
(วันที่ 23-25 ก.ค.55 ณ โรงแรมโกลด์ เมาท์เทน วังน้ำเขียว รีสอร์ท)
   

เอกสารการประชุม (558 KB.)

   

ทำเนียบเครือข่าย

   

ภาพกิจกรรม

   
  เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการเครือข่าย SRRT ปี 2555
(วันที่ 9-11 ก.ค.55 ณ โรงแรมราชพฤกษ์ จ.นครราชสีมา)
   

เอกสารการประชุม (22.8 MB.)

   

ภาพกิจกรรม

   
  เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำหลักด้านบริหารจัดการข้อมูล เพื่อจัดทำแผนที่มีคุณภาพ "ข้อมูลเข้มแข็ง แผนงานเข้มข้น" พื้นที่ต้นแบบอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ปี 2555
(วันที่ 21-22 พ.ค.55 ณ ไร่กุสุมารีสอร์ท อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี)
   

เอกสารการประชุม (6.03 MB.)

   

ทำเนียบเครือข่าย

   

ภาพกิจกรรม

   
  เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดเก็บและกระจายวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14
(วันที่ 11 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมปัญจดารา นครราชสีมา)
   

เอกสารการประชุม (4.63 MB.)

   

ภาพกิจกรรม

   
  เอกสารประกอบการอบรม ICS
(วันที่ 19-21 มีนาคม 2555)
   

เอกสารการประชุม (21.5 MB.)

   
  เอกสารประกอบการอบรมการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ (QI training)
(วันที่ 3-5 เมษายน 2555 ณ โรงแรมปัญจดารา จ.นครราชสีมา)
   

เอกสารการประชุม (7.73 MB.)

   

ภาพกิจกรรม

   
  เอกสารประกอบการอบรมการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ (QI training)
(วันที่ 22-24 ก.พ.55 ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ จ.นครราชสีมา)
   

เอกสารการประชุม (4.62 MB.)

   

ภาพกิจกรรม

   
  เอกสารประกอบการประชุมการพัฒนาเครือข่ายอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ด้านการจัดการเชิงระบบ จ.บุรีรัมย์
(วันที่ 23-24 ม.ค.55 ณ โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์)
   

เอกสารการประชุม (10 MB.)

   

ทำเนียบเครือข่าย

   

ภาพกิจกรรม

   
  เอกสารประกอบการประชุมการตรวจจับการระบาด
(มกราคม 2555)
   

เอกสารการประชุม (5.84 MB.)

   
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบระบบการจัดเก็บและกระจายวัคซีน และพัฒนาการบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค พื้นที่สาธารณสุขเขต 14
(วันที่ 11-12 มกราคม 2555 ณ โรงแรมปัญจดารา จ.นครราชสีมา)
   

เอกสารการประชุม (27.9 MB.)

   
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทิศทางการดำเนินงานกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์กรมควบคุมโรค ปี 2563”
(วันที่ 27-28 ธ.ค.54 ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลส โบ๊เบ๊ มหานาค กรุงเทพฯ)
   

เอกสารการประชุม (16.2 MB.)

   
  เอกสารประกอบการประชุมการพัฒนาเครือข่ายอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ด้านการจัดการเชิงระบบ จ.สุรินทร์
(วันที่ 26-27 ธ.ค.54 ณ สวนป่ารีสอร์ท จ.สุรินทร์)
   

เอกสารการประชุม (3.75 MB.)

   

ทำเนียบผู้เข้าร่วมประชุม

   

ภาพกิจกรรม

   
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาภาคีเครือข่ายระดับอำเภอ ในพื้นที่ 88 อำเภอ ของพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ด้านการจัดการเชิงระบบ เพื่อปรับกรอบแนวคิดในการดำเนินงานพัฒนาอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน จ.นครราชสีมา รุ่น 2
(วันที่ 21-22 ธ.ค.54 ณ โรงแรมปัญจดารา จ.นครราชสีมา)
   

เอกสารการประชุม (6.42 MB.)

