แบบสำรวจและแบบทดสอบ
2. แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ กฏหมายในการปฏิบัติราชการ ของบุคลากร
 
วันพระเดือนกันยายน 2561 : จ.3 , อา.9 , จ.17 , จ.24 ขอเชิญสวดมนต์ นั่งสมาธิ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 (หากตรงกับวันหยุด เลื่อนมาเป็นวันศุกร์)
ทุกวันศุกร์ 14.30 น. สำรวจลูกน้ำยุงลาย และออกกำลังกาย ทุกวันศุกร์
อ.11 ก.ย. - 25 ต.ค. ตรวจสมรรถภาพตา หู ปอด ของบุคลากร สคร9 ณ สคร.9
<<
กำหนดการ และคำแนะนำ >>
ศ.21 ก.ย. 09.00 น. ตลาดนัด สคร.9 ณ สคร.9
ศ.21 ก.ย. 09.00 น. ชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ผ่าน Facebook We are MOPH
ศ.21 ก.ย. 09.00 น. ประชุมการพัฒนาเว็บไซต์กรมควบคุมโรค ผ่านระบบ VDO conference ณ ห้องสมุด สคร.9
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PMS) ปี 2561 รายละเอียด>>
ผลงานวิจัย วารสารวิชาการ
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 Clip คู่มือ แนวทาง สคร.9


สคร.9 ปลูกต้นไม้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และประกวดภาพถ่าย “แม่ลูกผูกพัน” (17 สค.2561) 

สคร.9 รับการนิเทศงานจากกรมควบคุมโรค ครั้งที่ 2/2561 (17 กค.2561)

Big Cleaning Day สคร.9 จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ (13 ก.ค.2561)

รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ใน 6 ร. ตามมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค "จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ" (6 ก.ค.2561) 

ถอดบทเรียนผู้เกษียณ ปี 2561 (13-15 มิ.ย.2561)

ประชุมจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (7 - 8 มิ.ย.2561)

พัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร Mini MDC DPC9 (5 - 8 มิ.ย.2561)

นพ.กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์ เข้ารับตำแหน่ง ผอ.สคร.9 (1 มิ.ย.2561)

สคร.9 ร่วมใจ ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน (20 เม.ย.2561)

อบรมการสร้างรายได้เสริมและลดค่าใช้จ่าย (20 เม.ย.2561)

ลงพื้นที่เก็บข้อมูล เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย พชอ. (เม.ย.2561)

สืบสานงานประเพณีวันสงกรานต์ สคร.9 (9 เม.ย.2561)

สคร.9 รับรางวัลบริการภาครัฐ
แห่งชาติ ปี 2559 (16กย.2559)
 
ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก
ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก
ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก
แนวทางการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออกตามมาตรการ 3-3-1 และแบบประเมินมาตรการ 3-3-1:: มาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก :: 100 วิธีปราบยุงลาย :: คู่มืออาสาปราบยุง
แนวทางการเฝ้าระวังและรายงานเหตุการณ์ (Event Base) โรคพิษสุนัขบ้า ในระดับหมู่บ้านและชุมชน ปี 2561
สปอตวิทยุโรคพิษสุนัขบ้า โรคสครับไทฟัส
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 (บังคับใช้ตั้งแต่ 6 มี.ค.2559) :: Link พระราชบัญญัติ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการบริหารจัดการวัคซีน กรณีมีการเสียชีวิต/อาการร้ายแรงหลังได้รับวัคซีน
แนวทางปรับเปลี่ยนวัคซีนเพื่อการกวาดล้างไวรัสโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนชนิดที่ 2
เอกสารการปรับเปลี่ยนการให้วัคซีนโปลิโอ :: สื่อการปรับเปลี่ยนการให้วัคซีนโปลิโอ
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนกันยายน 2561
มาดูแลหัวใจให้แข็งแรง เนื่องในวันหัวใจโลก 29 กันยายน 2561
อย่าชะล่าใจหากถูกสุนัข แมว กัด ข่วน รีบฉีดวัคซีนป้องกัน พบผู้ตายรายล่าสุด เชื้ออยู่ในร่างกายได้นานเป็นปี ก่อนแสดงอาการ
เตือน โรคตาแดงระบาดช่วงหน้าฝน
ป้องกันเด็กจมน้ำ แนะยึดหลัก “3 ห้ำม 2 ให้” ก่อนที่จะสำยเกินไป

ฐานข้อมูลโรคย้อนหลังปี 2543-2556 :: ข้อมูลประชากรกลางปี

..............................................................................
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประกาศ 26 ก.ย.2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน (4 คน) 12 เดือน (ประกาศ 19 ก.ย.2561)
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องแถวพักราชการ 7 ห้องต่อ 1 ชุด จำนวน 2 หลัง(ประกาศ 7 ก.ย.2561)
ประกาศรายชื่อประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานกระทรวงทั่วไป ครั้งที่ 1/2561 (ประกาศ 11 ก.ค.2561)
ขั้นตอนการให้บริการซ่อมเครื่องพ่นสารเคมี และประเมินมาตรฐานเครื่องพ่น :: แนวทางการให้บริการห้องปฏิบัติการกีฏวิทยา

แบบฟอร์มทะเบียนการรับซ่อมเครื่องพ่นสารเคมี (word / pdf :: อัตราค่าบริการซ่อมเครื่องพ่นสารเคมี)

ประกาศค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข (MOPH) :: อัตลักษณ์กรมควบคุมโรค "ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ"
แนวทางและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน สคร.9 :: ผู้รับผิดชอบประสานงานเรื่องร้องเรียนของ สคร.9 (22 มิ.ย.2560)
ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการรับเรื่องร้องเรียน
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารราชการ กรมควบคุมโรค และประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา
Download Template, Logo สคร.9, แผนที่ สคร.9
..............................................................................
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) กรมควบคุมโรค
แนวทางการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ (พชอ.) โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลางตามแนวทาง “ประชารัฐ” (สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย)
อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ (DHS/DC)

............................................................................
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ผลการประกวดและการประเมินรับรองทีมผู้ก่อการดี (MeritMaker) ป้องกันการจมน้ำ ระดับประเทศ ปี 2561
กำหนดการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ (D-RTI) เขตสุขภาพที่ 9 (วันที่ 18-21 ก.ย.2561)
ประกาศผลการรับรองทีม Merit maker D-RTI/RTI team ปี 2561 (16 ก.ค.2561)
เอกสารบรรยาย "แนวทางการดำเนินงานประเมินรับรองทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ ปี 2561 (สสจ.นครราชสีมา 16 ก.พ.2561 และ สสจ.ชัยภูมิ 19 ก.พ.2561)
แบบบันทึกการดำเนินงาน "ด่านชุมชน" / "มาตรการชุมชน" เพื่อประกอบการรับรอง ศปถ D-RTI และ RTI team เทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ ปี 2561 :: Donwload File Excel (CSV) และวิธีการเปิดดูข้อมูลในกรณีที่เปิดเป็นภาษาต่างดาว
ใบสมัครทีมป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้ม (Falls Prevention Team: FP team) (ภายใน 31 พค.2561)
ใบสมัคร DHS/RTI team ระดับอำเภอ และระดับตำบล/หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2561 (ภายใน 31 พค.2561)
ใบสมัครการขอรับรองเป็นผู้ก่อการดีการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ Merit Maker ปีงบประมาณ 2561 (ภายใน 31 พค.2561)
ข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งด่านครอบครัวเพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตบนถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 (8 ธค.2560)
แบบประเมินตนเองการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนผ่านระบบสุขภาพอำเภอ (DHS-RTI)
แบบสอบสวนสาเหตุความเสี่ยงเบื้องต้นต่อการเป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูงของประชากรกลุ่มเสี่ยง
วิธีสืบสวนความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ของ อสม.
แบบรายงาน ด่านชุมชน และศูนย์สร่างเมา เขตสุขภาพที่ 9 :: ศูนย์สร่างเมา Sober Up Center
มาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน :: แนวทางการตั้งด่านชุมชนเพื่อลดอุบัติเหตุ
..............................................................................
แนวทาง แบบฟอร์มของบลงทุนปี 2563
รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) คำรับรองปฏิบัติราชการ ปี 2562 (Link กพร.) (3 ส.ค.2561)
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สคร.9 นครราชสีมา
แนวทางปฏิบัติในงานพัสดุและอาคารสถานที่ (การจัดซื้อ/จัดจ้าง ถ่ายเอกสาร เบิกวัสดุ และงานซ่อมแซมทรัพย์สิน)
เอกสารประกอบการจัดทำแผน ปี 2562 :: แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ปี 2562
แนวทาง แบบฟอร์ม แบบประเมินความพึงพอใจ และตัวอย่างคู่มือการปฏิบัติงาน (ปรับปรุง 11 ก.ค.2561) :: คู่มือการปฏิบัติงาน สคร.9 และกรมควบคุมโรค
แนวทางการสรุปรายงานการประชุมเชิงฏิบัติการ/อบรม (ประกอบการเบิกจ่ายหรือส่งใช้เงินยืมราชการ) (11 พ.ค.2561)
แนวทางการดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน สคร.9 ปี 2561
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงาน สคร.9 ปีงบประมาณ 2561
ตารางภาพรวมการถ่ายทอดเป้าหมายตัวชี้วัดสู่กลุ่มงาน ปี 2561 (KPI matrix) (21 ธ.ค.2560)
Template ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2561 :: Template ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ PSA SDA
Template ตัวชี้วัด MOU รายกลุ่มงาน ปี 2561 :: ตัวชี้วัด Supporter ปี 2561 :: คู่มือการปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความสุขของบุคลากรสคร.9 ปี 2561 และรายงานความก้าวหน้า 6 เดือน
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง นโยบายค่านิยมองค์กร MOPH :: นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ปี 2561
การพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน
คู่มือการใช้งานระบบ EstimatesSM :: คู่มือการจัดทำคำของบประมาณ ผ่านระบบ EstimatesSM
หลักเกณฑ์และกรอบอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 (ประกาศ 29 มิ.ย.2560)
โครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2561 (พ.ย.2560) :: ระบบข้อมูลสุขภาพ (HDC service)
..............................................................................
ผลงานวิชาการ(ผลงานเด่น) SOP / WM / WI สคร.9 ปี 2561
ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค :: วารสารวิชาการสาธารณสุข (Journal of Health Science)
วารสารวิชาการ สคร.9 :: รายงานประจำปี สคร.9 ปี 2560
ไฟล์วิชาการทบทวนวรรณกรรมโรค (หัด, ไข้หวัดใหญ่, โรคติดเชื้อไวรัสซิกา, เลปโตสไปโรซิส, การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน)
..............................................................................
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (โรคพิษสุนัขบ้า) ผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เขตสุขภาพที่ 9 (วันที่ 20 - 21 มิ.ย.2561 ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล อ.เมือง จ.นครราชสีมา)
เอกสารประกอบการประชุมแนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดผลกระทบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และซ้อมแผนความพร้อมใช้งานระบบสารสนเทศในภาวะฉุกเฉินระดับหน่วยงาน (วันที่ 18 มิ.ย.2561)
ประชุมจัดทำข้อตกลงความร่วมมือและดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือ ในการจัดตั้งด่านครอบครัวเพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตบนถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 เขตสุขภาพที่ 9
(วันที่ 8 ธค.2560 ณ โรงแรมแคนทำรี่ นครราชสีมา)
..............................................................................
คู่มือการจัดทำรายงานสถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา และการพยากรณ์โรค เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 (และอื่นๆ)
คู่มือระบาดวิทยาเชิงปฏิบัติการสำหรับทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว รพสต.
สปอตวิทยุ และสื่อต้นแบบ
สื่อเผยแพร่ คู่มือ แนวทาง โรคติดต่อทั่วไป :: โรคติดต่ออุบัติใหม่ :: โรคไม่ติดต่อ :: โรคติดต่อนำโดยแมลง :: สื่อสสส.
Clinical Practice Guideline for Influenza คู่มือแพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุข ในการรักษาและดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ หรืออาจติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ (กรมการแพทย์)
..............................................................................
 