   

ทำเนียบผู้เข้าร่วมประชุม

   

ภาพกิจกรรม

   
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาภาคีเครือข่ายระดับอำเภอ ในพื้นที่ 88 อำเภอ ของพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ด้านการจัดการเชิงระบบ เพื่อปรับกรอบแนวคิดในการดำเนินงานพัฒนาอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน จ.นครราชสีมา รุ่น 1
(วันที่ 19-20 ธ.ค.54 ณ โรงแรมปัญจดารา จ.นครราชสีมา)
   

เอกสารการประชุม (6.96 MB.)

   

ทำเนียบผู้เข้าร่วมประชุม

   

ภาพกิจกรรม

   
  เอกสารประกอบการประชุมพัฒนาความรู้ด้านวิชาการเรื่อง Hand foot and mouth disease
(วันที่ 19 ธ.ค.54 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สคร.5)
   

เอกสารการประชุม (1.87 MB.)

   
  เอกสารประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำหลักด้านบริหารจัดการข้อมูล เพื่อจัดทำแผนที่มีคุณภาพ "ข้อมูลเข้มแข็ง แผนงานเข้มข้น" พื้นที่ต้นแบบอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ปี 2555
(วันที่ 24-25 พ.ย.54 ณ โรงแรมปัญจดารา จ.นครราชสีมา)
   

เอกสารการประชุม (9.33 MB.)

   

ทำเนียบผู้เข้าร่วมประชุม

   

ภาพกิจกรรม

   
  เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการแผนงานและประเมินผล ครั้งที่ 1/2555
(วันที่ 16 พ.ย.54 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.5)
   

เอกสารการประชุม (8.1 MB.)

   
  เอกสารประชุมการเขียนโครงการสำหรับบุคลากรองค์กรเอกชน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
(วันที่ 22-23 ส.ค.54 ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล จ.นครราชสีมา)
   

เอกสารการประชุม (1.44 MB.)

   
  เอกสารประชุมพัฒนามาตรฐานศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค
(วันที่ 9-10 พ.ค.54 ณ โรงแรมปัญจดารา จ.นครราชสีมา)
   

เอกสารการประชุม (47.8 MB.)

   

ภาพกิจกรรม

   
  เอกสารประชุมเครือข่ายอำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน จ.บุรีรัมย์
(วันที่ 28-30 มี.ค.54 ณ โรงแรมปัญจดารา นครราชสีมา)
   

เอกสารการประชุม (3.49 MB.)

   

ทำเนียบเครือข่ายระดับอำเภอ จังหวัดบุรีรัมย์

   
  เอกสารประชุมเครือข่ายอำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน จ.สุรินทร์
(วันที่ 7-9 มี.ค.54 ณ โรงแรมปัญจดารา นครราชสีมา)
   

เอกสารการประชุม (3.12 MB.)

   

ทำเนียบเครือข่ายระดับอำเภอ จังหวัดสุรินทร์

   
  เอกสารการอบรม Refreshing Course for Master Trainers
(วันที่ 1-3 มี.ค.54 ณ โคราชรีสอร์ท จ.นครราชสีมา)
   

เอกสารการประชุม (2.34 MB.)

   

ภาพกิจกรรมการประชุม

   
  เอกสารการประชุมชี้แจงโครงการประกันคุณภาพวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในหน่วยบริการปฐมภูมิ พื้นที่สาธารณสุขเขต 14
(วันที่ 22 ก.พ.54)
   

เอกสารการประชุม (11.9 MB.)

   
  เอกสารการประชุมภาคีเครือข่ายภาคอีสาน ประสานแนวคิดและวางกรอบการดำเนินงาน "การขับเคลื่อนการดำเนินงานเอดส์ในเยาวชนกับอปท”
(วันที่ 24 – 25 ก.พ.54 ณ อิม ภู ฮิลล์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา)
   

เอกสารการประชุม (18.9 MB.)