 
Link เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
คลิ๊ก..ข่าวกรองเตือนภัย
คลิ๊ก..หลักสูตรฝึกอบรม
DPIS
คลิ๊ก..e-Learning
คลิ๊ก..ระบบจองห้องประชุม
กลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.5
 ค้นหาข้อมูล
ค้นหาในเว็บทั่วโลก ค้นหาในเว็บสคร.9
11 ตุลาคม 2561

 
Facebook สคร.9
QR-CODE http://odpc9.ddc.moph.go.th/
Web site สคร.9
QR-CODE https://www.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%A39-152745534820405/
Facebook สคร.9
Poll แสดงความคิดเห็น
 
 
 
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก คลิ๊ก PMQA คลิ๊ก คลิ๊ก คลิ๊ก คลิ๊ก..Blog PMQA Talk คลิ๊ก Blog IT Tips คลิ๊ก..ผลงานวิจัย คลิ๊ก..ระบบฐานข้อมูลโรค UCHA คลิ๊ก..ระบบ GIS คลิ๊ก..การจัดการความรู้ คลิ๊ก..ระบบบริหารงบประมาณ คลิ๊ก..ระบบจองรถ คลื๊ก..กระดานข่าว ชมจริยธรรม สคร.5 ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก Fan Page สคร.๕ ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก คลังข่าว สคร.5 เว็บไซต์ คลิ๊ก..ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก คลังสื่อเผยแพร่ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ ภาพกิจกรรม คลิ๊ก..เขตบริการสุขภาพที่ 9 คลิ๊ก..ดูภาพกิจกรรม คลิ๊ก..ดูภาพกิจกรรม คลิ๊กดูภาพ คลิ๊ก..ระบบสารบรรณ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กชม VDO คลิ๊กชม VDO คลิ๊กดูภาพ อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ Download File VDO คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ PMQA & TPSA ระบบศูนย์ปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพกิจกรรม คลิ๊กดูภาพกิจกรรม คลิ๊กดูภาพกิจกรรม คลิ๊กดูภาพกิจกรรม คลิ๊ก e-Learning สำนักKM คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กภาพกิจกรรม คลิ๊กภาพกิจกรรม คลิ๊กดูภาพกิจกรรม คลิ๊กดูภาพกิจกรรม คลิ๊กดูภาพกิจกรรม คลิ๊กดูภาพกิจกรรม ดูภาพกิจกรรม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ดูภาพกิจกรรม ดูภาพกิจกรรม ดูภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม Management Cockpit ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ระบบข้อมูลสุขภาพ ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม คู่มือแนวทาง ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม การตรวจราชการ MERS อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม EOC คลิ๊กชมวิดีทัศน์ วัคซีน FLU ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม e-Learning สำนักงาน ก.พ. แนวทางพัฒนาทักษะดิจิทัล e-Learning ทักษะดิจิทัล