   

ภาพกิจกรรมการประชุม

   
  เอกสารประชุมเครือข่ายอำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน จ.ชัยภูมิ
(วันที่ 21-23 ก.พ.54 ณ โรงแรมปัญจดารา นครราชสีมา)
   

เอกสารการประชุม (4.61 MB.)

   

ทำเนียบเครือข่ายระดับอำเภอ จังหวัดชัยภูมิ

   
  เอกสารการประชุมวิชาการเครือข่ายเพศศึกษาเพื่อเยาวชน
(วันที่ 15-16 ก.พ.54 ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ นครราชสีมา)
   

เอกสารการประชุม (8.48 MB.)

   

ภาพกิจกรรมการประชุม

   
  เอกสารการประชุม พัฒนาเครือข่ายอำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็ง
(วันที่ 17-19 มกราคม 2554 ณ โรงแรมราชพฤกษ์ แกรนด์โฮเทล นครราชสีมา)
   

เอกสารการประชุม (15.6 MB.)

   

ภาพกิจกรรมการประชุม

   
  เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร สคร.5 ด้านการจัดการเชิงระบบ
(วันที่ 7-9 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมปัญจดารา นครราชสีมา)
   

เอกสารการประชุม (69.9 MB.)

   

ภาพกิจกรรมการประชุม

   
  รายงานการดูงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 5
(วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2553 ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ)
   

รายงานการดูงาน (312 KB.)

   
  เอกสารการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติราชการปี 2554 ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ และปฏิทินงานปี 2554 (กลุ่มแผน)
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.5)
   

เอกสารการประชุม (888 KB.)

   
  เอกสารการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานองค์กรพัฒนาเอกชนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ปี 53
(วันที่ 30-31 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมโคราช โฮเต็ล นครราชสีมา)
   

เอกสารการประชุม (35.8 MB.)

   

ภาพกิจกรรมการประชุม

   
  เอกสารการประชุมสรุปบทเรียนการบริหารจัดการวัคซีน และระบบลูกโซ่ความเย็น
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซสโคราช)
   

เอกสารการประชุม (20.4 MB.)

   

ทำเนียบเครือข่าย (1.77 MB.)

   

ภาพกิจกรรมการประชุม

   
  การวิเคราะห์อภิมาน (Meta - analysis)
(ผู้บรรยาย ผศ.ดร. ศิริยุภา พูลสุวรรณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
   

Download เอกสาร Meta - analysis (52 KB.)

   
  สรุปข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค
ต่อโครงร่างวิจัย ของ สคร.5 ตั้งแต่ปี 2550-2553 (จำนวน 24 โครงร่าง)
   

Download เอกสาร (63.5 KB.)

   
  เอกสารการแถลงข่าวโรคไข้เลือดออก อหิวาตกโรค อาหารเป็นพิษ และเห็ดพิษ
(วันที่ 25 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุม สคร.5 นครราชสีมา)
   

เอกสารการแถลงข่าว (28.5 KB.)

   

ภาพกิจกรรม

   
  เอกสารการสัมมนา SRRT
(วันที่ 21-23 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมปัญจดารา จ.นครราชสีมา)
   

Download เอกสาร (3.46 MB.)

   
  เอกสารประกอบการอบรม การใช้งานระบบ Estimates
(วันที่ 1-2 มิถุนายน 2553 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
   

เอกสารการประชุม

     

- เกณฑ์การพิจารณาความครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา ในการรายงานความก้าวหน้า

     

- เกณฑ์การรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

     

- รูปแบบการรายงานความก้าวหน้าที่ถูกต้องของแต่ละแบบ

     

- ใบสมัครขอรับสิทธิ์การใช้ระบบ Estimates ของเจ้าของโครงการ/กิจกรรม (กลุ่มละ 1 สิทธิ์)

     

Download ไฟล์ทั้งหมด (452 KB.)

   
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้บริการด้านอาชีวอนามัยในกลุ่มแรงงาน
นอกระบบ สำหรับหน่วยบริการสาธารณสุข ปี 2553
(วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2553 ณ โรงแรมโคราช โฮเต็ล นครราชสีมา)
   

เอกสารการประชุม

   

ภาพกิจกรรม

   
  เอกสารประกอบการประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเภสัชกรผู้รับผิดชอบคลังวัคซีน ระดับอำเภอ
(วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2553 ณ โรงแรมปัญจดารา นครราชสีมา)
   

เอกสารการประชุม

   

ทำเนียบเครือข่าย

   

ภาพกิจกรรม

   
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินความเสี่ยงบุคลากรในโรงพยาบาล
(วันที่ 24-25 ธันวาคม 2552 ณ โรงแรมปัญจดารา นครราชสีมา)
   

เอกสารการประชุม

      ไฟล์นำเสนอ (67 MB.)
      ข้อมูลร้านที่ออก Booth (317 MB.)
      รพ.พนมดงรัก (6 MB.)
      รพ.พุทไธสง (65 MB.)
   

ฟอร์มสรุปสถานการณ์ 2553 (16 KB.)

   

ทำเนียบผู้เข้าประชุม (550 KB.)

   

คู่มือวิชาการเพิ่มเติม (400 MB.)

   

ภาพกิจกรรมการจัดตลาดนัดความรู้ (8 MB.)

   
  เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและภัยสุขภาพ
ระดับอำเภอ จังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์
(วันที่ 14-17 ธันวาคม 2552)
   

ไฟล์บรรยาย (70 MB.)

   

VCD มหาภัยไวรัสระบาดโตเกียว (1) (725 MB.)

   

VCD มหาภัยไวรัสระบาดโตเกียว (2) (645 MB.)

   

หมายเหตุ :
วิธีการเปิดไฟล์ VCD ให้ท่าน Download ไฟล์ แล้ว Extract ไฟล์ ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์
จากนั้นเปิดโฟลเดอร์ คลิ๊กขวาที่ไฟล์ เลือก Open with... เลือก Select the program from a list
คลิ๊กเลือก Windows Media Player แล้วคลิ๊กปุ่ม OK

   
  เอกสารประกอบการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย
(วันที่ 3-4 ธันวาคม 2552 ณ ห้องประชุม สคร.5)
   

หลักการทำ Poster Presentation โดย รศ.นพ.สมพนธ์ ทัศนิยม

   
  เอกสารประกอบการอบรมกลุ่มโรคเอดส์
   

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูกิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชน

   

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพศวิถีของเยาวชน

   

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเยาวชนเชิงบวก (Positive Touth Development)

   
  เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2553
(วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2552)
   

ทิศทางหลักกรมควบคุมโรค ปี 2553
(นายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค)

   

แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2553 กรมควบคุมโรค
(นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค)

   

ทิศทางการดำเนินงานติดตามประเมินผล ปี 2553

   
  เอกสารการวางแผนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วย "แผนที่ผลลัพธ์" ในชุมชน
ต้นแบบ

(วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2552)
   

เอกสารการบรรยายแผนที่ผลลัพธ์ (อ.กัณหา เกียรติสุต)

   

คู่มือแผนที่ผลลัพธ์ (Outcome Mapping): การสร้างการเรียนรู้และการสะท้อนกลับในแผนงาน
พัฒนา

   
  เอกสารการประชุมจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามคำรับรอง ปี 2552
(วันที่ 13 พฤษภาคม 2552 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.5)
   

เอกสารประกอบการประชุมฯ

   

แบบฟอร์ม Unit Cost ปี 50-51

   
  เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทำแผนรับอุบัติภัยสารเคมี และการเตรียมความพร้อมองค์กร
(วันที่ 27 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมปัญจดารา จ.นครราชสีมา)
   

เอกสารประกอบการประชุมฯ

   

ภาพกิจกรรม

   
  เพลง 90 ปี กระทรวงสาธารณสุขไทย
(มีนาคม 2552)
   

Download เพลง

   

เนื้อเพลง

   
  เอกสารการประชุม SRRT
(วันที่ 23-25 มีนาคม 2552)
   

Download เอกสารประกอบการประชุม

   
  เอกสาร World TB Day
(วันที่ 24 มีนาคม 2552)
   

Download เอกสาร

   
  เอกสารการประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่าย สคร.5,6,7
(วันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2552 ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ จ.นครราชสีมา)
   

เอกสารประกอบการประชุมฯ

   

ภาพกิจกรรม

   
 

เอกสารการประชุมจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (จ.ขอนแก่น)

   

เอกสารประกอบการประชุมฯ

   
  เอกสารการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายบริหารจัดการวัคซีน และระบบลูกโซ่
ความเย็น
ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ครั้งที่ 1
ปี 2552

(วันที่ 29-30 ม.ค.2552 ณ โรงแรมราชพฤกษ์ จ.นครราชสีมา)
   

เอกสารประกอบการประชุมฯ

   

ภาพกิจกรรม

   
  เอกสารอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรขั้นพื้นฐานสำหรับทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุขและภัยสุขภาพ

(วันที่ 2-5 ก.พ.2552 ณ โรงแรมราชพฤกษ์แกรนด์โฮเทล จ.นครราชสีมา)
   

เอกสารประกอบการประชุมฯ

   
  เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้บริการด้านอาชีวะอนามัย
(28-29 มกราคม 2552 ณ โรงแรมปัญจดารา นครราชสีมา)
   

เอกสารประกอบการประชุมฯ

   
  เอกสารการประชุมแผนที่ยุทธศาสตร์โรคไข้เลือดออก
(วันที่ 15-16 ม.ค.2552 ณ โรงแรมโคราชรีสอร์ท นครราชสีมา)
   

เอกสารประกอบการประชุมฯ

   

ภาพกิจกรรม

   
  เอกสารการประชุมวิชาการเครือข่ายวัณโรคและโรคเอดส์
(วันที่ 20-22 ตุลาคม 2551 ณ โรงแรมสีมาธานี นครราชสีมา)
   

เอกสารประกอบการประชุมฯ

   

ภาพกิจกรรม

       
  เอกสารการประชุมการตลาด
(วันที่ 10-11 มีนาคม 2551)
   

เอกสารประกอบการประชุมการตลาด

       
  เอกสารการประชุมระบาดวิทยา
(วันที่ 5-7 มีนาคม 2551)
   

เอกสารประกอบการประชุมระบาดวิทยา

       
  เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนำการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
สนับสนุนกระบวนการการเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และประเมินความเสี่ยงสถานประกอบการ

(12-13 กุมภาพันธ์ 2551 ณ โรงแรมปัญจดารา นครราชสีมา)
   

Download โปรแกรม Health Programme2008
(สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค)

   

คู่มือการตรวจประเมินการดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาล

   

ติวเข้มคนอยากได้ระดับสี่

    การใช้ชุดซอฟต์แวร์สำหรับประเมินความเสี่ยง และบันทึกสุขภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล คู่มือการประเมินความเสี่ยงของบุคลากรในโรงพยาบาล สำหรับปี 2551
(กลุ่มสารสนเทศ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม)
    คู่มือการใช้ข้อมูลการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่
(สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค)
    Risk Assessment 2008 (.xls)
   

แบบฟอร์มรายงานผลรายบุคคล

    การจัดบริการอาชีวอนามัย สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
(พญ.ฉันทนา)
   

การประเมินความเสี่ยงอุปกรณ์วัดความดัน และอุปกรณ์ไฟฟ้า
(อดุลย์ ขมิ้นเขียว วิศวกรไฟฟ้า 7 วช. ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 4 นครราชสีมา)

    โครงการพัฒนางานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ปีงบประมาณ 2551
(สุพรรณี เจริญวงค์เพ็ชร์ กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สคร.5 นครราชสีมา)
    สรุปแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาการดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงของบุคลากรในโรงพยาบาล ปี 2551
   

การเข้าร่วมโครงการ กระบวนการพัฒนาและการขอรับการรับรองผ่านเกณฑ์การประเมิน การดำเนินงานประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    เกณฑ์ปี 2551 และการประเมินความเสี่ยงของบุคลากรในโรงพยาบาล
(ณัฐพงศ์ แหละหมัน กลุ่มจัดการเทคโนโลยี สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม)
    การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
(ณัฐพงศ์ แหละหมัน กลุ่มจัดการเทคโนโลยี สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม)
    เกณฑ์ประเมินการดำเนินงานประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาล
(ณัฐพงศ์ แหละหมัน กลุ่มจัดการเทคโนโลยี สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม)
    การสูญเสียการได้ยินจากเสียง (Noise Induced Hearing Loss)
(วิเศษ วริศรางกูล กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สคร.5 นครราชสีมา)
    การประเมินสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
(วิเศษ วริศรางกูล กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สคร.5 นครราชสีมา)
    หลักการใช้เครื่องมือเก็บตัวอย่างฝุ่นในอากาศ
    หลักการใช้เครื่องมือวัดแสง
    หลักการใช้เครื่องมือประเมินสภาพความร้อน
    หลักการใช้เครื่องมือตรวจวัดเสียง
    แบบบันทึกการตรวจ
    มาตรฐานแสงสว่างในการทำงานในอาคารโรงพยาบาล
    กฏหมายความปลอดภัยในการทำงาน
       
  เอกสารการอบรมพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการดำเนินงานเอดส์ในชุมชน ในพื้นที่ภาคอีสาน
(28-30 มกราคม 2551 ณ โรงแรมโคราชรีสอร์ท นครราชสีมา)
    กิจกรรม และเอกสารประกอบ
    กิจกรรม เสริมความรู้ ความเข้าใจ การแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี
   

ทำเนียบเครือข่าย ผู้เข้าร่วมประชุม

       
  เอกสารการอบรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (8-9 มีนาคม 2550)
    เอกสารการบรรยาย และเกณฑ์ประเมินผลดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงในการทำงานฯ
    การใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ (นพ.พิบูล)
   

ประชุมกลุ่ม ประเมินความเสี่ยงบนโต๊ะ

   

แนวทางการดำเนินงานต่อไป

   

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

   

แบบรายงาน อช.2

   

ภาพกิจกรรม

       
  เอกสารอื่นๆ
    บัญชีรายชื่อผู้สมควรได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน/เงินตอบแทนพิเศษ สคร.5 (1 เมษายน 2552)
    รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาบริหารงานบุคคล สคร.5 (วันที่ 15 กันยายน 2551)
    บัญชีรายชื่อผู้สมควรได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน/เงินตอบแทนพิเศษ สคร.5 (ตุลาคม 2551)
    บัญชีรายชื่อผู้สมควรได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน/เงินตอบแทนพิเศษ สคร.5 (เมษายน 2551)
    แนวทางการบริหารโครงการ ปีงบประมาณ 2551 (2)
    แนวทางการบริหารโครงการ ปีงบประมาณ 2551 (1) เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 7 ธ.ค.50
    รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาบริหารบุคคล สคร.5 (วันที่ 4 เมษายน 2550)
    บัญชีรายชื่อผู้สมควรได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน/เงินตอบแทนพิเศษ สคร.5 (ตุลาคม 2550)
   
     
Counter : West Marine
(เริ่ม 1 ต.ค.52)
 
   
   
   
Homepage